د ډیمو حالت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۲:۳۰
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۲:۳۱
خرڅول
1
0.83349
0.83278
ګټه
45.25 USD
NZDCAD
سودا
#194902890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۲:۳۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83278
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.25 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۲۹
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۲:۲۹
خریداری کول
1
0.83232
0.83356
ګټه
84.35 USD
NZDCAD
سودا
#194897912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
91.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83356
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
84.35 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۴۹
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۱۶
خرڅول
1
0.83463
0.83283
ګټه
125.44 USD
NZDCAD
سودا
#194810918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۴۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
132.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83283
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
125.44 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۱۷:۰۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۷:۲۵
خریداری کول
1.5
0.89221
0.8939
ګټه
175.77 USD
AUDCAD
سودا
#194743442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۱۷:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
186.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.8939
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
175.77 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۲:۴۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۵۰
خریداری کول
1
0.83388
0.83463
ګټه
48.17 USD
NZDCAD
سودا
#194789324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۲:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83388
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83463
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
48.17 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۱:۳۰
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۱۴
خریداری کول
1
0.83475
0.83428
ګټه
-41.57 USD
NZDCAD
سودا
#194782474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۱:۳۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-34.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83428
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-41.57 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۴
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۱:۲۹
خرڅول
1
0.83552
0.83472
ګټه
51.90 USD
NZDCAD
سودا
#194778572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83472
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
51.90 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۲
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۴
خریداری کول
1
0.83563
0.83554
ګټه
-13.63 USD
NZDCAD
سودا
#194778477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83554
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-13.63 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۵
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۱
خرڅول
1
0.83577
0.83562
ګټه
4.04 USD
NZDCAD
سودا
#194756378
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83562
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
4.04 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۵:۲۵
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۴
خریداری کول
1
0.83503
0.83581
ګټه
50.51 USD
NZDCAD
سودا
#194737500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۵:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83581
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
50.51 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۴۸:۴۵
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۱۷:۰۰
خرڅول
1.5
0.89385
0.89221
ګټه
170.66 USD
AUDCAD
سودا
#194714839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۴۸:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
181.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۱۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89221
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
170.66 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۳۵:۲۷
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۵:۲۴
خرڅول
1
0.83578
0.83503
ګټه
48.21 USD
NZDCAD
سودا
#194714489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۳۵:۲۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83503
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
48.21 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۴۸
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۴۸:۴۶
خریداری کول
1.5
0.89795
0.89386
ګټه
-462.59 USD
AUDCAD
سودا
#194598155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-452.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۴۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89386
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
-462.59 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۶:۰۷
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۴۸:۴۴
خریداری کول
1.5
0.88904
0.89385
ګټه
521.14 USD
AUDCAD
سودا
#194700875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۶:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
531.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۴۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89385
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
521.14 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۱۲:۳۹
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۳۵:۲۶
خریداری کول
1
0.83501
0.83578
ګټه
49.72 USD
NZDCAD
سودا
#194631099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۱۲:۳۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۳۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83578
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
49.72 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۹:۵۲
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۱۲:۳۶
خرڅول
1
0.83579
0.83501
ګټه
50.59 USD
NZDCAD
سودا
#194630605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۹:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۱۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83501
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
50.59 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۲۶
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۹:۵۱
خریداری کول
1
0.83508
0.83579
ګټه
45.44 USD
NZDCAD
سودا
#194605418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83579
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.44 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۷:۴۲
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۲۵
خرڅول
1
0.83576
0.83506
ګټه
44.74 USD
NZDCAD
سودا
#194602076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۷:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83506
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
44.74 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۱۴
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۷:۴۲
خریداری کول
1
0.83509
0.83575
ګټه
41.76 USD
NZDCAD
سودا
#194599112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۱۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83509
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83575
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
41.76 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۵۲
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۱۳
خرڅول
1
0.83568
0.83506
ګټه
38.80 USD
NZDCAD
سودا
#194508755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83506
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
38.80 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۱۵
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۴۷
خرڅول
1.5
0.89973
0.89796
ګټه
185.38 USD
AUDCAD
سودا
#194517761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
195.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89796
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
185.38 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۹:۴۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۱۵
خریداری کول
1.5
0.89808
0.89974
ګټه
174.05 USD
AUDCAD
سودا
#194384421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۹:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
184.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89974
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
174.05 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۵۲
خریداری کول
1
0.83519
0.83569
ګټه
30.01 USD
NZDCAD
سودا
#194484203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83519
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83569
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
30.01 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۱۲
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۲
خرڅول
1
0.83568
0.83495
ګټه
46.94 USD
NZDCAD
سودا
#194483063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83495
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
46.94 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۶:۵۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۱۱
خریداری کول
1
0.83498
0.83569
ګټه
45.41 USD
NZDCAD
سودا
#194471555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۶:۵۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83569
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.41 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۱:۵۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۶:۵۹
خرڅول
1
0.8357
0.83497
ګټه
46.97 USD
NZDCAD
سودا
