23.01.2024 18:50:18
15.04.2024 16:36:01
خرید
100
213.63
169.66
منافع
‪-4 397.00 USD‬
#BA
سودا
#113964773
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.01.2024 18:50:18
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
213.63
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4 397.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
100
خروج
169.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4 397.00 USD‬
12.01.2024 18:38:23
15.04.2024 16:36:01
خرید
100
220
168.05
منافع
‪-5 195.00 USD‬
#TSLA
سودا
#113738456
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.01.2024 18:38:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
220
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-5 195.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
100
خروج
168.05
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-5 195.00 USD‬
19.01.2024 17:07:12
15.04.2024 16:36:01
خرید
100
210
168.05
منافع
‪-4 195.00 USD‬
#TSLA
سودا
#113900392
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.01.2024 17:07:12
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
210
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4 195.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
100
خروج
168.05
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4 195.00 USD‬
07.09.2023 16:44:44
15.04.2024 16:36:01
خرید
100
90.52
71.3
منافع
‪-1 922.00 USD‬
#BABA
سودا
#109912448
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.09.2023 16:44:44
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
90.52
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-1 922.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
100
خروج
71.3
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-1 922.00 USD‬
27.02.2024 16:44:09
15.04.2024 16:36:01
فروخت
100
774.46
884.69
منافع
‪-11 023.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114700059
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2024 16:44:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
774.46
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-11 023.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
100
خروج
884.69
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-11 023.00 USD‬
02.01.2024 17:06:42
15.04.2024 16:36:01
خرید
200
75.69
71.3
منافع
‪-878.00 USD‬
#BABA
سودا
#113449863
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.01.2024 17:06:42
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
75.69
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-878.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
200
خروج
71.3
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-878.00 USD‬
06.03.2024 17:21:19
15.04.2024 16:36:01
خرید
100
175.8
168.05
منافع
‪-775.00 USD‬
#TSLA
سودا
#114905030
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 17:21:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
175.8
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-775.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.04.2024 16:36:01
ٹریڈ حجم
100
خروج
168.05
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-775.00 USD‬
11.04.2024 04:54:00
12.04.2024 05:03:23
فروخت
5
152.82
153.087
منافع
‪-872.05 USD‬
USDJPY
سودا
#115673221
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.04.2024 04:54:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
152.82
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-872.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.04.2024 05:03:23
ٹریڈ حجم
5
خروج
153.087
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-872.05 USD‬
09.04.2024 06:36:38
12.04.2024 05:03:23
فروخت
5
192.163
192.222
منافع
‪-192.71 USD‬
GBPJPY
سودا
#115608407
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2024 06:36:38
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
192.163
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-192.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.04.2024 05:03:23
ٹریڈ حجم
5
خروج
192.222
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-192.71 USD‬
09.04.2024 06:35:57
12.04.2024 05:03:23
فروخت
5
151.861
153.087
منافع
‪-4 004.26 USD‬
USDJPY
سودا
#115608402
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2024 06:35:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
151.861
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4 004.26 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.04.2024 05:03:23
ٹریڈ حجم
5
خروج
153.087
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4 004.26 USD‬
09.04.2024 10:14:59
12.04.2024 05:03:23
فروخت
5
2355
2393.31
منافع
‪-19 155.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#115608393
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2024 10:14:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2355
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-19 155.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.04.2024 05:03:23
ٹریڈ حجم
5
خروج
2393.31
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-19 155.00 USD‬
09.04.2024 06:34:33
12.04.2024 05:03:23
فروخت
5
2343.71
2393.31
منافع
‪-24 800.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#115608379
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.04.2024 06:34:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2343.71
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-24 800.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.04.2024 05:03:23
ٹریڈ حجم
5
خروج
2393.31
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-24 800.00 USD‬
06.03.2024 17:21:09
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
2141.03
2206.64
منافع
‪-65 610.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114905025
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 17:21:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2141.03
