ရောင်းချမှု
0.05
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၀
1.27395
1.27404
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27404
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၁၅:၀၁
1.27094
1.27404
0.00000
1.26664
အမြတ်
-0.09 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27094
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27404
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26664
ရောင်းချမှု
0.02
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၀၀
1.26794
1.27404
0.00000
1.26664
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26794
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27404
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26664
ရောင်းချမှု
0.02
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၀၀
1.26464
1.27404
0.00000
1.26664
အမြတ်
-0.19 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26464
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27404
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26664
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၅:၀၂
1.26150
1.27404
0.00000
1.26664
အမြတ်
-0.13 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27404
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26664