#194464498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۱:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83497
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
46.97 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۴:۲۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۱:۵۶
خریداری کول
1
0.83488
0.83573
ګټه
55.87 USD
NZDCAD
سودا
#194448139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۴:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83488
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83573
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
55.87 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۶:۰۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۴:۲۵
خرڅول
1
0.83566
0.83486
ګټه
52.05 USD
NZDCAD
سودا
#194443638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۶:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83566
ګټنه
0.00 USD
ټوله
59.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83486
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
52.05 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۳۱:۴۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۶:۰۸
خریداری کول
1
0.83487
0.83566
ګټه
51.33 USD
NZDCAD
سودا
#194436504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۳۱:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۴۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83566
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
51.33 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۱:۳۹
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۳۱:۳۳
خرڅول
1
0.83568
0.83487
ګټه
52.72 USD
NZDCAD
سودا
#194416272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۱:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
59.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83487
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
52.72 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۵۶
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۱:۴۰
خریداری کول
1
0.83475
0.83566
ګټه
60.10 USD
NZDCAD
سودا
#194407049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83566
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
60.10 USD
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۸:۵۸
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۵۵
خرڅول
1
0.83964
0.83473
ګټه
353.92 USD
NZDCAD
سودا
#194272936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۸:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
360.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83473
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
353.92 USD
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۲۹
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۵۴
خرڅول
1
0.82994
0.83473
ګټه
-359.10 USD
NZDCAD
سودا
#194221706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82994
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-352.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83473
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-359.10 USD
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۱۲:۲۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۹:۴۱
خرڅول
1.5
0.89977
0.89808
ګټه
175.74 USD
AUDCAD
سودا
#194312039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۱۲:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
186.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89808
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
175.74 USD
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۹:۰۸
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۱۲:۲۱
خریداری کول
1.5
0.89814
0.89976
ګټه
168.47 USD
AUDCAD
سودا
#194306323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۹:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
178.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89976
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
168.47 USD
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۵۱:۴۵
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۹:۰۴
خرڅول
1.5
0.89981
0.89809
ګټه
179.56 USD
AUDCAD
سودا
#194219985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۵۱:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
190.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89809
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
179.56 USD
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۷:۱۲
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۲۷
خریداری کول
1
0.82913
0.82994
ګټه
52.60 USD
NZDCAD
سودا
#194184902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۷:۱۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
59.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82994
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
52.60 USD
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۲۶
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۵۱:۴۶
خریداری کول
1.5
0.89808
0.89981
ګټه
180.33 USD
AUDCAD
سودا
#194190516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
190.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89981
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
180.33 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۴۲:۰۳
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۲۵
خرڅول
1.5
0.89979
0.89808
ګټه
178.15 USD
AUDCAD
سودا
#194111409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۴۲:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
188.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89808
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
178.15 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۲۵:۲۸
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۷:۱۲
خرڅول
1
0.82989
0.82906
ګټه
54.02 USD
NZDCAD
سودا
#194110256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۲۵:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82989
ګټنه
0.00 USD
ټوله
61.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82906
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
54.02 USD
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۱۹
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۴۲:۰۲
خریداری کول
1.5
0.89814
0.89979
ګټه
171.00 USD
AUDCAD
سودا
#193936137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
181.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.89979
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
171.00 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۲۱
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۲۵:۲۷
خریداری کول
1
0.82908
0.82989
ګټه
52.42 USD
NZDCAD
سودا
#194094035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
59.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۲۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82989
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
52.42 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۹:۰۱
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۲۰
خرڅول
1
0.82984
0.82907
ګټه
49.42 USD
NZDCAD
سودا
#194091299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۹:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82907
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
49.42 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۴۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۹:۰۰
خریداری کول
1
0.82921
0.82984
ګټه
39.24 USD
NZDCAD
سودا
#194085960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82984
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
39.24 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۴۵:۵۲
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۲
خرڅول
1
0.8298
0.82966
ګټه
3.26 USD
NZDCAD
سودا
#194078506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۴۵:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82966
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
3.26 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۸
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۴۵:۴۴
خریداری کول
1
0.83003
0.82979
ګټه
-24.60 USD
NZDCAD
سودا
#194077083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82979
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-24.60 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۹:۵۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۸
خرڅول
1
0.82996
0.83003
ګټه
-12.14 USD
NZDCAD
سودا
#194077008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۹:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83003
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-12.14 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۷:۰۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۹:۵۶
خریداری کول
1
0.82952
0.82998
ګټه
26.72 USD
NZDCAD
سودا
#194051282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۷:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82998
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
26.72 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۱۹:۵۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۷:۰۶
خرڅول
1
0.83024
0.82952
ګټه
45.63 USD
NZDCAD
سودا
#194043035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۱۹:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83024
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.82952
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.63 USD
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۴۲
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۱۹:۵۶
خریداری کول
1
0.82949
0.83027
ګټه
49.98 USD
NZDCAD
سودا
#193865420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۱۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.83027
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
49.98 USD