حالت آزمایشی
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۲۸
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۰۷:۵۸
فروش
0.01
1.08124
1.08008
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1560415096
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۰۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08008
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۵:۰۲
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۲۷
فروش
0.01
1.08062
1.08136
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1560252387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۲۷
فروش
0.02
1.08349
1.08137
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1560279812
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.08137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۲:۲۴
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۱۰
خرید
0.05
1.08422
1.08521
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1560398688
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۲:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.08521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۲:۳۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۲:۱۵
خرید
0.05
1.08423
1.08523
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1560390714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۲:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۲:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.08523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۴:۱۷
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۰۶:۱۲
فروش
0.03
1.086
1.085
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1560329462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۴:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۰۶:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.085
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۴:۰۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۲:۲۱
فروش
0.03
1.08601
1.08502
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1560316886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۴:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.08502
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۲۳
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۵۹
خرید
0.05
1.08423
1.08521
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1560278436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.08521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۰۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۲۲
خرید
0.05
1.08308
1.08408
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1560242273
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.08408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۶
فروش
0.18
1.07691
1.08081
سود
‪-0.67 USD‬
EURUSD
معامله
#1559696848
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07691
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪-0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.08081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.67 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۷:۴۲
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۵
فروش
0.27
1.0794
1.08081
سود
‪-0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#1559837889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۷:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0794
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.27
خروج
1.08081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۸:۱۷
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۴
فروش
0.41
1.08192
1.08081
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD
معامله
#1559854159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۸:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08192
بهره
‪0.05 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۴
حجم معامله
0.41
خروج
1.08081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۳
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۳
فروش
0.58
1.08454
1.08081
سود
‪2.23 USD‬
EURUSD
معامله
#1559903756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08454
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۵۳
حجم معامله
0.58
خروج
1.08081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۲۶:۵۳
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۳۹
خرید
0.05
1.08424
1.08523
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1560164031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۲۶:۵۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08424
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.08523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۰:۰۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۸
فروش
0.12
1.07243
1.08466
سود
‪-1.45 USD‬
EURUSD
معامله
#1559439208
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07243
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪-1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.08466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.45 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۶:۴۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۷
فروش
0.58
1.08705
1.08462
سود
‪1.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1560026756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۶:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08705
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.58
خروج
1.08462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۳:۲۴
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۳۵
خرید
0.05
1.08423
1.08523
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1560006559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۳:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.08523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۵:۰۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۴۳
فروش
0.58
1.08724
1.08488
سود
‪1.38 USD‬
EURUSD
معامله
#1559982740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08724
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۴۳
حجم معامله
0.58
خروج
1.08488
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.38 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۱:۱۸
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۴۳
فروش
0.08
1.06708
1.08489
سود
‪-1.41 USD‬
EURUSD
معامله
#1559338771
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۱:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06708
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪-1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۴۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.08489
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.41 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۰۲
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۲
فروش
0.05
1.06459
1.08557
سود
‪-1.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1558923075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06459
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.08557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.03 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۰:۱۵
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۲
فروش
0.58
1.08733
1.08557
سود
‪1.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1559932088
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۰:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08733
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.58
خروج
1.08557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۳
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۷
خرید
0.01
1.08674
1.0879
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1559917272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۳
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۲
خرید
0.02
1.0862
1.08662
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1559891667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.08662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۵
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۱
خرید
0.03
1.08493
1.08664
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559896354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.08664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۳۵
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
خرید
0.02
1.08329
1.08474
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1559873836
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۳۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.08474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۳۴
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۳۵
خرید
0.01
1.08189
1.08317
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1559843405
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.08317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۳۴
خرید
0.02
1.08055
1.08175
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1559468751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08055
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.08175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۴۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۳۳
خرید
0.03
1.07929
1.08175
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559474021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۴۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07929
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.08175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۰:۰۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۲
فروش
0.27
1.07949
1.07849
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#1559833889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.27
خروج
1.07849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۴۱:۴۴
فروش
0.27
1.07968
1.07868
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#1559796713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۴۱:۴۴
حجم معامله
0.27
خروج
1.07868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۵۲
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۴۳
خرید
0.05
1.07671
1.07771
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559686975
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.07771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۰:۱۰
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۵۱
خرید
0.05
1.07555
1.07656
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1559596570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۰:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07555
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.07656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۳۵:۰۳
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
خرید
0.08
1.07296
1.07396
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1559666385
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۳۵:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.07396
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۵
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۲:۴۹
فروش
0.18
1.07495
1.07394
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD
معامله
#1559626019
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07495
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۲:۴۹
حجم معامله
0.18
خروج
1.07394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۴۲:۳۷
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۹:۳۱
فروش
0.18
1.07494
1.07394
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1559596160
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۴۲:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۹:۳۱
حجم معامله
0.18
خروج
1.07394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۲۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۹:۲۵
فروش
0.18
1.07595
1.07493
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD
معامله
#1559486555
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۲۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۹:۲۵
حجم معامله
0.18
خروج
1.07493
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۵۷:۰۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۹:۵۹
خرید
0.05
1.07678
1.07779
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559548455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۵۷:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۹:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.07779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۷:۰۴
فروش
0.03
1.06175
1.07682
سود
‪-0.45 USD‬
EURUSD
معامله
#1558607236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06175
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۷:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.07682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.45 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۴:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۷:۰۴
فروش
0.27
1.07848
1.07683
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD
معامله
#1559532766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۴:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۷:۰۴
حجم معامله
0.27
خروج
1.07683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۰۱:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۳:۴۵
خرید
0.05
1.07679
1.07779
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559495451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۰۱:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.07779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۳
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۷:۲۸
خرید
0.05
1.07668
1.07778
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1559485458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۷:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.07778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۲۲
فروش
0.18
1.07708
1.07608
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1559481321
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.18
خروج
1.07608
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۸
خرید
0.01
1.07907
1.08026
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1559467010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08026
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
خرید
0.02
1.07452
1.07823
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1559142787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07452
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.07823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۰:۰۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۳
خرید
0.03
1.0732
1.07794
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#1559151044
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0732
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.07794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۲:۰۹
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۴۵
خرید
0.05
1.07067
1.07167
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559409885
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۲:۰۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.07167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۰:۰۳
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۹:۲۴
فروش
0.12
1.0697
1.06865
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD
معامله
#1559368374
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۹:۲۴
حجم معامله
0.12
خروج
1.06865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۵:۰۲
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۶
خرید
0.05
1.07017
1.07117
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559404662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.07117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۳:۴۱
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۳:۲۸
فروش
0.18
1.07221
1.07121
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1559395721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۳:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.18
خروج
1.07121
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۲۷
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۱:۴۶
خرید
0.05
1.07063
1.07166
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1559366028
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۱:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.07166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