19.01.2024 17:07:12
15.04.2024 16:36:01
ទិញ
100
210
168.05
ចំណេញ
-4 195.00 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#113900392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2024 17:07:12
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
210
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 195.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
168.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 195.00 USD
07.09.2023 16:44:44
15.04.2024 16:36:01
ទិញ
100
90.52
71.3
ចំណេញ
-1 922.00 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#109912448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 16:44:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 922.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
71.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 922.00 USD
27.02.2024 16:44:09
15.04.2024 16:36:01
លក់
100
774.46
884.69
ចំណេញ
-11 023.00 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#114700059
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 16:44:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
774.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11 023.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
884.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11 023.00 USD
02.01.2024 17:06:42
15.04.2024 16:36:01
ទិញ
200
75.69
71.3
ចំណេញ
-878.00 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#113449863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.01.2024 17:06:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-878.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
71.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-878.00 USD
06.03.2024 17:21:19
15.04.2024 16:36:01
ទិញ
100
175.8
168.05
ចំណេញ
-775.00 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#114905030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 17:21:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
175.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-775.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
168.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-775.00 USD
23.01.2024 18:50:18
15.04.2024 16:36:01
ទិញ
100
213.63
169.66
ចំណេញ
-4 397.00 USD
#BA
ព្រមព្រៀង
#113964773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2024 18:50:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
213.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 397.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
169.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 397.00 USD
12.01.2024 18:38:23
15.04.2024 16:36:01
ទិញ
100
220
168.05
ចំណេញ
-5 195.00 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#113738456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 18:38:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
220
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5 195.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
168.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 195.00 USD
11.04.2024 04:54:00
12.04.2024 05:03:23
លក់
5
152.82
153.087
ចំណេញ
-872.05 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#115673221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 04:54:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
152.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-872.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
153.087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-872.05 USD
09.04.2024 06:36:38
12.04.2024 05:03:23
លក់
5
192.163
192.222
ចំណេញ
-192.71 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#115608407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 06:36:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
192.163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-192.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
192.222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-192.71 USD
09.04.2024 06:35:57
12.04.2024 05:03:23
លក់
5
151.861
153.087
ចំណេញ
-4 004.26 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#115608402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 06:35:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
151.861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 004.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
153.087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 004.26 USD
09.04.2024 10:14:59
12.04.2024 05:03:23
លក់
5
2355
2393.31
ចំណេញ
-19 155.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#115608393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 10:14:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19 155.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
2393.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-19 155.00 USD
09.04.2024 06:34:33
12.04.2024 05:03:23
លក់
5
2343.71
2393.31
ចំណេញ
-24 800.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#115608379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 06:34:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2343.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24 800.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
2393.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24 800.00 USD
06.03.2024 17:21:09
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
2141.03
2206.64
ចំណេញ
-65 610.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114905025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 17:21:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2141.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-65 610.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
2206.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-65 610.00 USD
04.03.2024 17:06:23
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
2099.57
2206.64
ចំណេញ
-107 070.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114841680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 17:06:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2099.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107 070.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
2206.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-107 070.00 USD
04.03.2024 01:35:15
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
2085.37
2206.64
ចំណេញ
-121 270.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114820141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 01:35:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2085.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-121 270.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
2206.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-121 270.00 USD
29.02.2024 17:45:55
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
62922.01
70483.52
ចំណេញ
-75 615.10 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#114768122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 17:45:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
62922.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-75 615.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
70483.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-75 615.10 USD
08.02.2024 07:11:56
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
187.613
190.82
ចំណេញ
-21 181.88 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#114325182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2024 07:11:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
187.613
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21 181.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
190.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-21 181.88 USD
27.02.2024 15:45:15
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
56934.6
70483.52
ចំណេញ
-135 489.20 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#114698035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 15:45:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
56934.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-135 489.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
