حالت آزمایشی
۱۲.۰۵.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۱۸
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۳۰
کپی
‪73.25%‪
‪-57.39%‪
سود
‪-2 693.35 USD‬
LoveVietNam
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۱۸
نقطه ورود
‪73.25%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۳۰
خروج
‪-57.39%‪
سود
‪-2 693.35 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۷
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.02
1.09424
1.09958
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1553710572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۴:۱۱
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.41
1.09865
1.0996
سود
‪0.39 USD‬
EURUSD
معامله
#1553786102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۴:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.41
خروج
1.0996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۱۵
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.27
1.09802
1.09958
سود
‪0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1553782827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۱۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.27
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۵۷:۲۱
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.18
1.09737
1.09958
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#1553780505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۵۷:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.18
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۴:۰۱
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.12
1.09669
1.09958
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#1553779554
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۴:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۰۰:۲۴
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.08
1.09607
1.09958
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD
معامله
#1553758169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۰۰:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۱۱:۰۴
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.05
1.09547
1.09958
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD
معامله
#1553732516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۱۱:۰۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۲:۵۸
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
خرید
0.03
1.09485
1.09958
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#1553715611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۲:۵۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09485
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.09958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۰:۱۲
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
خرید
0.41
1.09309
1.09408
سود
‪0.37 USD‬
EURUSD
معامله
#1553671000
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۰:۱۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09309
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.41
خروج
1.09408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۰:۰۵
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
خرید
0.27
1.09239
1.09408
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD
معامله
#1553670788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۰:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09239
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.27
خروج
1.09408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۱۳:۱۲
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
خرید
0.18
1.09176
1.09408
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#1553665949
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۱۳:۱۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09176
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.09408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۸:۱۹
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
خرید
0.12
1.09113
1.09408
سود
‪0.34 USD‬
EURUSD
معامله
#1553664192
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۸:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09113
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.12
خروج
1.09408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۵۴:۱۱
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
خرید
0.08
1.09047
1.09408
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD
معامله
#1553660506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۵۴:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09047
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.09408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
خرید
0.05
1.08987
1.09408
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD
معامله
#1553627112
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08987
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.09408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۰:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۱۱:۵۴
فروش
0.58
1.08606
1.08554
سود
‪0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#1553499980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08606
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.58
خروج
1.08554
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۱۱:۵۴
خرید
0.03
1.09641
1.08537
سود
‪-0.33 USD‬
EURUSD
معامله
#1553579726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۳۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.08537
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۴۶
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۶:۳۸
فروش
0.58
1.08852
1.08844
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#1553511372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08852
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۶:۳۸
حجم معامله
0.58
خروج
1.08844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۸
خرید
0.02
1.09579
1.08815
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#1553572386
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۱۷
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.01
1.08992
1.09564
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1553513591
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۱۷
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.27
1.09468
1.09565
سود
‪0.24 USD‬
EURUSD
معامله
#1553557589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09468
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.27
خروج
1.09565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۳۳:۰۶
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.18
1.09408
1.09564
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#1553544758
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۳۳:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09408
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.18
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۱۷:۵۴
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.12
1.09343
1.09564
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#1553534077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۱۷:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09343
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.12
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۸
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.08
1.09284
1.09564
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#1553533710
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09284
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۲۷:۳۹
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.05
1.09212
1.09564
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#1553527198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۲۷:۳۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۶:۲۰
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.03
1.09149
1.09564
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#1553517221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۶:۲۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09149
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۵۵:۲۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
خرید
0.02
1.09087
1.09564
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1553516167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۵۵:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.09564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۲۷:۳۸
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۱۷
خرید
0.03
1.08802
1.0898
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1553510148
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۲۷:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.0898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۷:۱۱
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۱۷
خرید
0.02
1.08931
1.08981
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1553509053
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۷:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.08981
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۹:۵۳
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۷:۱۰
خرید
0.01
1.088
1.0892
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1553508011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۹:۵۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.0892
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۱۷
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۹:۵۲
خرید
0.02
1.08621
1.08786
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1553506015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.08786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۰۰
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۹:۵۲
خرید
0.01
1.08748
1.08788
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1553505640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08788
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۱:۳۹
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۵
خرید
0.03
1.08818
1.08841
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1553465383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۱:۳۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.08841
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۶:۳۴
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۵
خرید
0.02
1.08948
1.0884
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1553464170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۶:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.0884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۰۰:۰۱
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۴
خرید
0.05
1.08567
1.08842
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD
معامله
#1553472840
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.08842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۱۴:۴۰
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۰۲:۴۲
فروش
0.08
1.0621
1.08299
سود
‪-1.66 USD‬
EURUSD
معامله
#1553056480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۱۴:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0621
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.08299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۳۲:۲۴
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۰۲:۴۲
فروش
0.41
1.08701
1.08299
سود
‪1.67 USD‬
EURUSD
معامله
#1553387266
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۳۲:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08701
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.41
خروج
1.08299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.67 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۴۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۶:۳۴
خرید
0.01
1.08811
1.08936
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1553461799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۴۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08936
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.02
1.08638
1.08802
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1553459078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۳۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.08802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.01
1.08763
1.088
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1553458453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.088
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۱۸:۰۱
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۵۰
خرید
0.05
1.08851
1.08787
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1553381071
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۱۸:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08851
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.08787
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۵۳:۱۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۵۰
خرید
0.03
1.08791
1.08787
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1553379621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۵۳:۱۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08791
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.08787
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۵۰
خرید
0.02
1.08731
1.08782
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1553376438
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08731
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.08782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۵:۰۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۴۹
خرید
0.08
1.08484
1.08787
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#1553414754
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08484
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۴۶:۴۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.08787
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۵۹
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
خرید
0.41
1.08615
1.08717
سود
‪0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1553371658
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.41
خروج
1.08717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۴۸
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
خرید
0.27
1.08553
1.08717
سود
‪0.44 USD‬
EURUSD
معامله
#1553371529
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.27
خروج
1.08717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۹:۵۲
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
خرید
0.18
1.08486
1.08717
سود
‪0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1553371097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۹:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.18
خروج
1.08717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۸:۲۷
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
خرید
0.12
1.08421
1.08717
سود
‪0.36 USD‬
EURUSD
معامله
#1553368215
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۸:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.12
خروج
1.08717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۳۶
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
خرید
0.08
1.08358
1.08717
سود
‪0.29 USD‬
EURUSD
معامله
#1553364746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.08717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۰۵:۰۱
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
فروش
0.05
1.05959
1.08731
سود
‪-1.38 USD‬
EURUSD
معامله
#1553027889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۰۴:۰۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.05959
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.08731
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.38 USD‬