د ډیمو حالت
USCRUDE
77.581
قیمت
‪-1.59%‪
Changing (1m)
XAUUSD
2036.32
قیمت
‪0.52%‪
Changing (1m)
UKBRENT
81.812
قیمت
‪-2.35%‪
Changing (1m)
COFFEE
179.92
قیمت
‪-6.13%‪
Changing (1m)
XAGUSD
22.625
قیمت
‪-0.87%‪
Changing (1m)
XNGUSD
1.796
قیمت
‪-16.23%‪
Changing (1m)
COCOA
6504.50
قیمت
‪40.35%‪
Changing (1m)
XAUEUR
1875.41
قیمت
‪0.58%‪
Changing (1m)
COPPER
3.858
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
CORN
423.64
قیمت
‪-4.94%‪
Changing (1m)
ORANGEJUICE
377.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SOYBEAN
1156.21
قیمت
‪-4.30%‪
Changing (1m)
WHEAT
574.40
قیمت
‪-4.17%‪
Changing (1m)
XNIUSD
17313.780
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
XPDUSD
958.00
قیمت
‪1.14%‪
Changing (1m)
XPTUSD
887.59
قیمت
‪-3.06%‪
Changing (1m)