حالت آزمایشی
NQ
19650.7
قیمت
‪-0.66%‪
Changing (1m)
YM
40261.9
قیمت
‪2.78%‪
Changing (1m)
SPX
5538.3
قیمت
‪1.09%‪
Changing (1m)
HK50
17369.2
قیمت
‪-3.40%‪
Changing (1m)
FDAX
18503.6
قیمت
‪1.61%‪
Changing (1m)
USDX
104.19
قیمت
‪-1.26%‪
Changing (1m)
ASX200
7980.6
قیمت
‪2.56%‪
Changing (1m)
CAC
7539.5
قیمت
‪-1.17%‪
Changing (1m)
CSI
3436.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
FTSE
8147.0
قیمت
‪-1.07%‪
Changing (1m)
IBEX35
11215.30
قیمت
‪1.26%‪
Changing (1m)
NI225
39376.40
قیمت
‪2.19%‪
Changing (1m)
RUT
2243.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SING
319.50
قیمت
‪3.00%‪
Changing (1m)
SX5E
4891.6
قیمت
‪-0.51%‪
Changing (1m)
USTEC
19647.8
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX
0.000
قیمت
‪-100.00%‪
Changing (1m)
VIX75
120524.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)