د ډیمو حالت
#AMWL
0.54
قیمت
‪-38.64%‪
Changing (1m)
#VZ
39.68
قیمت
‪-2.58%‪
Changing (1m)
#BA
168.94
قیمت
‪-11.35%‪
Changing (1m)
#NIO
4.02
قیمت
‪-19.28%‪
Changing (1m)
#BABA
72.49
قیمت
‪0.81%‪
Changing (1m)
#KO
60.64
قیمت
‪0.05%‪
Changing (1m)
#MMM
92.99
قیمت
‪-12.71%‪
Changing (1m)
#PFE
26.32
قیمت
‪-3.20%‪
Changing (1m)
#KODK
4.66
قیمت
‪-0.64%‪
Changing (1m)
#WMT
59.08
قیمت
‪-2.89%‪
Changing (1m)
#T
16.47
قیمت
‪-3.06%‪
Changing (1m)
#ABT
107.61
قیمت
‪-2.21%‪
Changing (1m)
#PANW
292.75
قیمت
‪3.31%‪
Changing (1m)
#RNG
30.52
قیمت
‪-13.44%‪
Changing (1m)
#SNOW
151.18
قیمت
‪-4.51%‪
Changing (1m)
#DVN
52.56
قیمت
‪7.05%‪
Changing (1m)
#LMT
459.68
قیمت
‪2.99%‪
Changing (1m)
#AXP
238.84
قیمت
‪5.64%‪
Changing (1m)
#BB
2.89
قیمت
‪6.25%‪
Changing (1m)
#F
12.95
قیمت
‪-0.15%‪
Changing (1m)
#COTY
11.70
قیمت
‪-0.59%‪
Changing (1m)
#EDU
89.49
قیمت
‪-0.95%‪
Changing (1m)
#FTI
25.81
قیمت
‪1.49%‪
Changing (1m)
#NIKE
94.01
قیمت
‪0.73%‪
Changing (1m)
#RTX
101.32
قیمت
‪5.86%‪
Changing (1m)
#AA
36.05
قیمت
‪13.15%‪
Changing (1m)
#C
62.67
قیمت
‪3.21%‪
Changing (1m)
#CVX
162.78
قیمت
‪3.93%‪
Changing (1m)
#JNJ
149.61
قیمت
‪-3.97%‪
Changing (1m)
#JPM
192.14
قیمت
‪-1.69%‪
Changing (1m)
#MCD
276.88
قیمت
‪-0.98%‪
Changing (1m)
#ABBV
169.62
قیمت
‪-5.10%‪
Changing (1m)
#ACN
316.72
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADM
61.80
قیمت
‪-1.04%‪
Changing (1m)
#AFG
129.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AFL
83.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALB
114.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALL
175.14
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AON
311.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#APD
233.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ASX
10.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AVB
188.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AZO
2959.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BAC
38.37
قیمت
‪3.45%‪
Changing (1m)
#BAP
168.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BAX
41.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BBY
75.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BDX
234.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BE
9.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BK
57.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLK
765.83
قیمت
‪-6.63%‪
Changing (1m)
#BMY
49.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BX
124.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CAH
103.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CAT
363.20
قیمت
‪1.27%‪
Changing (1m)
#CB
249.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CCI
95.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHT
38.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CIM
4.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CL
88.58
قیمت
‪-0.48%‪
Changing (1m)
#CLX
145.93
قیمت
‪-3.38%‪
Changing (1m)
#CMA
52.62
قیمت
‪0.53%‪
Changing (1m)
#CMI
292.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CNC
75.84
قیمت
‪-1.03%‪
Changing (1m)
#COF
147.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CPNG
22.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRM
276.52
قیمت
‪-9.37%‪
Changing (1m)
#CSX
34.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVS
68.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CX
8.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#D
50.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DAL
49.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DASH
129.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DE
396.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DELL
120.62
قیمت
‪6.39%‪
Changing (1m)
#DFS
129.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DG
142.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DHI
148.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DHR
253.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DIS
113.57
قیمت
‪-4.22%‪
Changing (1m)
#DOW
56.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DTE
110.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DUK
98.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ECL
219.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ED
92.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EL
149.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EMN
96.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EMR
109.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EOG
134.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EPD
28.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EQR
63.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ESS
241.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ETN
312.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EW
87.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EXC
37.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FDX
271.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FIS
71.94
قیمت
‪1.80%‪
Changing (1m)
#FMX
116.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTV
80.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GD
292.62
قیمت
‪4.59%‪
Changing (1m)
#GE
162.75
قیمت
‪-6.91%‪
Changing (1m)
#GFI
16.88
قیمت
‪8.90%‪
Changing (1m)
#GIS
70.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GLW
31.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GM
45.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GPN
126.93
قیمت
‪-3.68%‪
Changing (1m)
#GPS
20.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GS
424.02
قیمت
‪4.08%‪
Changing (1m)
#GWW
953.42
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HAL
38.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HCA
319.42
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HD
338.94
قیمت
‪-12.90%‪
Changing (1m)
#HES
156.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HLF
9.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HLT
196.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HOG
39.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HPE
16.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HPQ
27.68
قیمت
‪-7.55%‪
Changing (1m)
#HRB
47.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HSY
187.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HUM
327.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HYLN
1.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IBM
182.22
قیمت
‪-3.76%‪
Changing (1m)
#ICE
132.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ITW
250.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JBL
120.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JCI
65.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JKS
22.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JWN
19.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KEY
14.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KGC
6.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KKR