70483.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-135 489.20 USD
10.01.2024 10:08:06
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
184.118
190.82
ចំណេញ
-44 265.97 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#113648425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.01.2024 10:08:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
184.118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-44 265.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
190.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-44 265.97 USD
27.02.2024 03:04:07
28.03.2024 12:22:49
លក់
10
54530.18
70483.52
ចំណេញ
-159 533.40 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#114683829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 03:04:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
54530.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-159 533.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
70483.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-159 533.40 USD
27.03.2024 02:15:53
28.03.2024 12:22:49
លក់
20
2178.51
2206.64
ចំណេញ
-56 260.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#115341089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2024 02:15:53
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2178.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-56 260.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 12:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
2206.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-56 260.00 USD
14.03.2024 17:40:27
27.03.2024 15:57:53
ទិញ
100
182.66
189.86
ចំណេញ
720.00 USD
#BA
ព្រមព្រៀង
#115090793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 17:40:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
182.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
720.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2024 15:57:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
189.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
720.00 USD
14.03.2024 17:40:35
27.03.2024 15:57:39
ទិញ
100
163.71
177.08
ចំណេញ
1 337.00 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#115090805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 17:40:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
163.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 337.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2024 15:57:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
177.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 337.00 USD
22.03.2024 19:17:05
25.03.2024 06:05:49
លក់
5
39573.6
39409.3
ចំណេញ
8 215.00 USD
US30
ព្រមព្រៀង
#115283522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2024 19:17:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
39573.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8 215.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2024 06:05:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
39409.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8 215.00 USD
19.03.2024 08:47:37
22.03.2024 09:35:23
លក់
10
191.15
190.793
ចំណេញ
2 358.96 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#115166596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2024 08:47:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
191.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 358.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2024 09:35:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
190.793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2 358.96 USD
20.03.2024 02:21:00
22.03.2024 09:35:21
លក់
10
164.271
163.798
ចំណេញ
3 125.48 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#115190740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 02:21:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
164.271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 125.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2024 09:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
163.798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 125.48 USD
20.03.2024 02:20:51
21.03.2024 04:58:13
លក់
10
151.251
150.477
ចំណេញ
5 143.64 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#115190735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 02:20:51
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
151.251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5 143.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.03.2024 04:58:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
150.477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5 143.64 USD
08.03.2024 16:43:56
08.03.2024 18:42:14
លក់
200
954.9
912.5
ចំណេញ
8 480.00 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#114966677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2024 16:43:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
954.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8 480.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2024 18:42:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
912.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8 480.00 USD
04.03.2024 17:44:31
05.03.2024 09:58:37
លក់
10
190.994
190.708
ចំណេញ
1 900.92 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#114842941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 17:44:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
190.994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 900.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2024 09:58:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
190.708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 900.92 USD
20.02.2024 04:07:40
05.03.2024 09:05:03
ចម្លង
852.28%
18.9%
ចំណេញ
-8 780.67 USD
TranVanHoa
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 04:07:40
ចំណុច​ចូល
852.28%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2024 09:05:03
ចេញ
18.9%
ចំណេញ
-8 780.67 USD
01.03.2024 17:26:22
04.03.2024 16:01:34
លក់
5
39000
38891.2
ចំណេញ
5 440.00 USD
US30
ព្រមព្រៀង
#114798914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2024 17:26:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
39000
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5 440.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2024 16:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
38891.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5 440.00 USD
28.12.2023 10:23:43
01.03.2024 18:56:21
ទិញ
6
2080.34
2081.13
ចំណេញ
474.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#113359371
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2023 10:23:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2080.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
474.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2024 18:56:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
2081.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
474.00 USD
02.01.2024 17:09:46
01.03.2024 17:52:59
ទិញ
6
2067.83
2070
ចំណេញ
1 302.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#113450018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.01.2024 17:09:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2067.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 302.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2024 17:52:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
2070
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 302.00 USD
21.02.2024 21:28:43
29.02.2024 17:05:54
លក់
10
189.694
189.285
ចំណេញ
2 739.71 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#114590166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 21:28:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
189.694
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 739.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.02.2024 17:05:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
189.285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2 739.71 USD
21.02.2024 09:37:55
