លក់
0.01
21.05.2024 12:20:19
1.08714
1.08601
0.00000
1.08500
ចំណេញ
1.13 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 12:20:19
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08500
លក់
0.01
21.05.2024 12:19:17
1.08706
1.08601
0.00000
1.08500
ចំណេញ
1.05 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 12:19:17
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08706
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08500
លក់
0.01
21.05.2024 12:19:16
1.08706
1.08601
0.00000
1.08500
ចំណេញ
1.05 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 12:19:16
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08706
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08500
លក់
0.01
21.05.2024 12:19:15
1.08705
1.08601
0.00000
1.08500
ចំណេញ
1.04 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 12:19:15
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08705
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08500
លក់
0.01
21.05.2024 12:19:14
1.08712
1.08601
0.00000
1.08500
ចំណេញ
1.11 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 12:19:14
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08712
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08500
លក់
0.01
15.05.2024 17:27:07
1.08475
1.08601
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-1.26 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 17:27:07
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.01
15.05.2024 17:27:06
1.08476
1.08601
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-1.25 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 17:27:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08476
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.01
15.05.2024 17:27:03
1.08476
1.08601
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-1.25 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 17:27:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08476
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.01
15.05.2024 17:27:02
1.08475
1.08601
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-1.26 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 17:27:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.01
15.05.2024 09:54:44
1.08280
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.21 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 09:54:44
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08280
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
15.05.2024 09:54:43
1.08280
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.21 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 09:54:43
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08280
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
15.05.2024 09:54:42
1.08280
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.21 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 09:54:42
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08280
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
15.05.2024 09:54:41
1.08280
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.21 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 09:54:41
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08280
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 16:17:54
1.08209
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.92 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 16:17:54
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08209
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 16:17:53
1.08210
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.91 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 16:17:53
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08210
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 16:17:51
1.08209
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.92 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 16:17:51
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08209
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 16:17:50
1.08209
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.92 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 16:17:50
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08209
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 16:17:49
1.08208
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-3.93 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 16:17:49
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08208
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 16:11:34
1.08129
1.08601
0.00000
1.07900
ចំណេញ
-4.72 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 16:11:34
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08129
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07900
លក់
0.01
14.05.2024 15:59:21
1.08025
1.08601
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-5.76 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:59:21
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08025
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
14.05.2024 15:59:20
1.08025
1.08601
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-5.76 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:59:20
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08025
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
14.05.2024 15:59:18
1.08029
1.08601
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-5.72 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:59:18
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08029
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
14.05.2024 15:59:17
1.08025
1.08601
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-5.76 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:59:17
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08025
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
14.05.2024 15:42:10
1.08035
1.08601
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-5.66 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:42:10
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08035
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
14.05.2024 15:42:09
1.08033
1.08601
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-5.68 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:42:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08033
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
13.05.2024 13:10:06
1.07830
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-7.71 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 13:10:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07830
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
13.05.2024 13:10:05
1.07830
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-7.71 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 13:10:05
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07830
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
13.05.2024 13:10:04
1.07830
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-7.71 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 13:10:04
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07830
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
13.05.2024 13:10:03
1.07830
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-7.71 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 13:10:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07830
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:40:03
1.07777
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-8.24 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:40:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07777
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:40:02
1.07777
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-8.24 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:40:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07777
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:40:01
1.07778
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-8.23 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:40:01
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07778
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:28:45
1.07737
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-8.64 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:28:45
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07737
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:28:43
1.07736
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-8.65 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:28:43
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07736
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:28:42
1.07735
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-8.66 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:28:42
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07735
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:05:51
1.07674
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-9.27 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:05:51
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07674
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:05:50
1.07674
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-9.27 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:05:50
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07674
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
09.05.2024 17:05:49
1.07674
1.08601
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-9.27 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:05:49
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07674
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07600
ទិញ
0.01
21.03.2024 15:21:29
1.08988
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-3.99 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 15:21:29
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08988
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ទិញ
0.01
21.03.2024 15:21:27
1.08988
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-3.99 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 15:21:27
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08988
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ទិញ
0.01
21.03.2024 15:21:26
1.08988
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-3.99 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 15:21:26
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08988
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ទិញ
0.01
21.03.2024 11:52:31
1.09130
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-5.41 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 11:52:31
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ទិញ
0.01
21.03.2024 11:52:30
1.09126
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-5.37 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 11:52:30
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ទិញ
0.01
21.03.2024 10:16:54
1.09185
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-5.96 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 10:16:54
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09185
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ទិញ
0.01
21.03.2024 10:16:54
1.09185
1.08589
0.00000
1.09300
ចំណេញ
-5.96 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 10:16:54
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09185
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
1.09300
ចម្លង
83 251.95 USD
07.08.2023 05:39:55
30.55%
585.35%
0.00
0.00
ចំណេញ
41 882.02 USD
Supper-Safe
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2023 05:39:55
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
41 882.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
83 251.95 USD
កាត់ចំណេញ
0.00