د ډیمو حالت
#PAH3
50.48
قیمت
‪7.36%‪
Changing (1m)
#BAYN
26.95
قیمت
‪1.24%‪
Changing (1m)
#MC
778.70
قیمت
‪-8.03%‪
Changing (1m)
#TTE
69.00
قیمت
‪13.82%‪
Changing (1m)
#AIR
162.82
قیمت
‪3.75%‪
Changing (1m)
#ASML
906.00
قیمت
‪2.65%‪
Changing (1m)
#UNA
44.47
قیمت
‪-2.31%‪
Changing (1m)
#RNO
50.12
قیمت
‪25.52%‪
Changing (1m)
#LRLCY
414.10
قیمت
‪-7.40%‪
Changing (1m)
#SIE
172.30
قیمت
‪-4.55%‪
Changing (1m)
#VOW
146.00
قیمت
‪8.63%‪
Changing (1m)
#ADS
195.95
قیمت
‪1.72%‪
Changing (1m)
#AHT
5780.00
قیمت
‪13.65%‪
Changing (1m)
#ALV
261.70
قیمت
‪0.60%‪
Changing (1m)
#BAES
1319.00
قیمت
‪2.89%‪
Changing (1m)
#BARC
182.82
قیمت
‪3.28%‪
Changing (1m)
#BATS
2306.00
قیمت
‪-1.81%‪
Changing (1m)
#BLND
380.20
قیمت
‪3.85%‪
Changing (1m)
#BMW
109.25
قیمت
‪1.36%‪
Changing (1m)
#BNP
65.32
قیمت
‪9.67%‪
Changing (1m)
#BRBY
1164.50
قیمت
‪-6.80%‪
Changing (1m)
#BT
107.20
قیمت
‪-3.34%‪
Changing (1m)
#CON
66.26
قیمت
‪-0.51%‪
Changing (1m)
#HIK
1802.00
قیمت
‪-6.49%‪
Changing (1m)
#HSBA
654.60
قیمت
‪11.52%‪
Changing (1m)
#III
2833.00
قیمت
‪11.84%‪
Changing (1m)
#IMB
1713.50
قیمت
‪-1.92%‪
Changing (1m)
#ITRK
4802.00
قیمت
‪-4.27%‪
Changing (1m)
#KER
350.10
قیمت
‪-16.75%‪
Changing (1m)
#MBG
75.21
قیمت
‪3.90%‪
Changing (1m)
#NWG
273.90
قیمت
‪8.22%‪
Changing (1m)
#PSON
1007.00
قیمت
‪-0.05%‪
Changing (1m)
#TSCO
283.80
قیمت
‪-0.18%‪
Changing (1m)
#UU
1014.80
قیمت
‪-4.07%‪
Changing (1m)
#VOD
67.18
قیمت
‪-4.90%‪
Changing (1m)