ဝယ်ယူမှု
2
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၂:၀၀
2001.44
2004.13
0.00
0.00
အမြတ်
5.38 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၂:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2001.44
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
5.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၀၀
2008.31
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-8.36 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2008.31
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-8.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
2
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၀၀
2011.85
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-15.44 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2011.85
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
2
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၀၀
2015.12
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-21.98 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2015.12
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-21.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
2
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၁:၀၀
2018.21
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-28.16 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၁:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2018.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-28.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
2
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၀၀
2029.17
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-50.08 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2029.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-50.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
1.69
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၇:၀၀
2032.32
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-47.64 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၇:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2032.32
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-47.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.69
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
1.3
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၄:၀၀
2035.50
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-40.78 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၄:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2035.50
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-40.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27
ဝယ်ယူမှု
1
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၀၀
2038.51
2004.13
0.00
2023.27
အမြတ်
-34.38 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2038.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-34.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2004.13
အမြတ်ရယူခြင်း
2023.27