ရောင်းချမှု
0.58
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၆:၄၂
1.08705
1.08587
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.70 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၆:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08705
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08587
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၃၃:၀၈
1.08674
1.08575
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၃၃:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08674
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08575
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၄၀:၀၇
1.08801
1.08575
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၄၀:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08801
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08575
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.58
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၀၃
1.08454
1.08587
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.73 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08587
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.41
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၈:၁၇
1.08192
1.08587
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.59 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၈:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08192
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08587
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.27
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၇:၄၂
1.07940
1.08587
0.00000
1.07843
အမြတ်
-1.73 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၇:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08587
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07843
ရောင်းချမှု
0.18
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၀၁
1.07691
1.08587
0.00000
1.07591
အမြတ်
-1.59 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07691
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08587
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07591
ရောင်းချမှု
0.12
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၂:၄၀:၀၂
1.07243
1.08587
0.00000
1.07144
အမြတ်
-1.59 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၂:၄၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07243
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08587
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07144
ကူးယူခြင်း
189 110.08 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၃:၅၃:၂၅
0.05%
2.90%
0.00
0.00
အမြတ်
1 212.51 USD
Golden_Knight
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၃:၅၃:၂၅
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1 212.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
189 110.08 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00