حالت آزمایشی
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۶:۱۶:۲۹
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰:۰۵
کپی
‪141.83%‪
‪-64.64%‪
سود
‪-4 261.64 USD‬
K_FOREX
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۶:۱۶:۲۹
نقطه ورود
‪141.83%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰:۰۵
خروج
‪-64.64%‪
سود
‪-4 261.64 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۴۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرید
100
90.52
71.3
سود
‪-1 922.00 USD‬
#BABA
معامله
#109912448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۴۴
نوع
خرید
نقطه ورود
90.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 922.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
100
خروج
71.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 922.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
فروش
100
774.46
884.69
سود
‪-11 023.00 USD‬
#NVDA
معامله
#114700059
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۹
نوع
فروش
نقطه ورود
774.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11 023.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
100
خروج
884.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11 023.00 USD‬
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۴۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرید
200
75.69
71.3
سود
‪-878.00 USD‬
#BABA
معامله
#113449863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۴۲
نوع
خرید
نقطه ورود
75.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-878.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
200
خروج
71.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-878.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۱۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرید
100
175.8
168.05
سود
‪-775.00 USD‬
#TSLA
معامله
#114905030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
175.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-775.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
100
خروج
168.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-775.00 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۱۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرید
100
213.63
169.66
سود
‪-4 397.00 USD‬
#BA
معامله
#113964773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
213.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 397.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
100
خروج
169.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 397.00 USD‬
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۳۸:۲۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرید
100
220
168.05
سود
‪-5 195.00 USD‬
#TSLA
معامله
#113738456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۳۸:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
220
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5 195.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
100
خروج
168.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5 195.00 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرید
100
210
168.05
سود
‪-4 195.00 USD‬
#TSLA
معامله
#113900392
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۲
نوع
خرید
نقطه ورود
210
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 195.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
100
خروج
168.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 195.00 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۵۴:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
فروش
5
152.82
153.087
سود
‪-872.05 USD‬
USDJPY
معامله
#115673221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۵۴:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
152.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-872.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
حجم معامله
5
خروج
153.087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-872.05 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۳۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
فروش
5
192.163
192.222
سود
‪-192.71 USD‬
GBPJPY
معامله
#115608407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۳۸
نوع
فروش
نقطه ورود
192.163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-192.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
حجم معامله
5
خروج
192.222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-192.71 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۵:۵۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
فروش
5
151.861
153.087
سود
‪-4 004.26 USD‬
USDJPY
معامله
#115608402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۵:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
151.861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 004.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
حجم معامله
5
خروج
153.087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 004.26 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۵۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
فروش
5
2355
2393.31
سود
‪-19 155.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#115608393
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19 155.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
حجم معامله
5
خروج
2393.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19 155.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۴:۳۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
فروش
5
2343.71
2393.31
سود
‪-24 800.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#115608379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۴:۳۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2343.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24 800.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
حجم معامله
5
خروج
2393.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24 800.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۰۹
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
2141.03
2206.64
سود
‪-65 610.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114905025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۰۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2141.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-65 610.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
2206.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-65 610.00 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۳
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
2099.57
2206.64
سود
‪-107 070.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114841680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2099.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107 070.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
2206.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-107 070.00 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۳۵:۱۵
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
2085.37
2206.64
سود
‪-121 270.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114820141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۳۵:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2085.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-121 270.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
2206.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-121 270.00 USD‬
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۵
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
62922.01
70483.52
سود
‪-75 615.10 USD‬
BTCUSD
معامله
#114768122
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۵
نوع
فروش
نقطه ورود
62922.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75 615.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
70483.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75 615.10 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۱:۵۶
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
187.613
190.82
سود
‪-21 181.88 USD‬
GBPJPY
معامله
#114325182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۱:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
187.613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21 181.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
190.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-21 181.88 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۱۵
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
56934.6
70483.52
سود
‪-135 489.20 USD‬
BTCUSD
معامله
#114698035
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
56934.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-135 489.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
70483.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-135 489.20 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۸:۰۶
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
184.118
190.82
سود
‪-44 265.97 USD‬
GBPJPY
معامله
#113648425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۸:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
184.118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-44 265.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
190.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-44 265.97 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۰۷
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
10
54530.18
70483.52
سود
‪-159 533.40 USD‬
BTCUSD
معامله
#114683829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
54530.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-159 533.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
10
خروج
70483.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-159 533.40 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۵۳
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
فروش
20
2178.51
2206.64
سود
‪-56 260.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#115341089
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۵۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2178.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-56 260.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
حجم معامله
20
خروج
2206.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-56 260.00 USD‬
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۲۷
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۳
خرید
100
182.66
189.86
سود
‪720.00 USD‬
#BA
معامله
#115090793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
182.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪720.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۳
حجم معامله
100
خروج
189.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪720.00 USD‬
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۳۵
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۳۹
خرید
100
163.71
177.08
سود
‪1 337.00 USD‬
#TSLA
معامله
#115090805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۳۵
نوع
خرید
نقطه ورود
163.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 337.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۳۹
حجم معامله
100
خروج
177.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 337.00 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۷:۰۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۰۵:۴۹
فروش
5
39573.6
39409.3
سود
‪8 215.00 USD‬
US30
معامله
#115283522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۷:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
39573.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8 215.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۰۵:۴۹
حجم معامله
5
خروج
39409.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8 215.00 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۸:۴۷:۳۷
