၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၆:၁၆:၂၉
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၄၀:၀၅
ကူးယူခြင်း
141.83%
-64.64%
အမြတ်
-4 261.64 USD
K_FOREX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၆:၁၆:၂၉
အဝင်အမှတ်
141.83%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၄၀:၀၅
ပြင်ပ
-64.64%
အမြတ်
-4 261.64 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၄၄:၄၄
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
100
90.52
71.3
အမြတ်
-1 922.00 USD
#BABA
စာချုပ်
#109912448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၄၄:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
90.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 922.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
71.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 922.00 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၄:၀၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ရောင်းချမှု
100
774.46
884.69
အမြတ်
-11 023.00 USD
#NVDA
စာချုပ်
#114700059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၄:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
774.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11 023.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
884.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11 023.00 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၄၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
200
75.69
71.3
အမြတ်
-878.00 USD
#BABA
စာချုပ်
#113449863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-878.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
71.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-878.00 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၁၉
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
100
175.8
168.05
အမြတ်
-775.00 USD
#TSLA
စာချုပ်
#114905030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
175.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-775.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
168.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-775.00 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၅၀:၁၈
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
100
213.63
169.66
အမြတ်
-4 397.00 USD
#BA
စာချုပ်
#113964773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၅၀:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
213.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 397.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
169.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 397.00 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၃၈:၂၃
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
100
220
168.05
အမြတ်
-5 195.00 USD
#TSLA
စာချုပ်
#113738456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၃၈:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
220
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5 195.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
168.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 195.00 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၇:၁၂
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
100
210
168.05
အမြတ်
-4 195.00 USD
#TSLA
စာချုပ်
#113900392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၇:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
210
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 195.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
168.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 195.00 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၅၄:၀၀
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
5
152.82
153.087
အမြတ်
-872.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115673221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၅၄:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-872.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
153.087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-872.05 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၆:၃၈
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
5
192.163
192.222
အမြတ်
-192.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115608407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၆:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
192.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-192.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
192.222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-192.71 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၅:၅၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
5
151.861
153.087
အမြတ်
-4 004.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115608402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၅:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4 004.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
153.087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 004.26 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၁၄:၅၉
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
5
2355
2393.31
အမြတ်
-19 155.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115608393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၁၄:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19 155.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
2393.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19 155.00 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၄:၃၃
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ရောင်းချမှု
5
2343.71
2393.31
အမြတ်
-24 800.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115608379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၄:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2343.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24 800.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
2393.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24 800.00 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၉
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
2141.03
2206.64
အမြတ်
-65 610.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114905025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2141.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-65 610.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2206.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-65 610.00 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၂၃
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
2099.57
2206.64
အမြတ်
-107 070.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114841680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2099.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-107 070.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2206.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-107 070.00 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၀၁:၃၅:၁၅
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
2085.37
2206.64
အမြတ်
-121 270.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114820141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၀၁:၃၅:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2085.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-121 270.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2206.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-121 270.00 USD
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၅၅
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
62922.01
70483.52
အမြတ်
-75 615.10 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#114768122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
62922.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75 615.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
70483.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75 615.10 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၇:၁၁:၅၆
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
187.613
190.82
အမြတ်
-21 181.88 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#114325182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၇:၁၁:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
187.613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21 181.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
190.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21 181.88 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၁၅
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
56934.6
70483.52
အမြတ်
-135 489.20 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#114698035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
56934.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-135 489.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
70483.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-135 489.20 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၀၄:၀၇
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
54530.18
70483.52
အမြတ်
-159 533.40 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#114683829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၀၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
54530.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-159 533.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
70483.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-159 533.40 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၈:၀၆
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
10
184.118
190.82
အမြတ်
-44 265.97 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#113648425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၈:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
184.118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44 265.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
190.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-44 265.97 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၀၂:၁၅:၅၃
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
20
2178.51
2206.64
အမြတ်
-56 260.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#115341089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၀၂:၁၅:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2178.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56 260.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၂:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
2206.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-56 260.00 USD
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၂၇
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၅၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
100
182.66
189.86
အမြတ်
720.00 USD
#BA
စာချုပ်
#115090793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
182.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
720.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
189.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
720.00 USD
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၃၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၅၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
100
163.71
177.08
အမြတ်
1 337.00 USD
#TSLA
စာချုပ်
#115090805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
163.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 337.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
177.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 337.00 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၁၉:၁၇:၀၅
၂၅.၀၃.၂၀၂၄ ၀၆:၀၅:၄၉
ရောင်းချမှု
5
39573.6
39409.3
အမြတ်
8 215.00 USD
US30
စာချုပ်
#115283522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၁၉:၁၇:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
39573.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8 215.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၄ ၀၆:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
39409.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8 215.00 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၄ ၀၈:၄၇:၃၇
