29.11.2023 06:08:27
20.02.2024 03:15:03
ចម្លង
1.26%
0%
ចំណេញ
-7 528.18 USD
Golden_Knight
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 06:08:27
ចំណុច​ចូល
1.26%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.02.2024 03:15:03
ចេញ
0%
ចំណេញ
-7 528.18 USD
02.02.2024 17:32:41
05.02.2024 01:07:50
លក់
0.02
1.07827
1.07783
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555898168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 17:32:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2024 01:07:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
02.02.2024 17:40:04
05.02.2024 01:07:49
លក់
0.03
1.07954
1.07783
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555898768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 17:40:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2024 01:07:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.07783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
02.02.2024 17:02:16
02.02.2024 17:32:41
លក់
0.02
1.07958
1.07839
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555893422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 17:02:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 17:32:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
02.02.2024 16:50:00
02.02.2024 17:02:16
លក់
0.01
1.08098
1.07971
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555892240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 16:50:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 17:02:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.02.2024 16:00:00
02.02.2024 15:33:47
លក់
0.02
1.08131
1.08225
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555828936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 16:00:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 15:33:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
01.02.2024 09:10:02
02.02.2024 15:33:47
លក់
0.01
1.07917
1.08228
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555801866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 09:10:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 15:33:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
01.02.2024 20:25:00
02.02.2024 15:33:46
លក់
0.03
1.08636
1.08223
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555851737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 20:25:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 15:33:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
29.12.2023 02:55:03
02.02.2024 10:14:09
ទិញ
0.27
1.10783
1.08887
ចំណេញ
-5.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554724763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2023 02:55:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.79 USD
សរុប
-5.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 10:14:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
1.08887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.91 USD
01.02.2024 10:54:19
02.02.2024 10:14:08
ទិញ
0.58
1.07864
1.08891
ចំណេញ
5.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555811209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 10:54:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
5.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 10:14:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.08891
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.91 USD
31.01.2024 23:03:56
01.02.2024 09:10:02
លក់
0.02
1.08093
1.07929
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555782091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 23:03:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 09:10:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
31.01.2024 22:31:42
01.02.2024 09:10:02
លក់
0.01
1.07967
1.07929
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555780097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:31:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 09:10:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
31.01.2024 22:15:42
31.01.2024 22:31:42
លក់
0.03
1.08151
1.07979
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555778647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:15:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:31:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.07979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
31.01.2024 22:03:45
31.01.2024 22:31:42
លក់
0.02
1.08021
1.0798
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555776682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:03:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:31:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.0798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
31.01.2024 22:02:54
31.01.2024 22:03:45
លក់
0.02
1.0816
1.08035
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555776170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:02:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:03:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
31.01.2024 21:37:35
31.01.2024 22:02:54
លក់
0.01
1.08301
1.08173
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555771584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 21:37:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08301
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:02:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
31.01.2024 21:35:19
31.01.2024 21:37:35
លក់
0.02
1.08474
1.08312
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555771413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 21:35:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08474
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 21:37:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
31.01.2024 21:35:00
31.01.2024 21:37:35
លក់
0.01
1.08356
1.08312
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555771313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 21:35:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 21:37:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
31.01.2024 17:30:04
31.01.2024 21:00:10
លក់
0.05
1.08638
1.08285
ចំណេញ
0.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555758627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 17:30:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08638
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 21:00:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.08285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
29.01.2024 23:05:00
31.01.2024 21:00:10
លក់
0.03
1.08268
1.0828
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555665581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 23:05:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 21:00:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.0828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
29.01.2024 16:47:18
31.01.2024 21:00:10
លក់
0.02
1.08043
1.08281
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555653388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 16:47:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 21:00:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
29.01.2024 12:50:01
29.01.2024 16:47:18
លក់
0.01
1.08174
1.08054
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555643698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 12:50:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 16:47:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.01.2024 10:12:36
29.01.2024 11:04:01
លក់
0.03
1.08252
1.08328
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555591069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 10:12:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08252
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 11:04:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
26.01.2024 09:45:33
29.01.2024 11:04:01
លក់
0.02
1.08126
1.08328
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555589809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 09:45:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 11:04:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
26.01.2024 14:35:01
29.01.2024 11:04:00
លក់
0.05
1.08694
1.08328
ចំណេញ
0.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555602005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 14:35:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08694
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 11:04:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.08328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
26.01.2024 09:13:17
26.01.2024 09:45:32
លក់
0.01
1.08254
1.08136
