حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۱۱
1.24333
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۱۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24333
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۱۰
1.24330
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۱۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24330
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۹
1.24334
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24334
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۹
1.24336
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24336
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۸
1.24336
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24336
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۷
1.24336
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24336
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۸
1.24328
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24328
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۷
1.24329
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24329
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۶
1.24329
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24329
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۵
1.24330
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24330
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۵
1.24329
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24329
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۲
1.24319
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24319
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۲
1.24319
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24319
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۱
1.24319
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24319
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۰
1.24320
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24320
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۰
1.24320
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24320
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۴۹
1.24320
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۴۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24320
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۴۸
1.24320
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۴۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24320
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۳۸
1.24298
1.24393
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۲:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24298
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۸
1.24297
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24297
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۷
1.24297
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24297
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۶
1.24296
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24296
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۵
1.24296
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24296
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۴
1.24296
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24296
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۳
1.24296
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24296
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۲
1.24296
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۳۴:۵۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24296
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۴:۵۶
1.24390
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۴:۵۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24390
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۴:۵۵
1.24395
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۴:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24395
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۴۱
1.24334
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۴۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24334
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۴۰
1.24332
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۴۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24332
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۴۰
1.24335
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۴۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24335
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۳۹
1.24334
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۳۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24334
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۳۸
1.24332
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24332
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۳۷
1.24331
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۳۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24331
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۲:۱۰
1.24287
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۲:۱۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24287
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۹
1.24280
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24280
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۸
1.24282
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24282
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۷
1.24283
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24283
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۶
1.24281
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24281
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۴۳
1.24270
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۴۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24270
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۴۲
1.24268
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۴۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24268
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۳۹
1.24262
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۳۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24262
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۳۸
1.24266
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24266
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480
خرید
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۲۸
1.24269
1.24393
0.00000
1.24480
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۲۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.24269
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24393
Take profit
1.24480