#PAH3
49.45
Kotirovka
-0.02%
O'zgartirish (1oy)
#BAYN
27.04
Kotirovka
1.08%
O'zgartirish (1oy)
#MC
806.00
Kotirovka
-1.77%
O'zgartirish (1oy)
#BT
105.90
Kotirovka
-0.89%
O'zgartirish (1oy)
#TTE
67.76
Kotirovka
7.42%
O'zgartirish (1oy)
#AIR
163.52
Kotirovka
-3.90%
O'zgartirish (1oy)
#VOW
139.90
Kotirovka
1.01%
O'zgartirish (1oy)
#ASML
852.40
Kotirovka
-6.47%
O'zgartirish (1oy)
#UNA
44.94
Kotirovka
-2.79%
O'zgartirish (1oy)
#RNO
48.94
Kotirovka
7.54%
O'zgartirish (1oy)
#LRLCY
443.10
Kotirovka
2.88%
O'zgartirish (1oy)
#SIE
175.50
Kotirovka
0.75%
O'zgartirish (1oy)
#ADS
229.10
Kotirovka
14.66%
O'zgartirish (1oy)
#AHT
5738.00
Kotirovka
2.28%
O'zgartirish (1oy)
#ALV
266.10
Kotirovka
-2.49%
O'zgartirish (1oy)
#BAES
1387.50
Kotirovka
1.65%
O'zgartirish (1oy)
#BARC
190.92
Kotirovka
5.17%
O'zgartirish (1oy)
#BATS
2347.00
Kotirovka
-0.95%
O'zgartirish (1oy)
#BLND
387.20
Kotirovka
-0.82%
O'zgartirish (1oy)
#BMW
106.15
Kotirovka
0.37%
O'zgartirish (1oy)
#BNP
67.51
Kotirovka
7.26%
O'zgartirish (1oy)
#BRBY
1136.00
Kotirovka
-3.52%
O'zgartirish (1oy)
#CON
63.42
Kotirovka
-4.34%
O'zgartirish (1oy)
#HIK
1832.00
Kotirovka
-4.36%
O'zgartirish (1oy)
#HSBA
665.40
Kotirovka
6.94%
O'zgartirish (1oy)
#III
2870.00
Kotirovka
2.76%
O'zgartirish (1oy)
#IMB
1810.50
Kotirovka
4.56%
O'zgartirish (1oy)
#ITRK
5005.00
Kotirovka
2.73%
O'zgartirish (1oy)
#KER
330.05
Kotirovka
-7.48%
O'zgartirish (1oy)
#MBG
74.05
Kotirovka
0.78%
O'zgartirish (1oy)
#NWG
285.70
Kotirovka
9.76%
O'zgartirish (1oy)
#PSON
1009.00
Kotirovka
-2.89%
O'zgartirish (1oy)
#TSCO
292.10
Kotirovka
-0.65%
O'zgartirish (1oy)
#UU
1032.80
Kotirovka
-1.76%
O'zgartirish (1oy)
#VOD
68.98
Kotirovka
0.38%
O'zgartirish (1oy)