97.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KMB
136.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KMI
18.77
قیمت
‪4.51%‪
Changing (1m)
#KR
55.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KSS
25.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAC
4.67
قیمت
‪-36.38%‪
Changing (1m)
#LEN
155.63
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LHX
207.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LLY
745.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LOW
233.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LUMN
1.36
قیمت
‪-18.56%‪
Changing (1m)
#LUV
29.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LVS
46.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LYB
100.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#M
19.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MA
462.76
قیمت
‪-2.71%‪
Changing (1m)
#MANU
15.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCK
531.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCO
381.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MDT
81.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MET
72.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MFA
10.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MLM
594.42
قیمت
‪-1.41%‪
Changing (1m)
#MMC
201.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MO
42.87
قیمت
‪-1.24%‪
Changing (1m)
#MPC
199.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MPLX
41.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRKNY
126.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRO
27.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MS
93.72
قیمت
‪1.91%‪
Changing (1m)
#MTB
146.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NBR
80.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NEE
66.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NEM
37.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOC
474.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOK
3.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOW
741.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NSC
244.84
قیمت
‪-3.12%‪
Changing (1m)
#OIS
5.47
قیمت
‪-10.47%‪
Changing (1m)
#OKE
80.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OMC
94.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORCL
115.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OXY
67.40
قیمت
‪4.37%‪
Changing (1m)
#PBR
16.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PCG
16.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PEG
66.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PG
161.56
قیمت
‪0.54%‪
Changing (1m)
#PGR
214.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PH
549.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PINS
33.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLD
104.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLTR
21.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PM
97.65
قیمت
‪6.88%‪
Changing (1m)
#PNC
157.66
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PPG
130.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PRU
112.07
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PSA
262.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PSX
158.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PXD
275.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#QS
5.58
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RACE
424.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RCL
136.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RF
19.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIG
5.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROK
276.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROP
539.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SAPNY
187.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SCHW
75.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SHOP
74.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SHW
302.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIG
100.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIX
23.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SLB
49.55
قیمت
‪-8.88%‪
Changing (1m)
#SNAP
11.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SO
73.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SONY
81.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPCE
0.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPG
143.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPGI
413.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPOT
303.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SQ
75.24
قیمت
‪-7.25%‪
Changing (1m)
#SQM
44.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SRE
71.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STLA
24.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STT
74.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STZ
261.69
قیمت
‪-2.47%‪
Changing (1m)
#SWK
90.72
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYF
42.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYK
334.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYY
76.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TAL
12.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TAP
64.18
قیمت
‪-4.59%‪
Changing (1m)
#TEVA
13.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TFC
38.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TGT
166.52
قیمت
‪-3.47%‪
Changing (1m)
#TJX
94.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TME
12.34
قیمت
‪11.37%‪
Changing (1m)
#TMO
574.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TOT
72.70
قیمت
‪6.35%‪
Changing (1m)
#TRV
214.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TSM
133.49
قیمت
‪-4.63%‪
Changing (1m)
#TSN
61.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TUP
1.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TWLO
60.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UA
6.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UBER
70.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UMC
7.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UNH
485.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UNP
236.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UPS
148.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#USB
40.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#V
274.29
قیمت
‪-2.27%‪
Changing (1m)
#VALE
12.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VFC
12.95
قیمت
‪-9.50%‪
Changing (1m)
#VIPS
15.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VLO
167.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VMC
259.12
قیمت
‪-5.36%‪
Changing (1m)
#WBA
18.05
قیمت
‪-13.80%‪
Changing (1m)
#WDAY
256.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WFC
60.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WM
208.72
قیمت
‪-1.48%‪
Changing (1m)
#XOM
121.04
قیمت
‪5.14%‪
Changing (1m)
#ZTO
20.25
قیمت
‪-4.07%‪
Changing (1m)