د ډیمو حالت
USCRUDE
79.530
قیمت
‪-2.78%‪
Changing (1m)
XAUUSD
2435.18
قیمت
‪2.16%‪
Changing (1m)
UKBRENT
83.811
قیمت
‪-2.88%‪
Changing (1m)
WHEAT
658.65
قیمت
‪19.45%‪
Changing (1m)
COFFEE
206.57
قیمت
‪-11.18%‪
Changing (1m)
XAGUSD
32.258
قیمت
‪12.95%‪
Changing (1m)
XNGUSD
2.807
قیمت
‪40.63%‪
Changing (1m)
XPTUSD
1064.25
قیمت
‪14.47%‪
Changing (1m)
XAUEUR
2238.96
قیمت
‪0.11%‪
Changing (1m)
COCOA
7339.50
قیمت
‪-37.87%‪
Changing (1m)
COPPER
5.1648
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
CORN
453.14
قیمت
‪4.80%‪
Changing (1m)
ORANGEJUICE
442.63
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SOYBEAN
1224.71
قیمت
‪6.43%‪
Changing (1m)
XNIUSD
21097.030
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
XPDUSD
990.20
قیمت
‪-2.49%‪
Changing (1m)