د ډیمو حالت
YM
38201.1
قیمت
‪-4.01%‪
Changing (1m)
NQ
17201.5
قیمت
‪-6.33%‪
Changing (1m)
NI225
37705.90
قیمت
‪-8.07%‪
Changing (1m)
FDAX
17972.8
قیمت
‪-1.29%‪
Changing (1m)
HK50
16635.0
قیمت
‪-0.51%‪
Changing (1m)
SPX
5009.4
قیمت
‪-4.62%‪
Changing (1m)
SX5E
4962.0
قیمت
‪-1.87%‪
Changing (1m)
ASX200
7667.9
قیمت
‪-1.29%‪
Changing (1m)
CAC
8074.3
قیمت
‪-1.16%‪
Changing (1m)
FTSE
8053.0
قیمت
‪2.26%‪
Changing (1m)
CSI
3539.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
IBEX35
10936.90
قیمت
‪0.70%‪
Changing (1m)
RUT
1966.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SING
297.90
قیمت
‪2.76%‪
Changing (1m)
USDX
105.94
قیمت
‪2.11%‪
Changing (1m)
VIX
16.820
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX75
216459.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)