ရောင်းချမှု
0.58
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၅:၀၁
1.08847
1.08827
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08827
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၅၄:၂၃
1.08855
1.08815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၅၄:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08855
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
18 597.07 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၀၈:၂၇
1.26%
2.53%
0.00
0.00
အမြတ်
209.55 USD
Golden_Knight
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၀၈:၂၇
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
209.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
18 597.07 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
114 100.34 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၄၄:၄၆
59.35%
63.31%
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
vietnamtrader10
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၄၄:၄၆
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
114 100.34 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၂၆
1.10170
1.08815
0.00000
1.10261
အမြတ်
-1.12 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10170
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08815
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10261
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၃၆
1.10091
1.08815
0.00000
1.10261
အမြတ်
-0.66 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10091
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08815
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10261
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၂၃
1.10031
1.08815
0.00000
1.10261
အမြတ်
-0.38 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10031
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08815
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10261
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၉
1.09972
1.08815
0.00000
1.10261
အမြတ်
-0.24 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09972
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08815
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10261
ရောင်းချမှု
0.41
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၃
1.08288
1.08827
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.14 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08288
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08827
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.27
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၄
1.07086
1.08827
0.00000
1.06984
အမြတ်
-4.64 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07086
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08827
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06984
ရောင်းချမှု
0.18
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၅၇:၃၉
1.06832
1.08827
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.54 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၅၇:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06832
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08827
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၀၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၆:၃၄
1.06461
1.08827
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.80 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၆:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06461
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08827
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000