#AMWL
0.43
Kotirovka
-20.37%
O'zgartirish (1oy)
#BABA
81.31
Kotirovka
6.62%
O'zgartirish (1oy)
#SNOW
156.08
Kotirovka
-1.02%
O'zgartirish (1oy)
#MMM
99.67
Kotirovka
8.79%
O'zgartirish (1oy)
#KODK
5.10
Kotirovka
14.35%
O'zgartirish (1oy)
#JNJ
146.96
Kotirovka
0.19%
O'zgartirish (1oy)
#ABT
103.95
Kotirovka
-2.55%
O'zgartirish (1oy)
#ADM
60.48
Kotirovka
-0.23%
O'zgartirish (1oy)
#NIO
4.83
Kotirovka
9.52%
O'zgartirish (1oy)
#T
17.49
Kotirovka
5.11%
O'zgartirish (1oy)
#PFE
28.87
Kotirovka
13.80%
O'zgartirish (1oy)
#F
12.15
Kotirovka
-6.03%
O'zgartirish (1oy)
#VZ
39.72
Kotirovka
0.46%
O'zgartirish (1oy)
#PM
99.96
Kotirovka
4.40%
O'zgartirish (1oy)
#BA
174.47
Kotirovka
4.69%
O'zgartirish (1oy)
#KO
61.99
Kotirovka
0.19%
O'zgartirish (1oy)
#NIKE
91.73
Kotirovka
-3.42%
O'zgartirish (1oy)
#WMT
65.39
Kotirovka
8.51%
O'zgartirish (1oy)
#FIS
77.75
Kotirovka
10.27%
O'zgartirish (1oy)
#DIS
101.54
Kotirovka
-9.89%
O'zgartirish (1oy)
#RTX
106.21
Kotirovka
5.04%
O'zgartirish (1oy)
#CL
93.32
Kotirovka
3.08%
O'zgartirish (1oy)
#GPN
102.80
Kotirovka
-18.19%
O'zgartirish (1oy)
#BB
2.87
Kotirovka
0.70%
O'zgartirish (1oy)
#PG
165.33
Kotirovka
2.06%
O'zgartirish (1oy)
#RNG
34.56
Kotirovka
12.83%
O'zgartirish (1oy)
#ABBV
157.03
Kotirovka
-2.60%
O'zgartirish (1oy)
#LMT
466.91
Kotirovka
0.86%
O'zgartirish (1oy)
#MCD
257.98
Kotirovka
-6.07%
O'zgartirish (1oy)
#SLB
46.23
Kotirovka
-5.85%
O'zgartirish (1oy)
#COTY
10.54
Kotirovka
-8.11%
O'zgartirish (1oy)
#DVN
48.13
Kotirovka
-7.67%
O'zgartirish (1oy)
#PANW
321.56
Kotirovka
10.33%
O'zgartirish (1oy)
#STZ
248.21
Kotirovka
-4.93%
O'zgartirish (1oy)
#V
274.33
Kotirovka
-0.43%
O'zgartirish (1oy)
#AXP
238.17
Kotirovka
0.85%
O'zgartirish (1oy)
#CAT
348.67
Kotirovka
1.30%
O'zgartirish (1oy)
#CVX
157.75
Kotirovka
-3.92%
O'zgartirish (1oy)
#GD
299.49
Kotirovka
5.31%
O'zgartirish (1oy)
#HD
325.09
Kotirovka
-2.67%
O'zgartirish (1oy)
#HPQ
32.72
Kotirovka
15.78%
O'zgartirish (1oy)
#AA
41.67
Kotirovka
12.71%
O'zgartirish (1oy)
#FTI
25.86
Kotirovka
-1.41%
O'zgartirish (1oy)
#JPM
200.69
Kotirovka
3.25%
O'zgartirish (1oy)
#KMI
19.07
Kotirovka
2.25%
O'zgartirish (1oy)
#MA
450.86
Kotirovka
-2.61%
O'zgartirish (1oy)
#OXY
61.93
Kotirovka
-7.57%
O'zgartirish (1oy)
#C
63.57
Kotirovka
2.05%
O'zgartirish (1oy)
#EDU
78.12
Kotirovka
-5.78%
O'zgartirish (1oy)
#GE
167.20
Kotirovka
2.92%
O'zgartirish (1oy)
#ACN
300.83
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AFG
128.90
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AFL
87.67
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ALB
127.54
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ALL
164.84
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AON
280.64
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#APD
264.59
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ASX
11.14
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AVB
195.14
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AZO
2775.05
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BAC
39.70
Kotirovka
4.09%
O'zgartirish (1oy)
#BAP
165.29
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BAX
33.87
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BBY
71.47
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BDX
228.69
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BE
16.32
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BK
59.06
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BLK
780.83
Kotirovka
2.74%
O'zgartirish (1oy)
#BMY
41.25
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BX
123.64
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CAH
96.33
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CB
264.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CCI
98.04
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CHT
39.29
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CIM
11.69
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CLX
131.44
Kotirovka
-10.66%
O'zgartirish (1oy)
#CMA
50.73
Kotirovka
-3.32%
O'zgartirish (1oy)
#CMI
284.78
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CNC
74.61
Kotirovka
3.80%
O'zgartirish (1oy)
#COF
137.63
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CPNG
22.33
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CRM
272.14
Kotirovka
-1.03%
O'zgartirish (1oy)
#CSX
33.78
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CVS
55.53
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CX
7.60
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#D
52.77
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DAL
51.84
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DASH
112.85
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DE
374.88
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DELL
160.28
Kotirovka
29.59%
O'zgartirish (1oy)
#DFS
123.11
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DG
145.17
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DHI
144.58
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DHR
262.60
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DOW
57.77
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DTE
112.91
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DUK
102.14
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ECL
234.20
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ED
94.44
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EL
125.97
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EMN
100.22
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EMR
113.40
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EOG
123.16
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EPD
28.19
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EQR
65.70
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ESS
259.22
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ETN
340.75
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EW
87.92
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EXC
36.67
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FDX
247.55
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FMX
115.94
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FTV
75.87
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GFI
16.03
Kotirovka
-8.82%
O'zgartirish (1oy)
#GIS
68.30
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GLW
36.25
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GM
44.06
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GPS
20.97
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GS
461.10
Kotirovka
8.69%
O'zgartirish (1oy)
#GWW
966.22
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HAL
36.07
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HCA
318.65
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HES
151.47
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HLF
10.77
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HLT
203.13
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HOG
35.20
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HPE
18.41
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HRB
50.61
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HSY
196.98
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HUM
349.27
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HYLN
1.50
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#IBM
170.81
Kotirovka
2.54%
O'zgartirish (1oy)
#ICE
136.28
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ITW
240.07