29.02.2024 17:05:51
លក់
10
170.34
169.83
ចំណេញ
3 416.21 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#114575138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 09:37:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
170.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 416.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.02.2024 17:05:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
169.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 416.21 USD
22.02.2024 15:23:13
28.02.2024 16:36:55
លក់
5
38797.6
38773.1
ចំណេញ
1 225.00 USD
US30
ព្រមព្រៀង
#114612161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 15:23:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
38797.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 225.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 16:36:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
38773.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 225.00 USD
28.02.2024 05:30:32
28.02.2024 15:32:42
ទិញ
10
2031.38
2034.63
ចំណេញ
3 250.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114713568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2024 05:30:32
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2031.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 250.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 15:32:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
2034.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 250.00 USD
23.02.2024 01:50:59
27.02.2024 16:32:14
លក់
5
39077.3
39005.8
ចំណេញ
3 575.00 USD
US30
ព្រមព្រៀង
#114625236
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2024 01:50:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
39077.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 575.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 16:32:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
39005.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 575.00 USD
26.02.2024 11:21:56
27.02.2024 15:44:54
លក់
10
163.224
163.035
ចំណេញ
1 257.46 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#114666420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 11:21:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
163.224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 257.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 15:44:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
163.035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 257.46 USD
26.02.2024 11:21:46
27.02.2024 10:33:51
លក់
10
150.609
150.225
ចំណេញ
2 556.17 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#114666412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 11:21:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
150.609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 556.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 10:33:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
150.225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2 556.17 USD
22.02.2024 05:02:32
26.02.2024 03:12:53
លក់
10
162.808
162.602
ចំណេញ
1 370.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#114596735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 05:02:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
162.808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 370.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 03:12:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
162.602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 370.10 USD
22.02.2024 16:38:45
26.02.2024 03:12:50
លក់
10
150.576
150.368
ចំណេញ
1 383.27 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#114616232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 16:38:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
150.576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 383.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 03:12:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
150.368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 383.27 USD
22.02.2024 05:02:36
26.02.2024 03:12:44
លក់
10
111.52
111.236
ចំណេញ
1 888.89 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#114596742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 05:02:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
111.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 888.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 03:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
111.236
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 888.89 USD
22.02.2024 18:07:03
23.02.2024 18:03:19
ទិញ
10
2023.71
2031.4
ចំណេញ
7 690.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114620753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 18:07:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2023.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7 690.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2024 18:03:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
2031.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7 690.00 USD
22.02.2024 16:57:57
22.02.2024 17:13:26
លក់
5
38968.9
38899.3
ចំណេញ
3 480.00 USD
US30
ព្រមព្រៀង
#114617354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 16:57:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
38968.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 480.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 17:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
38899.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 480.00 USD
22.02.2024 10:10:05
22.02.2024 11:27:26
លក់
5
38777.9
38673.6
ចំណេញ
5 215.00 USD
US30
ព្រមព្រៀង
#114543039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 10:10:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
38777.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5 215.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 11:27:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
38673.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5 215.00 USD
21.02.2024 18:02:07
22.02.2024 03:39:00
ទិញ
10
2024.6
2027.76
ចំណេញ
3 160.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114586801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 18:02:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2024.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 03:39:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
2027.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 160.00 USD
21.02.2024 01:16:21
21.02.2024 03:35:18
លក់
10
52467.13
52149.04
ចំណេញ
3 180.90 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#114567945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 01:16:21
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
52467.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 180.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 03:35:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
52149.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 180.90 USD
08.02.2024 16:40:47
20.02.2024 16:41:11
លក់
100
702.22
691.31
ចំណេញ
1 091.00 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#114342805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2024 16:40:47
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
702.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 091.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.02.2024 16:41:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
691.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 091.00 USD
16.02.2024 19:13:32
20.02.2024 16:35:36
លក់
200
737.64
714.27
ចំណេញ
4 674.00 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#114512036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2024 19:13:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
737.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 674.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.02.2024 16:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
714.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 674.00 USD