ရောင်းချမှု
0.1
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
1920.13
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.18 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1920.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.1
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
1920.09
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.18 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1920.09
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.06
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
1920.13
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.11 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1920.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.15
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၃၀:၀၁
1921.64
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.06 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1921.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.09
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၃၀:၀၁
1921.60
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1921.60
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.15
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၃၀:၀၁
1921.64
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.06 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1921.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.47
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၀၀:၀၉
1.22949
1.22864
0.00000
1.23687
အမြတ်
-0.40 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၀၀:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22949
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23687
ဝယ်ယူမှု
0.36
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၄၅:၀၃
1.23152
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၄၅:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23152
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၁၇
1927.26
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.60 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1927.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.06
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၁၆
1927.26
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.36 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1927.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၀၂
1927.41
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.62 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1927.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.06
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၁၉
1933.27
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.72 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1933.27
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၁၉
1933.27
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-1.20 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1933.27
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၀၂
1933.58
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-1.23 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1933.58
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.28
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၀၂
1.23415
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23415
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.16
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၄၅:၀၀
1.06643
1.06554
0.00000
1.07292
အမြတ်
-0.14 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07292
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၁၁
1939.55
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.55 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1939.55
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၁၁
1939.55
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.92 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1939.55
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၀၇
1939.55
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.92 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1939.55
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.21
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၀၁
1.23650
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.65 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.13
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၀၁
1.06860
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ဝယ်ယူမှု
0.16
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၃၀:၀၁
1.23965
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23965
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၁၅:၀၀
1945.59
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-1.22 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1945.59
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၁၅:၀၀
1945.59
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-1.22 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1945.59
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၁၅:၀၀
1945.59
1921.25
0.00
0.00
အမြတ်
-0.73 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1945.59
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၉.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၇
1.07190
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.64 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07190
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ရောင်းချမှု
0.05
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၁
1914.45
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.37 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1914.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၁
1914.45
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.37 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1914.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.03
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
1914.55
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.22 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1914.55
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၄
1.24160
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.68 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24160
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ရောင်းချမှု
0.03
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
1908.21
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.41 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1908.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
1908.21
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.69 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1908.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
1908.21
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.69 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1908.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၁
1902.80
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.96 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1902.80
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၁
1902.80
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.96 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1902.80
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.03
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၁
1902.86
1921.91
0.00
0.00
အမြတ်
-0.57 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1902.86
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1921.91
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၀
1.24447
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.58 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24447
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၄၅:၀၀
1.24708
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.29 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24708
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၅:၀၀
1.07364
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.57 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07364
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၂.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၁၅:၀၀
1.24962
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-1.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24962
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၁၅:၀၀
1.25203
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-0.94 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25203
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၀၀
1.25406
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-0.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25406
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၄၅:၀၃
1.25658
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-0.84 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၄၅:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25658
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၀၀
1.25890
1.22864
0.00000
1.23907
အမြတ်
-0.61 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25890
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.22864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.23907
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၀
1.07691
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07691
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
1.07964
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.56 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07964
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၂၁
1.08169
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.48 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08169
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၃
1.08440
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.57 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08440
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၅:၀၀
1.08681
1.06554
0.00000
1.07495
အမြတ်
-0.43 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08681
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06554
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07495