ရောင်းချမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၀
1.27404
1.27163
1.27364
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.27364
အမြတ်
0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27163
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၅:၀၀
1.27104
1.27163
0.00000
1.26667
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26667
ရောင်းချမှု
0.02
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၀၀
1.26794
1.27163
0.00000
1.26453
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26794
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26453
ရောင်းချမှု
0.02
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၀၀
1.26464
1.27163
0.00000
1.26453
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26464
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26453
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၅:၀၂
1.26150
1.27163
0.00000
1.26453
အမြတ်
-0.10 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26453