د ډیمو حالت
#TSLA
193.00
قیمت
‪-10.99%‪
Changing (1m)
#PYPL
57.88
قیمت
‪-13.93%‪
Changing (1m)
#AAPL
181.52
قیمت
‪-6.77%‪
Changing (1m)
#AGNC
9.49
قیمت
‪-3.65%‪
Changing (1m)
#GOOG
143.20
قیمت
‪-4.22%‪
Changing (1m)
#PEP
169.09
قیمت
‪1.78%‪
Changing (1m)
#INO
7.79
قیمت
‪1045.59%‪
Changing (1m)
#AMD
162.77
قیمت
‪-3.78%‪
Changing (1m)
#AMZN
167.74
قیمت
‪7.96%‪
Changing (1m)
#LCID
3.63
قیمت
‪24.32%‪
Changing (1m)
#NVDA
673.69
قیمت
‪12.67%‪
Changing (1m)
#META
466.53
قیمت
‪20.49%‪
Changing (1m)
#MSFT
399.27
قیمت
‪0.45%‪
Changing (1m)
#AVGO
1211.17
قیمت
‪-0.23%‪
Changing (1m)
#OKTA
80.50
قیمت
‪-5.08%‪
Changing (1m)
#MRNA
86.78
قیمت
‪-14.17%‪
Changing (1m)
#ADP
252.68
قیمت
‪5.99%‪
Changing (1m)
#ZM
60.80
قیمت
‪-13.71%‪
Changing (1m)
#DOCU
49.91
قیمت
‪-20.80%‪
Changing (1m)
#PDD
129.94
قیمت
‪-7.12%‪
Changing (1m)
#CSCO
48.25
قیمت
‪-6.58%‪
Changing (1m)
#INTC
43.78
قیمت
‪-9.09%‪
Changing (1m)
#SBUX
95.59
قیمت
‪2.30%‪
Changing (1m)
#NFLX
572.42
قیمت
‪18.50%‪
Changing (1m)
#QCOM
150.30
قیمت
‪-1.75%‪
Changing (1m)
#EBAY
43.88
قیمت
‪5.84%‪
Changing (1m)
#EXPE
134.18
قیمت
‪-9.26%‪
Changing (1m)
#LRCX
891.95
قیمت
‪6.93%‪
Changing (1m)
#POOL
385.16
قیمت
‪-2.23%‪
Changing (1m)
#DBX
24.11
قیمت
‪-25.47%‪
Changing (1m)
#AAL
14.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ABNB
146.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADBE
532.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADI
192.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADSK
250.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AEP
82.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AKAM
107.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALGN
301.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AMAT
188.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AMGN
282.12
قیمت
‪-8.38%‪
Changing (1m)
#ATVI
0.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AUPH
5.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BGNE
148.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIDU
106.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIIB
220.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BILI
10.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BKNG
3711.57
قیمت
‪5.14%‪
Changing (1m)
#BLDP
3.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLNK
3.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMBL
13.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMRN
88.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNGO
1.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNTX
91.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BYND
7.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BYON
26.58
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CBOE
191.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CDNS
288.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHKP
153.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHTR
288.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMCSA
41.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CME
213.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#COIN
164.59
قیمت
‪25.63%‪
Changing (1m)
#COST
725.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRON
2.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTAS
615.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTSH
76.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVAC
3.41
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DDOG
124.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DKNG
40.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DLTR
146.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DXCM
116.07
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EA
140.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EQIX
858.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FAST
70.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FCX
38.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FITB
33.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOSL
1.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOXA
29.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FSLR
149.07
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTNT
64.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GEVO
0.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GILD
72.84
قیمت
‪-7.19%‪
Changing (1m)
#GPRO
2.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GRPN
17.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GT
12.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HBAN
12.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HON
199.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HST
20.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HTHT
36.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IAC
57.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IDXX
547.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INCY
60.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INTU
635.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IOVA
14.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IQ
3.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ISRG
374.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JD
23.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KDP
31.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KHC
36.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KLAC
645.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAZR
2.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LBTYK
18.72
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LI
32.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LYFT
16.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MARA
23.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCHP
82.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MDLZ
73.67
قیمت
‪0.60%‪
Changing (1m)
#MELI
1730.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MNST
55.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MOMO
6.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRVL
64.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MTCH
36.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MU
80.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NCLH
15.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NKLA
0.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTAP
84.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTES
106.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NVAX
4.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NWS
27.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NXPI
231.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORLY
1042.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PENN
17.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLUG
3.50
قیمت
‪-17.06%‪
Changing (1m)
#QRTEA
1.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#REGN
947.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIOT
15.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROKU
65.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROST
144.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SAVE
6.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIRI
4.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SNPS
539.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPLK
155.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SWKS
102.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYMC
21.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TCOM
41.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TEAM
202.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TMUS
163.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TRIP
26.68
قیمت
‪25.08%‪
Changing (1m)
#TTD
80.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TTWO
151.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TXN
162.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UAL
43.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ULTA
544.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VIRT
16.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VRTX
418.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VTRS
13.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WB
9.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WDC
53.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WISH
6.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WKHS
0.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WYNN
102.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#YY
32.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ZBRA
273.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)