د ډیمو حالت
#INTC
30.47
قیمت
‪-1.01%‪
Changing (1m)
#ZM
57.93
قیمت
‪-9.17%‪
Changing (1m)
#GOOG
176.73
قیمت
‪3.63%‪
Changing (1m)
#TRIP
18.35
قیمت
‪-2.03%‪
Changing (1m)
#AGNC
9.87
قیمت
‪1.23%‪
Changing (1m)
#PYPL
61.53
قیمت
‪-4.83%‪
Changing (1m)
#NVDA
129.49
قیمت
‪-85.58%‪
Changing (1m)
#AMZN
183.76
قیمت
‪-0.17%‪
Changing (1m)
#LCID
2.53
قیمت
‪-23.80%‪
Changing (1m)
#PLUG
2.83
قیمت
‪-32.78%‪
Changing (1m)
#SBUX
80.22
قیمت
‪5.18%‪
Changing (1m)
#META
504.17
قیمت
‪8.95%‪
Changing (1m)
#AMD
159.88
قیمت
‪5.51%‪
Changing (1m)
#TSLA
182.22
قیمت
‪3.61%‪
Changing (1m)
#AAPL
214.22
قیمت
‪14.58%‪
Changing (1m)
#MDLZ
66.08
قیمت
‪-7.86%‪
Changing (1m)
#EBAY
53.72
قیمت
‪3.59%‪
Changing (1m)
#MSFT
441.45
قیمت
‪7.12%‪
Changing (1m)
#CSCO
45.53
قیمت
‪-6.66%‪
Changing (1m)
#OKTA
88.19
قیمت
‪-11.13%‪
Changing (1m)
#EXPE
123.42
قیمت
‪9.19%‪
Changing (1m)
#MRNA
145.19
قیمت
‪11.90%‪
Changing (1m)
#PEP
163.31
قیمت
‪-9.23%‪
Changing (1m)
#GILD
63.51
قیمت
‪-6.05%‪
Changing (1m)
#DOCU
51.19
قیمت
‪-15.61%‪
Changing (1m)
#INO
9.39
قیمت
‪-19.81%‪
Changing (1m)
#NFLX
653.13
قیمت
‪5.96%‪
Changing (1m)
#QCOM
217.83
قیمت
‪16.60%‪
Changing (1m)
#LRCX
1038.73
قیمت
‪14.91%‪
Changing (1m)
#POOL
342.84
قیمت
‪-8.57%‪
Changing (1m)
#AAL
11.44
قیمت
‪-99.56%‪
Changing (1m)
#ABNB
146.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADBE
458.80
قیمت
‪-3.79%‪
Changing (1m)
#ADI
233.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADP
244.28
قیمت
‪-1.77%‪
Changing (1m)
#ADSK
223.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AEP
87.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AKAM
88.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALGN
271.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AMAT
237.14
قیمت
‪14.09%‪
Changing (1m)
#AMGN
298.45
قیمت
‪-3.70%‪
Changing (1m)
#ATVI
0.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AUPH
5.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AVGO
1678.99
قیمت
‪25.86%‪
Changing (1m)
#BGNE
166.14
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIDU
94.03
قیمت
‪-13.40%‪
Changing (1m)
#BIIB
233.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BILI
15.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BKNG
3854.36
قیمت
‪3.28%‪
Changing (1m)
#BLDP
2.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLNK
3.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMBL
10.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMRN
84.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNGO
0.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNTX
95.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BYND
6.80
قیمت
‪-25.60%‪
Changing (1m)
#BYON
13.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CBOE
168.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CDNS
307.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHKP
157.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHTR
274.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMCSA
37.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CME
195.58
قیمت
‪-5.84%‪
Changing (1m)
#COIN
247.55
قیمت
‪22.96%‪
Changing (1m)
#COST
845.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRON
2.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTAS
691.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTSH
64.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVAC
4.00
قیمت
‪32.01%‪
Changing (1m)
#DBX
20.91
قیمت
‪-13.42%‪
Changing (1m)
#DDOG
119.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DKNG
38.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DLTR
106.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DXCM
113.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EA
135.83
قیمت
‪7.65%‪
Changing (1m)
#EQIX
766.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FAST
64.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FCX
47.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FITB
35.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOSL
1.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOXA
33.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FSLR
291.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTNT
60.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GEVO
0.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GPRO
1.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GRPN
15.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GT
11.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HBAN
12.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HON
208.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HST
18.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HTHT
34.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IAC
48.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IDXX
504.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INCY
62.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INTU
592.67
قیمت
‪-6.26%‪
Changing (1m)
#IOVA
8.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IQ
4.10
قیمت
‪-18.97%‪
Changing (1m)
#ISRG
422.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JD
29.41
قیمت
‪-10.91%‪
Changing (1m)
#KDP
34.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KHC
32.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KLAC
829.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAZR
1.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LBTYK
18.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LI
19.45
قیمت
‪-26.91%‪
Changing (1m)
#LYFT
14.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MARA
19.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCHP
92.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MELI
1579.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MNST
48.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MOMO
5.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRVL
72.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MTCH
31.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MU
143.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NCLH
17.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NKLA
0.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTAP
127.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTES
92.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NVAX
15.03
قیمت
‪8.21%‪
Changing (1m)
#NWS
27.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NXPI
275.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORLY
995.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PDD
151.09
قیمت
‪9.73%‪
Changing (1m)
#PENN
19.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#QRTEA
0.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#REGN
1023.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIOT
10.99
قیمت
‪14.60%‪
Changing (1m)
#ROKU
54.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROST
145.59
قیمت
‪8.88%‪
Changing (1m)
#SAVE
3.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIRI
2.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SNPS
586.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SWKS
106.33
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYMC
24.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TCOM
50.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TEAM
155.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TMUS
175.14
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TTD
95.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TTWO
157.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TXN
196.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UAL
52.08
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ULTA
396.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VIRT
23.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VRTX
478.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VTRS
10.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WB
8.39
قیمت
‪-13.68%‪
Changing (1m)
#WDC
79.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WISH
0.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WKHS
0.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WYNN
90.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#YY
28.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ZBRA
308.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)