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#JBL
119.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#JCI
73.87
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#JKS
27.68
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#JWN
21.52
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KEY
14.48
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KGC
8.07
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KKR
106.38
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KMB
131.95
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KR
52.97
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KSS
26.49
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LAC
3.90
Kotirovka
-13.91%
O'zgartirish (1oy)
#LEN
156.33
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LHX
223.16
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LLY
807.41
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LOW
215.17
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LUMN
1.26
Kotirovka
2.44%
O'zgartirish (1oy)
#LUV
26.82
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LVS
44.88
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LYB
98.55
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#M
20.18
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MANU
16.80
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MCK
560.13
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MCO
410.76
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MDT
82.29
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MET
72.51
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MFA
10.68
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MLM
578.47
Kotirovka
-3.77%
O'zgartirish (1oy)
#MMC
207.81
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MO
45.49
Kotirovka
4.29%
O'zgartirish (1oy)
#MPC
177.78
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MPLX
40.20
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MRKNY
129.49
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MRO
25.53
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MS
98.92
Kotirovka
6.56%
O'zgartirish (1oy)
#MTB
150.61
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NBR
72.43
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NEE
76.60
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NEM
41.98
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NOC
466.43
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NOK
3.84
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NOW
738.20
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NSC
226.70
Kotirovka
-5.56%
O'zgartirish (1oy)
#OIS
4.56
Kotirovka
3.87%
O'zgartirish (1oy)
#OKE
80.84
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#OMC
95.11
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ORCL
122.88
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PBR
14.81
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PCG
18.45
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PEG
75.01
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PGR
203.90
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PH
528.87
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PINS
41.43
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PLD
104.72
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PLTR
21.01
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PNC
154.17
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PPG
131.34
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PRU
119.33
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PSA
271.89
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PSX
142.59
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PXD
0.00
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#QS
5.80
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#RACE
415.82
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#RCL
148.38
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#RF
19.12
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#RIG
5.76
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ROK
263.88
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ROP
544.55
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SAPNY
195.43
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SCHW
72.27
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SHOP
56.95
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SHW
304.21
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SIG
102.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SIX
26.15
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SNAP
15.21
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SO
77.73
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SONY
80.28
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SPCE
0.85
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SPG
147.92
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SPGI
438.18
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SPOT
308.04
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SQ
66.35
Kotirovka
-11.30%
O'zgartirish (1oy)
#SQM
49.40
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SRE
75.81
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#STLA
22.30
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#STT
75.36
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SWK
86.10
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SYF
43.32
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SYK
335.46
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SYY
72.94
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TAL
11.43
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TAP
53.46
Kotirovka
-14.90%
O'zgartirish (1oy)
#TEVA
16.60
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TFC
38.39
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TGT
145.21
Kotirovka
-12.26%
O'zgartirish (1oy)
#TJX
102.12
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TME
14.80
Kotirovka
15.72%
O'zgartirish (1oy)
#TMO
583.70
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TOT
71.46
Kotirovka
-4.04%
O'zgartirish (1oy)
#TRV
213.34
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TSM
159.98
Kotirovka
16.33%
O'zgartirish (1oy)
#TSN
59.68
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TUP
1.86
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TWLO
59.02
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UA
6.50
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UBER
64.25
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UMC
8.56
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UNH
508.12
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UNP
231.98
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UPS
138.64
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#USB
40.53
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VALE
12.59
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VFC
12.33
Kotirovka
-4.12%
O'zgartirish (1oy)
#VIPS
15.93
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VLO
162.44
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VMC
259.04
Kotirovka
-0.07%
O'zgartirish (1oy)
#WBA
16.02
Kotirovka
-9.90%
O'zgartirish (1oy)
#WDAY
220.80
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#WFC
60.20
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#WM
208.63
Kotirovka
-1.03%
O'zgartirish (1oy)
#XOM
113.39
Kotirovka
-3.51%
O'zgartirish (1oy)
#ZTO
24.08
Kotirovka
10.71%
O'zgartirish (1oy)