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۳
فروش
10
191.15
190.793
سود
‪2 358.96 USD‬
GBPJPY
معامله
#115166596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۸:۴۷:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
191.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 358.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۳
حجم معامله
10
خروج
190.793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 358.96 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۱:۰۰
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۱
فروش
10
164.271
163.798
سود
‪3 125.48 USD‬
EURJPY
معامله
#115190740
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۱:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
164.271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 125.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۱
حجم معامله
10
خروج
163.798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 125.48 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۰:۵۱
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۵۸:۱۳
فروش
10
151.251
150.477
سود
‪5 143.64 USD‬
USDJPY
معامله
#115190735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۰:۵۱
نوع
فروش
نقطه ورود
151.251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 143.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۵۸:۱۳
حجم معامله
10
خروج
150.477
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 143.64 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۵۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۲:۱۴
فروش
200
954.9
912.5
سود
‪8 480.00 USD‬
#NVDA
معامله
#114966677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
954.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8 480.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۲:۱۴
حجم معامله
200
خروج
912.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8 480.00 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۳۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۳۷
فروش
10
190.994
190.708
سود
‪1 900.92 USD‬
GBPJPY
معامله
#114842941
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
190.994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 900.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۳۷
حجم معامله
10
خروج
190.708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 900.92 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۴۰
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۰۳
کپی
‪852.28%‪
‪18.9%‪
سود
‪-8 780.67 USD‬
TranVanHoa
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۴۰
نقطه ورود
‪852.28%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۰۳
خروج
‪18.9%‪
سود
‪-8 780.67 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۶:۲۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۴
فروش
5
39000
38891.2
سود
‪5 440.00 USD‬
US30
معامله
#114798914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۶:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
39000
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 440.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۴
حجم معامله
5
خروج
38891.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 440.00 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۲۳:۴۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۲۱
خرید
6
2080.34
2081.13
سود
‪474.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#113359371
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۲۳:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
2080.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪474.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۲۱
حجم معامله
6
خروج
2081.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪474.00 USD‬
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۴۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۵۲:۵۹
خرید
6
2067.83
2070
سود
‪1 302.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#113450018
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
2067.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 302.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۵۲:۵۹
حجم معامله
6
خروج
2070
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 302.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۲۸:۴۳
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۴
فروش
10
189.694
189.285
سود
‪2 739.71 USD‬
GBPJPY
معامله
#114590166
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۲۸:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
189.694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 739.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۴
حجم معامله
10
خروج
189.285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 739.71 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۵۵
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۱
فروش
10
170.34
169.83
سود
‪3 416.21 USD‬
CHFJPY
معامله
#114575138
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۵۵
نوع
فروش
نقطه ورود
170.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 416.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۱
حجم معامله
10
خروج
169.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 416.21 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۱۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۵۵
فروش
5
38797.6
38773.1
سود
‪1 225.00 USD‬
US30
معامله
#114612161
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
38797.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 225.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۵۵
حجم معامله
5
خروج
38773.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 225.00 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۳۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۴۲
خرید
10
2031.38
2034.63
سود
‪3 250.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114713568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۳۲
نوع
خرید
نقطه ورود
2031.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 250.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۴۲
حجم معامله
10
خروج
2034.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 250.00 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۵۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۱۴
فروش
5
39077.3
39005.8
سود
‪3 575.00 USD‬
US30
معامله
#114625236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
39077.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 575.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۱۴
حجم معامله
5
خروج
39005.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 575.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۶
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۵۴
فروش
10
163.224
163.035
سود
‪1 257.46 USD‬
EURJPY
معامله
#114666420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
163.224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 257.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۵۴
حجم معامله
10
خروج
163.035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 257.46 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۶
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۵۱
فروش
10
150.609
150.225
سود
‪2 556.17 USD‬
USDJPY
معامله
#114666412
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
150.609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 556.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۵۱
حجم معامله
10
خروج
150.225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 556.17 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۲
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۳
فروش
10
162.808
162.602
سود
‪1 370.10 USD‬
EURJPY
معامله
#114596735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
162.808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 370.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۳
حجم معامله
10
خروج
162.602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 370.10 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۴۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۰
فروش
10
150.576
150.368
سود
‪1 383.27 USD‬
USDJPY
معامله
#114616232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۴۵
نوع
فروش
نقطه ورود
150.576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 383.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۰
حجم معامله
10
خروج
150.368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 383.27 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۴۴
فروش
10
111.52
111.236
سود
‪1 888.89 USD‬
CADJPY
معامله
#114596742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
111.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 888.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۴۴
حجم معامله
10
خروج
111.236
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 888.89 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۰۳
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۱۹
خرید
10
2023.71
2031.4
سود
‪7 690.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114620753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
2023.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7 690.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۱۹
حجم معامله
10
خروج
2031.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7 690.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۷:۵۷
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۳:۲۶
فروش
5
38968.9
38899.3
سود
‪3 480.00 USD‬
US30
معامله
#114617354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۷:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
38968.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 480.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۳:۲۶
حجم معامله
5
خروج
38899.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 480.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۰۵
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۷:۲۶
فروش
5
38777.9
38673.6
سود
‪5 215.00 USD‬
US30
معامله
#114543039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
38777.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 215.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۷:۲۶
حجم معامله
5
خروج
38673.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 215.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۲:۰۷
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۹:۰۰
خرید
10
2024.6
2027.76
سود
‪3 160.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114586801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۲:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
2024.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۹:۰۰
حجم معامله
10
خروج
2027.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 160.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۱۶:۲۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۵:۱۸
فروش
10
52467.13
52149.04
سود
‪3 180.90 USD‬
BTCUSD
معامله
#114567945
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۱۶:۲۱
نوع
فروش
نقطه ورود
52467.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 180.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۵:۱۸
حجم معامله
10
خروج
52149.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 180.90 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۴۷
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۱
فروش
100
702.22
691.31
سود
‪1 091.00 USD‬
#NVDA
معامله
#114342805
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
702.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 091.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۱
حجم معامله
100
خروج
691.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 091.00 USD‬