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-65 610.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
2206.64
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-65 610.00 USD‬
04.03.2024 17:06:23
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
2099.57
2206.64
منافع
‪-107 070.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114841680
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.03.2024 17:06:23
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2099.57
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-107 070.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
2206.64
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-107 070.00 USD‬
04.03.2024 01:35:15
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
2085.37
2206.64
منافع
‪-121 270.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114820141
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.03.2024 01:35:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2085.37
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-121 270.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
2206.64
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-121 270.00 USD‬
29.02.2024 17:45:55
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
62922.01
70483.52
منافع
‪-75 615.10 USD‬
BTCUSD
سودا
#114768122
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.02.2024 17:45:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
62922.01
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-75 615.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
70483.52
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-75 615.10 USD‬
08.02.2024 07:11:56
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
187.613
190.82
منافع
‪-21 181.88 USD‬
GBPJPY
سودا
#114325182
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2024 07:11:56
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
187.613
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-21 181.88 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
190.82
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-21 181.88 USD‬
27.02.2024 15:45:15
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
56934.6
70483.52
منافع
‪-135 489.20 USD‬
BTCUSD
سودا
#114698035
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2024 15:45:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
56934.6
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-135 489.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
70483.52
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-135 489.20 USD‬
27.02.2024 03:04:07
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
54530.18
70483.52
منافع
‪-159 533.40 USD‬
BTCUSD
سودا
#114683829
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2024 03:04:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
54530.18
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-159 533.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
70483.52
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-159 533.40 USD‬
10.01.2024 10:08:06
28.03.2024 12:22:49
فروخت
10
184.118
190.82
منافع
‪-44 265.97 USD‬
GBPJPY
سودا
#113648425
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.01.2024 10:08:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
184.118
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-44 265.97 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
10
خروج
190.82
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-44 265.97 USD‬
27.03.2024 02:15:53
28.03.2024 12:22:49
فروخت
20
2178.51
2206.64
منافع
‪-56 260.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#115341089
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.03.2024 02:15:53
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2178.51
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-56 260.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.03.2024 12:22:49
ٹریڈ حجم
20
خروج
2206.64
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-56 260.00 USD‬
14.03.2024 17:40:27
27.03.2024 15:57:53
خرید
100
182.66
189.86
منافع
‪720.00 USD‬
#BA
سودا
#115090793
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.03.2024 17:40:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
182.66
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪720.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.03.2024 15:57:53
ٹریڈ حجم
100
خروج
189.86
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪720.00 USD‬
14.03.2024 17:40:35
27.03.2024 15:57:39
خرید
100
163.71
177.08
منافع
‪1 337.00 USD‬
#TSLA
سودا
#115090805
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.03.2024 17:40:35
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
163.71
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 337.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.03.2024 15:57:39
ٹریڈ حجم
100
خروج
177.08
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 337.00 USD‬
22.03.2024 19:17:05
25.03.2024 06:05:49
فروخت
5
39573.6
39409.3
منافع
‪8 215.00 USD‬
US30
سودا
#115283522
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.03.2024 19:17:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
39573.6
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8 215.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.03.2024 06:05:49
ٹریڈ حجم
5
خروج
39409.3
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8 215.00 USD‬
19.03.2024 08:47:37
22.03.2024 09:35:23
فروخت
10
191.15
190.793
منافع
‪2 358.96 USD‬
GBPJPY
سودا
#115166596
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.03.2024 08:47:37
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
191.15
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2 358.96 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.03.2024 09:35:23
ٹریڈ حجم
10
خروج
190.793