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555587657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 09:13:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2024 09:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.01.2024 21:01:15
26.01.2024 09:13:16
លក់
0.01
1.08276
1.08266
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555576100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 21:01:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2024 09:13:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.01.2024 01:05:09
26.01.2024 09:13:15
លក់
0.02
1.08443
1.08265
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555579943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 01:05:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2024 09:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
25.01.2024 17:39:10
25.01.2024 21:01:15
លក់
0.02
1.08335
1.08288
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555568136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 17:39:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 21:01:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.01.2024 19:16:04
25.01.2024 21:01:14
លក់
0.03
1.08463
1.08287
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555572704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 19:16:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 21:01:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
25.01.2024 17:06:28
25.01.2024 17:39:10
លក់
0.02
1.08468
1.08347
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555565033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 17:06:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 17:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
25.01.2024 16:35:00
25.01.2024 17:06:27
លក់
0.01
1.08617
1.08497
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555562868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 16:35:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 17:06:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.01.2024 17:42:11
25.01.2024 16:32:31
លក់
0.02
1.08231
1.08546
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555478954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 17:42:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 16:32:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
24.01.2024 06:37:36
25.01.2024 16:32:30
លក់
0.05
1.08606
1.08535
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555494563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.01.2024 06:37:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 16:32:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.08535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
23.01.2024 18:02:32
25.01.2024 16:32:30
លក់
0.03
1.08355
1.08535
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555480588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 18:02:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 16:32:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
24.01.2024 13:10:01
25.01.2024 16:32:29
លក់
0.08
1.08938
1.08534
ចំណេញ
0.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555510965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.01.2024 13:10:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 16:32:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.08534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
28.12.2023 11:35:49
24.01.2024 15:27:07
ទិញ
0.18
1.11344
1.09097
ចំណេញ
-4.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554699176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2023 11:35:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.38 USD
សរុប
-4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.01.2024 15:27:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.09097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.42 USD
23.01.2024 19:25:03
24.01.2024 15:27:05
ទិញ
0.58
1.08323
1.09092
ចំណេញ
4.41 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555482893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 19:25:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
4.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.01.2024 15:27:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.09092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.41 USD
23.01.2024 17:24:35
23.01.2024 17:42:10
លក់
0.02
1.08369
1.08249
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555476997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 17:24:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 17:42:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.01.2024 16:50:31
23.01.2024 17:24:35
លក់
0.02
1.08508
1.08387
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555474948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 16:50:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 17:24:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08387
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.01.2024 13:50:01
23.01.2024 16:50:30
លក់
0.01
1.08648
1.08528
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555468289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 13:50:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 16:50:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
18.01.2024 17:57:42
23.01.2024 12:47:52
លក់
0.01
1.08462
1.08755
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555358004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2024 17:57:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 12:47:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
19.01.2024 04:22:09
23.01.2024 12:47:51
លក់
0.03
1.0884
1.08754
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555370221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2024 04:22:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 12:47:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08754
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
18.01.2024 18:09:18
23.01.2024 12:47:51
លក់
0.02
1.08588
1.08755
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555358454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2024 18:09:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 12:47:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
23.01.2024 09:30:03
23.01.2024 12:47:50
លក់
0.05
1.09093
1.08755
ចំណេញ
0.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555456512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 09:30:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 12:47:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.08755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
28.12.2023 11:34:41
23.01.2024 08:55:36
ទិញ
0.12
1.11277
1.09117
ចំណេញ
-2.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554698806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2023 11:34:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
-2.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 08:55:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.09117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.83 USD
17.01.2024 17:17:25
23.01.2024 08:55:35
ទិញ
0.58
1.08576
1.09116
ចំណេញ
2.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555321155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2024 17:17:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.29 USD
សរុប
3.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 08:55:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.09116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.84 USD
18.01.2024 16:43:14
18.01.2024 17:57:42
លក់
0.02
1.08515
1.0847
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555355268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2024 16:43:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2024 17:57:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.0847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
18.01.2024 17:16:40
18.01.2024 17:57:41
លក់
0.03
1.08642
1.08471
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555356636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2024 17:16:40
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2024 17:57:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08471
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
18.01.2024 16:15:00
18.01.2024 16:43:13
លក់
0.01
1.08648
1.08527
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555354178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2024 16:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2024 16:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD