Демо горим
Авах
0.01
17.04.2024 08:29:21
1.24219
1.24186
0.00000
0.00000
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
17.04.2024 08:29:21
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24219
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
0.00000
Авах
0.01
17.04.2024 08:29:17
1.24219
1.24186
0.00000
0.00000
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
17.04.2024 08:29:17
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24219
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
0.00000
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:58
1.24297
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:58
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24297
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:57
1.24297
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:57
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24297
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:56
1.24296
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:56
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24296
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:55
1.24296
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:55
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24296
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:54
1.24296
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:54
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24296
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:53
1.24296
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:53
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24296
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 22:34:52
1.24296
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:34:52
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24296
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:34:56
1.24390
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:34:56
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24390
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:34:55
1.24395
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:34:55
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24395
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:41
1.24334
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:41
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24334
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:40
1.24332
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:40
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24332
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:40
1.24335
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:40
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24335
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:39
1.24334
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:39
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24334
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:38
1.24332
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:38
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24332
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:37
1.24331
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:37
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24331
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:36
1.24331
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:36
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24331
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:35
1.24331
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:35
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24331
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:34
1.24330
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:34
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24330
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:34
1.24331
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:34
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24331
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:33
1.24328
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:33
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24328
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:32
1.24328
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:32
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24328
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:30
1.24328
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:30
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24328
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:29
1.24322
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:29
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24322
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:28
1.24321
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:28
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24321
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:27
1.24320
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:27
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24320
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:32:27
1.24322
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:32:27
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24322
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:10
1.24287
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:10
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24287
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:09
1.24290
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:09
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24290
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:09
1.24288
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:09
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24288
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:08
1.24290
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:08
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24290
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:07
1.24290
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:07
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24290
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:07
1.24290
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:07
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24290
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:06
1.24289
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:06
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24289
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:05
1.24289
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:05
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24289
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:04
1.24289
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:04
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24289
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:03
1.24289
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24289
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:03
1.24289
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24289
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:02
1.24287
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24287
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:01
1.24281
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24281
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:22:00
1.24281
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:22:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24281
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:59
1.24280
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:59
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24280
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:59
1.24281
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:59
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24281
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:58
1.24282
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:58
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:57
1.24283
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:57
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24283
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:56
1.24281
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:56
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24281
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:55
1.24282
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:55
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:51
1.24282
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:51
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:50
1.24280
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:50
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24280
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:49
1.24279
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:49
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24279
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:48
1.24275
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:48
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24275
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:46
1.24265
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:46
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24265
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:45
1.24264
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:45
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24264
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:44
1.24265
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:44
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24265
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:43
1.24270
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:43
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24270
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:42
1.24268
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:42
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24268
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:39
1.24262
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:39
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24262
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:38
1.24266
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:38
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24266
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480
Авах
0.01
16.04.2024 21:21:28
1.24269
1.24186
0.00000
1.24480
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:21:28
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.24269
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.24186
Take profit
1.24480