حالت آزمایشی
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۵:۳۲
خرید
1
0.79873
0.79958
سود
‪55.97 USD‬
NZDCAD
معامله
#189982092
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.79873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۵:۳۲
حجم معامله
1
خروج
0.79958
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪55.97 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۰
فروش
1
0.79941
0.79873
سود
‪43.47 USD‬
NZDCAD
معامله
#189981182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.79941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۰
حجم معامله
1
خروج
0.79873
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪43.47 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۸
خرید
1
0.79863
0.79936
سود
‪47.22 USD‬
NZDCAD
معامله
#189981118
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.79863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۸
حجم معامله
1
خروج
0.79936
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪47.22 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۴
فروش
1
0.79959
0.79851
سود
‪73.20 USD‬
NZDCAD
معامله
#189980534
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.79959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۴
حجم معامله
1
خروج
0.79851
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪73.20 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۲
خرید
1
0.79891
0.79959
سود
‪43.50 USD‬
NZDCAD
معامله
#189967219
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.79891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۲
حجم معامله
1
خروج
0.79959
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪43.50 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۴۷:۰۹
فروش
1.5
0.87013
0.86849
سود
‪172.16 USD‬
AUDCAD
معامله
#189909912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.87013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪182.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۴۷:۰۹
حجم معامله
1.5
خروج
0.86849
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪172.16 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۷
فروش
1
0.79966
0.79887
سود
‪51.79 USD‬
NZDCAD
معامله
#189958006
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.79966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۷
حجم معامله
1
خروج
0.79887
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪51.79 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۳
خرید
1
0.79876
0.79966
سود
‪60.03 USD‬
NZDCAD
معامله
#189957303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.79876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۳
حجم معامله
1
خروج
0.79966
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪60.03 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۲
فروش
1
0.79955
0.79875
سود
‪52.53 USD‬
NZDCAD
معامله
#189907444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.79955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪59.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۲
حجم معامله
1
خروج
0.79875
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪52.53 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۳
خرید
1.5
0.87415
0.87014
سود
‪-458.35 USD‬
AUDCAD
معامله
#189330215
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.87415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-447.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۳
حجم معامله
1.5
خروج
0.87014
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪-458.35 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۲۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۱
خرید
1.5
0.86545
0.87013
سود
‪512.17 USD‬
AUDCAD
معامله
#189850326
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.86545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪522.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۱
حجم معامله
1.5
خروج
0.87013
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪512.17 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۸
خرید
1
0.7989
0.79962
سود
‪46.61 USD‬
NZDCAD
معامله
#189884627
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.7989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۸
حجم معامله
1
خروج
0.79962
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪46.61 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۲:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۸
فروش
1
0.7996
0.79889
سود
‪45.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#189882911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.7996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۸
حجم معامله
1
خروج
0.79889
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪45.74 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۱:۵۹
خرید
1
0.79891
0.7996
سود
‪44.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#189881377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.79891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۱:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.7996
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪44.30 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۰
فروش
1
0.79956
0.79888
سود
‪43.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#189880164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.79956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۰
حجم معامله
1
خروج
0.79888
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪43.57 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۱
خرید
1
0.80406
0.79956
سود
‪-341.64 USD‬
NZDCAD
معامله
#189365347
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-334.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.79956
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-341.64 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۴:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۳۹
خرید
1
0.79443
0.79956
سود
‪374.48 USD‬
NZDCAD
معامله
#189850826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۴:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.79443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪381.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۳۹
حجم معامله
1
خروج
0.79956
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪374.48 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۴
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
فروش
1
0.80465
0.80402
سود
‪39.38 USD‬
NZDCAD
معامله
#189348037
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
حجم معامله
1
خروج
0.80402
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪39.38 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۲
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۳
خرید
1
0.80396
0.80467
سود
‪45.34 USD‬
NZDCAD
معامله
#189343128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۳
حجم معامله
1
خروج
0.80467
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪45.34 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۱
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۱
فروش
1
0.80471
0.80396
سود
‪48.23 USD‬
NZDCAD
معامله
#189338888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۱
حجم معامله
1
خروج
0.80396
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪48.23 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۰
خرید
1
0.80397
0.80471
سود
‪47.49 USD‬
NZDCAD
معامله
#189331486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۰
حجم معامله
1
خروج
0.80471
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪47.49 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۲
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۸
فروش
1
0.80479
0.80397
سود
‪53.31 USD‬
NZDCAD
معامله
#189300927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۸
حجم معامله
1
خروج
0.80397
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪53.31 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۴
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۲
فروش
1.5
0.87582
0.87415
سود
‪173.73 USD‬
AUDCAD
معامله
#189306876
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.87582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪184.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۲
حجم معامله
1.5
خروج
0.87415
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪173.73 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۳
خرید
1.5
0.87439
0.87583
سود
‪148.30 USD‬
AUDCAD
معامله
#188979398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.87439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪158.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۳
حجم معامله
1.5
خروج
0.87583
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪148.30 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۳
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۱
خرید
1
0.8041
0.80479
سود
‪43.65 USD‬
NZDCAD
معامله
#189276065
