Chế độ demo
Mua
0.34
12.04.2024 17:48:00
1.24308
1.24488
1.24348
0.00000
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 17:48:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.24308
Dừng lỗ
1.24348
Lợi nhuận
0.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.34
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
0.00000
Mua
0.23
12.04.2024 15:44:00
1.24611
1.24488
0.00000
1.25175
Lợi nhuận
-0.28 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 15:44:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.24611
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.23
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25175
Mua
0.15
12.04.2024 13:14:00
1.24917
1.24488
0.00000
1.25440
Lợi nhuận
-0.64 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 13:14:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.24917
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25440
Mua
0.1
12.04.2024 09:45:00
1.25219
1.24488
0.00000
1.25440
Lợi nhuận
-0.73 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 09:45:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.25219
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25440
Mua
0.07
11.04.2024 23:51:00
1.25527
1.24488
0.00000
1.25440
Lợi nhuận
-0.73 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 23:51:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.25527
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25440
Mua
0.05
10.04.2024 16:38:00
1.25835
1.24488
0.00000
1.25440
Lợi nhuận
-0.67 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 16:38:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.25835
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25440
Mua
0.03
10.04.2024 15:56:00
1.26132
1.24488
0.00000
1.25440
Lợi nhuận
-0.49 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 15:56:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.26132
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25440
Mua
0.02
10.04.2024 15:31:00
1.26459
1.24488
0.00000
1.25440
Lợi nhuận
-0.39 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 15:31:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.26459
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.24488
Chốt lời
1.25440
Bán
0.03
10.04.2024 09:23:03
1.26811
1.24501
1.26695
0.00000
Lợi nhuận
0.69 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 09:23:03
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.26811
Dừng lỗ
1.26695
Lợi nhuận
0.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.24501
Chốt lời
0.00000