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2 358.96 USD‬
20.03.2024 02:21:00
22.03.2024 09:35:21
فروخت
10
164.271
163.798
منافع
‪3 125.48 USD‬
EURJPY
سودا
#115190740
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.03.2024 02:21:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
164.271
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 125.48 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.03.2024 09:35:21
ٹریڈ حجم
10
خروج
163.798
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 125.48 USD‬
20.03.2024 02:20:51
21.03.2024 04:58:13
فروخت
10
151.251
150.477
منافع
‪5 143.64 USD‬
USDJPY
سودا
#115190735
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.03.2024 02:20:51
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
151.251
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5 143.64 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.03.2024 04:58:13
ٹریڈ حجم
10
خروج
150.477
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5 143.64 USD‬
08.03.2024 16:43:56
08.03.2024 18:42:14
فروخت
200
954.9
912.5
منافع
‪8 480.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114966677
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.03.2024 16:43:56
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
954.9
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8 480.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.03.2024 18:42:14
ٹریڈ حجم
200
خروج
912.5
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8 480.00 USD‬
04.03.2024 17:44:31
05.03.2024 09:58:37
فروخت
10
190.994
190.708
منافع
‪1 900.92 USD‬
GBPJPY
سودا
#114842941
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.03.2024 17:44:31
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
190.994
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 900.92 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 09:58:37
ٹریڈ حجم
10
خروج
190.708
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 900.92 USD‬
20.02.2024 04:07:40
05.03.2024 09:05:03
کاپی
‪852.28%‪
‪18.9%‪
منافع
‪-8 780.67 USD‬
TranVanHoa
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.02.2024 04:07:40
انٹری پوائنٹ
‪852.28%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 09:05:03
خروج
‪18.9%‪
منافع
‪-8 780.67 USD‬
01.03.2024 17:26:22
04.03.2024 16:01:34
فروخت
5
39000
38891.2
منافع
‪5 440.00 USD‬
US30
سودا
#114798914
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2024 17:26:22
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
39000
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5 440.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.03.2024 16:01:34
ٹریڈ حجم
5
خروج
38891.2
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5 440.00 USD‬
28.12.2023 10:23:43
01.03.2024 18:56:21
خرید
6
2080.34
2081.13
منافع
‪474.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#113359371
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.12.2023 10:23:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2080.34
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪474.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2024 18:56:21
ٹریڈ حجم
6
خروج
2081.13
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪474.00 USD‬
02.01.2024 17:09:46
01.03.2024 17:52:59
خرید
6
2067.83
2070
منافع
‪1 302.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#113450018
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.01.2024 17:09:46
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2067.83
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 302.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2024 17:52:59
ٹریڈ حجم
6
خروج
2070
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 302.00 USD‬
21.02.2024 21:28:43
29.02.2024 17:05:54
فروخت
10
189.694
189.285
منافع
‪2 739.71 USD‬
GBPJPY
سودا
#114590166
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 21:28:43
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
189.694
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2 739.71 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.02.2024 17:05:54
ٹریڈ حجم
10
خروج
189.285
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2 739.71 USD‬
21.02.2024 09:37:55
29.02.2024 17:05:51
فروخت
10
170.34
169.83
منافع
‪3 416.21 USD‬
CHFJPY
سودا
#114575138
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 09:37:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
170.34
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 416.21 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.02.2024 17:05:51
ٹریڈ حجم
10
خروج
169.83
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 416.21 USD‬
22.02.2024 15:23:13
28.02.2024 16:36:55
فروخت
5
38797.6
38773.1
منافع
‪1 225.00 USD‬
US30
سودا
#114612161
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 15:23:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
38797.6
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 225.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2024 16:36:55
ٹریڈ حجم
5
خروج
38773.1
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 225.00 USD‬
28.02.2024 05:30:32
28.02.2024 15:32:42
خرید
10
2031.38
2034.63
منافع
‪3 250.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114713568
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2024 05:30:32
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2031.38
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 250.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2024 15:32:42
ٹریڈ حجم
10
خروج
2034.63
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 250.00 USD‬
23.02.2024 01:50:59
27.02.2024 16:32:14
فروخت
5
39077.3
39005.8
منافع
‪3 575.00 USD‬
US30
سودا
#114625236
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2024 01:50:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
39077.3
