Chế độ demo
Bán
0.01
17.04.2024 09:37:09
1.24654
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:37:09
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24654
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:37:08
1.24652
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:37:08
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:37:07
1.24652
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:37:07
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:37:00
1.24644
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:37:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24644
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:59
1.24643
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:59
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24643
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:58
1.24643
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:58
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24643
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:57
1.24639
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:57
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24639
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:55
1.24644
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:55
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24644
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:55
1.24644
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:55
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24644
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:54
1.24644
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:54
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24644
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:47
1.24637
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:47
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24637
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:46
1.24639
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:46
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24639
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:41
1.24638
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:41
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24638
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.04.2024 09:36:37
1.24637
1.24673
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:36:37
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.24637
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24673
Chốt lời
0.00000