د ډیمو حالت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۳
کاپی
‪1.26%‪
‪0%‪
ګټه
‪-7 528.18 USD‬
Golden_Knight
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
د ننوتلو ځای
‪1.26%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۳
بهر(وتل)
‪0%‪
ګټه
‪-7 528.18 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۴۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۰۷:۵۰
خرڅول
0.02
1.07827
1.07783
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555898168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07827
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۰۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07783
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۰۷:۴۹
خرڅول
0.03
1.07954
1.07783
ګټه
‪0.05 USD‬
EURUSD
سودا
#1555898768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07954
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۰۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07783
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.05 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۲:۱۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۴۱
خرڅول
0.02
1.07958
1.07839
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1555893422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۲:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07958
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07839
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۰۰
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۲:۱۶
خرڅول
0.01
1.08098
1.07971
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555892240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08098
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07971
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۰۰
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۴۷
خرڅول
0.02
1.08131
1.08225
ګټه
‪-0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1555828936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08131
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08225
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۴۷
خرڅول
0.01
1.07917
1.08228
ګټه
‪-0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555801866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07917
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08228
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۰
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۴۶
خرڅول
0.03
1.08636
1.08223
ګټه
‪0.12 USD‬
EURUSD
سودا
#1555851737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08636
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08223
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.12 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۵:۰۳
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۰۹
خریداری کول
0.27
1.10783
1.08887
ګټه
‪-5.91 USD‬
EURUSD
سودا
#1554724763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10783
ګټنه
‪-0.79 USD‬
ټوله
‪-5.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
1.08887
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-5.91 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۹
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۰۸
خریداری کول
0.58
1.07864
1.08891
ګټه
‪5.91 USD‬
EURUSD
سودا
#1555811209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07864
ګټنه
‪-0.05 USD‬
ټوله
‪5.96 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1.08891
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.91 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۳۱:۴۲
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
خرڅول
0.01
1.07967
1.07929
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#1555780097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۳۱:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07967
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07929
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۳:۵۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
خرڅول
0.02
1.08093
1.07929
ګټه
‪0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555782091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۳:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08093
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07929
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۵:۴۲
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۳۱:۴۲
خرڅول
0.03
1.08151
1.07979
ګټه
‪0.05 USD‬
EURUSD
سودا
#1555778647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۵:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08151
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۳۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07979
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.05 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۳:۴۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۳۱:۴۲
خرڅول
0.02
1.08021
1.0798
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555776682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۳:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08021
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۳۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0798
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۲:۵۴
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۳:۴۵
خرڅول
0.02
1.0816
1.08035
ګټه
‪0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555776170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۲:۵۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0816
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08035
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۷:۳۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۲:۵۴
خرڅول
0.01
1.08301
1.08173
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555771584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۷:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08301
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08173
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۹
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۷:۳۵
خرڅول
0.02
1.08474
1.08312
ګټه
‪0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555771413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08474
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08312
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۰
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۷:۳۵
خرڅول
0.01
1.08356
1.08312
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#1555771313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08356
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08312
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۰۴
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۱۰
خرڅول
0.05
1.08638
1.08285
ګټه
‪0.18 USD‬
EURUSD
سودا
#1555758627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08638
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.18 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08285
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.18 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۵:۰۰
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۱۰
خرڅول
0.03
1.08268
1.0828
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#1555665581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08268
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0828
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۸
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۱۰
خرڅول
0.02
1.08043
1.08281
ګټه
‪-0.05 USD‬
EURUSD
سودا
#1555653388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08043
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08281
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.05 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۰۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۸
خرڅول
0.01
1.08174
1.08054
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555643698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08174
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08054
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۲:۳۶
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۱
خرڅول
0.03
1.08252
1.08328
ګټه
‪-0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1555591069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۲:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08252
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08328
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۳۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۱
خرڅول
0.02
1.08126
1.08328
ګټه
‪-0.04 USD‬
EURUSD
سودا
#1555589809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08126
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08328
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۴:۳۵:۰۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۰
خرڅول
0.05
1.08694
1.08328
ګټه
‪0.18 USD‬
EURUSD
سودا
#1555602005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۴:۳۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08694
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.18 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08328