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 575.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2024 16:32:14
ٹریڈ حجم
5
خروج
39005.8
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 575.00 USD‬
26.02.2024 11:21:56
27.02.2024 15:44:54
فروخت
10
163.224
163.035
منافع
‪1 257.46 USD‬
EURJPY
سودا
#114666420
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.02.2024 11:21:56
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
163.224
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 257.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2024 15:44:54
ٹریڈ حجم
10
خروج
163.035
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 257.46 USD‬
26.02.2024 11:21:46
27.02.2024 10:33:51
فروخت
10
150.609
150.225
منافع
‪2 556.17 USD‬
USDJPY
سودا
#114666412
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.02.2024 11:21:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
150.609
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2 556.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2024 10:33:51
ٹریڈ حجم
10
خروج
150.225
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2 556.17 USD‬
22.02.2024 05:02:32
26.02.2024 03:12:53
فروخت
10
162.808
162.602
منافع
‪1 370.10 USD‬
EURJPY
سودا
#114596735
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 05:02:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
162.808
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 370.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.02.2024 03:12:53
ٹریڈ حجم
10
خروج
162.602
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 370.10 USD‬
22.02.2024 16:38:45
26.02.2024 03:12:50
فروخت
10
150.576
150.368
منافع
‪1 383.27 USD‬
USDJPY
سودا
#114616232
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 16:38:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
150.576
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 383.27 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.02.2024 03:12:50
ٹریڈ حجم
10
خروج
150.368
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 383.27 USD‬
22.02.2024 05:02:36
26.02.2024 03:12:44
فروخت
10
111.52
111.236
منافع
‪1 888.89 USD‬
CADJPY
سودا
#114596742
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 05:02:36
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
111.52
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 888.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.02.2024 03:12:44
ٹریڈ حجم
10
خروج
111.236
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 888.89 USD‬
22.02.2024 18:07:03
23.02.2024 18:03:19
خرید
10
2023.71
2031.4
منافع
‪7 690.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114620753
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 18:07:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2023.71
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7 690.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2024 18:03:19
ٹریڈ حجم
10
خروج
2031.4
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7 690.00 USD‬
22.02.2024 16:57:57
22.02.2024 17:13:26
فروخت
5
38968.9
38899.3
منافع
‪3 480.00 USD‬
US30
سودا
#114617354
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 16:57:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
38968.9
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 480.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 17:13:26
ٹریڈ حجم
5
خروج
38899.3
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 480.00 USD‬
22.02.2024 10:10:05
22.02.2024 11:27:26
فروخت
5
38777.9
38673.6
منافع
‪5 215.00 USD‬
US30
سودا
#114543039
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 10:10:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
38777.9
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5 215.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 11:27:26
ٹریڈ حجم
5
خروج
38673.6
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5 215.00 USD‬
21.02.2024 18:02:07
22.02.2024 03:39:00
خرید
10
2024.6
2027.76
منافع
‪3 160.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114586801
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 18:02:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2024.6
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 160.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 03:39:00
ٹریڈ حجم
10
خروج
2027.76
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 160.00 USD‬
21.02.2024 01:16:21
21.02.2024 03:35:18
فروخت
10
52467.13
52149.04
منافع
‪3 180.90 USD‬
BTCUSD
سودا
#114567945
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 01:16:21
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
52467.13
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3 180.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2024 03:35:18
ٹریڈ حجم
10
خروج
52149.04
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3 180.90 USD‬
08.02.2024 16:40:47
20.02.2024 16:41:11
فروخت
100
702.22
691.31
منافع
‪1 091.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114342805
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2024 16:40:47
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
702.22
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1 091.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.02.2024 16:41:11
ٹریڈ حجم
100
خروج
691.31
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1 091.00 USD‬
16.02.2024 19:13:32
20.02.2024 16:35:36
فروخت
200
737.64
714.27
منافع
‪4 674.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114512036
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2024 19:13:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
737.64
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4 674.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.02.2024 16:35:36
ٹریڈ حجم
200
خروج
714.27
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4 674.00 USD‬