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၂၃
ရောင်းချမှု
10
191.15
190.793
အမြတ်
2 358.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#115166596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၄ ၀၈:၄၇:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
191.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 358.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
190.793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 358.96 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၀၂:၂၁:၀၀
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၂၁
ရောင်းချမှု
10
164.271
163.798
အမြတ်
3 125.48 USD
EURJPY
စာချုပ်
#115190740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၀၂:၂၁:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
164.271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 125.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
163.798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 125.48 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၀၂:၂၀:၅၁
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၀၄:၅၈:၁၃
ရောင်းချမှု
10
151.251
150.477
အမြတ်
5 143.64 USD
USDJPY
စာချုပ်
#115190735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၀၂:၂၀:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 143.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၀၄:၅၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
150.477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 143.64 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၄၃:၅၆
၀၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၂:၁၄
ရောင်းချမှု
200
954.9
912.5
အမြတ်
8 480.00 USD
#NVDA
စာချုပ်
#114966677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၄၃:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
954.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8 480.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
912.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8 480.00 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၄:၃၁
၀၅.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၅၈:၃၇
ရောင်းချမှု
10
190.994
190.708
အမြတ်
1 900.92 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#114842941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၄:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
190.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 900.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
190.708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 900.92 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၇:၄၀
၀၅.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၀၅:၀၃
ကူးယူခြင်း
852.28%
18.9%
အမြတ်
-8 780.67 USD
TranVanHoa
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၇:၄၀
အဝင်အမှတ်
852.28%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၄ ၀၉:၀၅:၀၃
ပြင်ပ
18.9%
အမြတ်
-8 780.67 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၂၆:၂၂
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
5
39000
38891.2
အမြတ်
5 440.00 USD
US30
စာချုပ်
#114798914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၂၆:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
39000
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 440.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
38891.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 440.00 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၂၃:၄၃
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၅၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
6
2080.34
2081.13
အမြတ်
474.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113359371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၂၃:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2080.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
474.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
ပြင်ပ
2081.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
474.00 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၉:၄၆
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
6
2067.83
2070
အမြတ်
1 302.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#113450018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၉:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2067.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 302.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
ပြင်ပ
2070
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 302.00 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၂၈:၄၃
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၅၄
ရောင်းချမှု
10
189.694
189.285
အမြတ်
2 739.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#114590166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၂၈:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
189.694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 739.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
189.285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 739.71 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၅၅
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၅၁
ရောင်းချမှု
10
170.34
169.83
အမြတ်
3 416.21 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#114575138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
170.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 416.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
169.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 416.21 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၂၃:၁၃
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၅၅
ရောင်းချမှု
5
38797.6
38773.1
အမြတ်
1 225.00 USD
US30
စာချုပ်
#114612161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၂၃:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
38797.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 225.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
38773.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 225.00 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၃၀:၃၂
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
10
2031.38
2034.63
အမြတ်
3 250.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114713568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၃၀:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2031.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 250.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2034.63
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 250.00 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၀:၅၉
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
5
39077.3
39005.8
အမြတ်
3 575.00 USD
US30
စာချုပ်
#114625236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၀:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
39077.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 575.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
39005.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 575.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၆
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၄:၅၄
ရောင်းချမှု
10
163.224
163.035
အမြတ်
1 257.46 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114666420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 257.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
163.035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 257.46 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၆
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၅၁
ရောင်းချမှု
10
150.609
150.225
အမြတ်
2 556.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114666412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 556.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
150.225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 556.17 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၃၂
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၂:၅၃
ရောင်းချမှု
10
162.808
162.602
အမြတ်
1 370.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#114596735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
162.808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 370.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
162.602
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 370.10 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၈:၄၅
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၂:၅၀
ရောင်းချမှု
10
150.576
150.368
အမြတ်
1 383.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#114616232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၈:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 383.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
150.368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 383.27 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၃၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
10
111.52
111.236
အမြတ်
1 888.89 USD
CADJPY
စာချုပ်
#114596742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 888.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
111.236
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 888.89 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၇:၀၃
၂၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
10
2023.71
2031.4
အမြတ်
7 690.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114620753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၇:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2023.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7 690.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2031.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7 690.00 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၇:၅၇
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၁၃:၂၆
ရောင်းချမှု
5
38968.9
38899.3
အမြတ်
3 480.00 USD
US30
စာချုပ်
#114617354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၇:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
38968.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 480.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
38899.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 480.00 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၀၅
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၂၇:၂၆
ရောင်းချမှု
5
38777.9
38673.6
အမြတ်
5 215.00 USD
US30
စာချုပ်
#114543039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
38777.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 215.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
38673.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 215.00 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၂:၀၇
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၃၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
10
2024.6
2027.76
အမြတ်
3 160.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114586801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၂:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2024.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2027.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 160.00 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၁၆:၂၁
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၃၅:၁၈
ရောင်းချမှု
10
52467.13
52149.04
အမြတ်
3 180.90 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#114567945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၁၆:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
52467.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 180.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
52149.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 180.90 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၀:၄၇
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၁:၁၁
ရောင်းချမှု
100
702.22
691.31
အမြတ်
1 091.00 USD
#NVDA
စာချုပ်
#114342805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၀:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
702.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 091.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
691.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 091.00 USD