حالت آزمایشی
USCRUDE
82.631
قیمت
‪2.44%‪
Changing (1m)
XAUUSD
2327.25
قیمت
‪7.43%‪
Changing (1m)
UKBRENT
87.044
قیمت
‪2.41%‪
Changing (1m)
XAGUSD
27.271
قیمت
‪10.60%‪
Changing (1m)
XNGUSD
2.046
قیمت
‪10.53%‪
Changing (1m)
CORN
440.89
قیمت
‪0.46%‪
Changing (1m)
XAUEUR
2178.34
قیمت
‪8.76%‪
Changing (1m)
COCOA
11016.50
قیمت
‪20.91%‪
Changing (1m)
COFFEE
225.27
قیمت
‪21.52%‪
Changing (1m)
COPPER
4.4552
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
ORANGEJUICE
361.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SOYBEAN
1170.21
قیمت
‪-1.82%‪
Changing (1m)
WHEAT
591.65
قیمت
‪6.10%‪
Changing (1m)
XNIUSD
18917.530
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
XPDUSD
1002.59
قیمت
‪0.56%‪
Changing (1m)
XPTUSD
904.45
قیمت
‪0.44%‪
Changing (1m)