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.80479
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪43.65 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۲
فروش
1
0.80477
0.80406
سود
‪45.08 USD‬
NZDCAD
معامله
#189217993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۲
حجم معامله
1
خروج
0.80406
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪45.08 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۱
خرید
1
0.80415
0.80478
سود
‪39.05 USD‬
NZDCAD
معامله
#189214409
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۱
حجم معامله
1
خروج
0.80478
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪39.05 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۴
فروش
1
0.80475
0.80404
سود
‪44.89 USD‬
NZDCAD
معامله
#189205317
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۵۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80475
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۴
حجم معامله
1
خروج
0.80404
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪44.89 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۴۶
خرید
1
0.80409
0.80476
سود
‪41.98 USD‬
NZDCAD
معامله
#189188221
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۴۶
حجم معامله
1
خروج
0.80476
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪41.98 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۸:۰۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۷
فروش
1
0.80479
0.8041
سود
‪43.52 USD‬
NZDCAD
معامله
#189186932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۸:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۷
حجم معامله
1
خروج
0.8041
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪43.52 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۷:۵۹
خرید
1
0.80415
0.80479
سود
‪39.86 USD‬
NZDCAD
معامله
#188983485
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۷:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.80479
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪39.86 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۲
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۱
فروش
1
0.80498
0.80413
سود
‪55.36 USD‬
NZDCAD
معامله
#188854790
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.80413
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪55.36 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۵
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۸
فروش
1.5
0.87586
0.87439
سود
‪151.42 USD‬
AUDCAD
معامله
#188870133
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.87586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪161.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۸
حجم معامله
1.5
خروج
0.87439
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪151.42 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۴
خرید
1.5
0.87422
0.8759
سود
‪175.93 USD‬
AUDCAD
معامله
#188846762
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.87422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪186.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۴
حجم معامله
1.5
خروج
0.8759
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪175.93 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۱
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۱
خرید
1
0.8043
0.80498
سود
‪43.35 USD‬
NZDCAD
معامله
#188850697
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8043
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.80498
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪43.35 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۰
فروش
1
0.80503
0.80429
سود
‪47.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#188820607
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۰
حجم معامله
1
خروج
0.80429
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪47.74 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۴۲:۴۲
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶
فروش
1.5
0.87012
0.87425
سود
‪-468.92 USD‬
AUDCAD
معامله
#188181616
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۴۲:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.87012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-458.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶
حجم معامله
1.5
خروج
0.87425
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪-468.92 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۲۲:۱۳:۱۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۵
فروش
1.5
0.87898
0.87425
سود
‪514.51 USD‬
AUDCAD
معامله
#188681341
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۲۲:۱۳:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.87898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪525.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۵
حجم معامله
1.5
خروج
0.87425
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪514.51 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۵
خرید
1
0.80441
0.80501
سود
‪37.34 USD‬
NZDCAD
معامله
#188810501
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۵
حجم معامله
1
خروج
0.80501
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪37.34 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۳۳
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
فروش
1
0.80526
0.8044
سود
‪56.58 USD‬
NZDCAD
معامله
#188647995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۳۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
حجم معامله
1
خروج
0.8044
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪56.58 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۲۹
خرید
1
0.80441
0.80535
سود
‪62.03 USD‬
NZDCAD
معامله
#188624622
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۲۹
حجم معامله
1
خروج
0.80535
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪62.03 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۵
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
فروش
1
0.80513
0.80441
سود
‪45.88 USD‬
NZDCAD
معامله
#188595055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
حجم معامله
1
خروج
0.80441
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪45.88 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۶
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۳
خرید
1
0.80445
0.80518
سود
‪46.70 USD‬
NZDCAD
معامله
#188493883
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۳
حجم معامله
1
خروج
0.80518
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪46.70 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۵
فروش
1
0.8052
0.80447
سود
‪46.56 USD‬
NZDCAD
معامله
#188492131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۵
حجم معامله
1
خروج
0.80447
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪46.56 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۶
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
خرید
1
0.80445
0.80524
سود
‪51.01 USD‬
NZDCAD
معامله
#188478107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
حجم معامله
1
خروج
0.80524
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪51.01 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۸
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۳
فروش
1
0.80495
0.80445
سود
‪29.75 USD‬
NZDCAD
معامله
#188471975
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۳
حجم معامله
1
خروج
0.80445
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪29.75 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۳۶
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۷
خرید
1
0.80439
0.80472
سود
‪17.26 USD‬
NZDCAD
معامله
#188471753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۷
حجم معامله
1
خروج
0.80472
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪17.26 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۲۰
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۳۵
فروش
1
0.80499
0.80439
سود
‪37.09 USD‬
NZDCAD
معامله
#188471492
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.80499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۳۵
حجم معامله
1
خروج
0.80439
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪37.09 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۴۲:۰۷
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۲۰
خرید
1
0.80422
0.80499
سود
‪49.60 USD‬
NZDCAD
معامله
#188469031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۴۲:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.80422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
1
خروج
0.80499
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪49.60 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۵:۵۱:۴۰
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۴۲:۰۶
فروش
1
0.8051
0.8042
سود
‪59.18 USD‬
NZDCAD
معامله
#188463080
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۵:۵۱:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۴۲:۰۶
حجم معامله
1
خروج
0.8042
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪59.18 USD‬