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.18 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۱۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۳۲
خرڅول
0.01
1.08254
1.08136
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555587657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08254
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08136
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۱۵
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۱۶
خرڅول
0.01
1.08276
1.08266
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#1555576100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08276
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08266
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۰۵:۰۹
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۱۵
خرڅول
0.02
1.08443
1.08265
ګټه
‪0.04 USD‬
EURUSD
سودا
#1555579943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۰۵:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08443
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08265
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.04 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۹:۱۰
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۱۵
خرڅول
0.02
1.08335
1.08288
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555568136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۹:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08335
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08288
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۱۶:۰۴
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۱۴
خرڅول
0.03
1.08463
1.08287
ګټه
‪0.05 USD‬
EURUSD
سودا
#1555572704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۱۶:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08463
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08287
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.05 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۸
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۹:۱۰
خرڅول
0.02
1.08468
1.08347
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1555565033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08468
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08347
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۷
خرڅول
0.01
1.08617
1.08497
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555562868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08617
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08497
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۱۱
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۱
خرڅول
0.02
1.08231
1.08546
ګټه
‪-0.06 USD‬
EURUSD
سودا
#1555478954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08231
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08546
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.06 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۳۷:۳۶
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۰
خرڅول
0.05
1.08606
1.08535
ګټه
‪0.04 USD‬
EURUSD
سودا
#1555494563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۳۷:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08606
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08535
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.04 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۲:۳۲
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۰
خرڅول
0.03
1.08355
1.08535
ګټه
‪-0.05 USD‬
EURUSD
سودا
#1555480588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۲:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08355
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08535
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.05 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۱
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۲۹
خرڅول
0.08
1.08938
1.08534
ګټه
‪0.33 USD‬
EURUSD
سودا
#1555510965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08938
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.32 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.08534
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.33 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۵:۴۹
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۲۷:۰۷
خریداری کول
0.18
1.11344
1.09097
ګټه
‪-4.42 USD‬
EURUSD
سودا
#1554699176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۵:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11344
ګټنه
‪-0.38 USD‬
ټوله
‪-4.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۲۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.09097
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-4.42 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۲۷:۰۵
خریداری کول
0.58
1.08323
1.09092
ګټه
‪4.41 USD‬
EURUSD
سودا
#1555482893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08323
ګټنه
‪-0.05 USD‬
ټوله
‪4.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۲۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1.09092
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4.41 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۳۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۱۰
خرڅول
0.02
1.08369
1.08249
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1555476997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08369
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08249
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۳۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۳۵
خرڅول
0.02
1.08508
1.08387
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1555474948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08508
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08387
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۳۰
خرڅول
0.01
1.08648
1.08528
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555468289
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08648
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08528
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۴۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۲
خرڅول
0.01
1.08462
1.08755
ګټه
‪-0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555358004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08462
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08755
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۲۲:۰۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۱
خرڅول
0.03
1.0884
1.08754
ګټه
‪0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555370221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۲۲:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0884
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08754
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۱۸
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۱
خرڅول
0.02
1.08588
1.08755
ګټه
‪-0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#1555358454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08588
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08755
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۰
خرڅول
0.05
1.09093
1.08755
ګټه
‪0.17 USD‬
EURUSD
سودا
#1555456512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09093
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.17 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08755
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.17 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۴:۴۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۶
خریداری کول
0.12
1.11277
1.09117
ګټه
‪-2.83 USD‬
EURUSD
سودا
#1554698806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۴:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11277
ګټنه
‪-0.24 USD‬
ټوله
‪-2.59 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.09117
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-2.83 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۲۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۵
خریداری کول
0.58
1.08576
1.09116
ګټه
‪2.84 USD‬
EURUSD
سودا
#1555321155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08576
ګټنه
‪-0.29 USD‬
ټوله
‪3.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1.09116
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2.84 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۱۴
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۴۲
خرڅول
0.02
1.08515
1.0847
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555355268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08515
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0847
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۶:۴۰
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۴۱
خرڅول
0.03
1.08642
1.08471
ګټه
‪0.05 USD‬
EURUSD
سودا
#1555356636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۶:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08642
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08471
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.05 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۱۳
خرڅول
0.01
1.08648
1.08527
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#1555354178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08648
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08527
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