၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၀
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.27395
1.27175
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560294296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၀
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.27423
1.27383
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560290279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၅:၀၀
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၄၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.27104
1.27063
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560169517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၀၀
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၄၄:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.27434
1.27394
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560229349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၅:၀၀
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27428
1.2739
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560224824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2739
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၀
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၁၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.27404
1.27367
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560185469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27367
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၀၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.27417
1.27378
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560173404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၃၅:၀၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၆:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27452
1.27412
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560157876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၀၀:၀၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.27098
1.27057
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560134708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27057
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၅:၀၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.27429
1.27388
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560151659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27388
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၀၀
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.27106
1.27064
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560133495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၀၀
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.2712
1.2708
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560123039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၄၅:၀၁
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.27104
1.27057
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560103559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27057
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၅
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၀၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.27116
1.27076
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560083735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27076
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.27104
1.27063
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560079478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၂၀:၁၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၄၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.27096
1.27056
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1560049026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၂၀:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၄၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၀၀
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.26768
1.26728
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559981220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၀၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.26799
1.26755
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559929231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.262
1.2616
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559904593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26341
1.26301
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559896116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26301
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၄၀:၀၈
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.26154
1.26296
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559886094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၄၀:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26296
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26428
1.26391
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559895018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26391
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.26459
1.26499
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1558307541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၂၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.26123
1.26168
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559473136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၂၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.26168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၁
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25819
1.25849
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559855380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25849
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၁
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25817
1.2586
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559530833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၅
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2543
1.25803
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559837525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၀၁
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.2514
1.25805
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559824567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၀:၀၁
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2548
1.25519
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559820977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25519
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၁၅:၀၀
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၄၁:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25195
1.25529
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559775055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25492
1.25532
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559799604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25532
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၀၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25515
1.25556
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559584965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၁၀:၀၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25208
1.25247
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559761923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၁၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၅:၀၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25178
1.25218
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559744808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25205
1.25247
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559737601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25247
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၀၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25213
1.25267
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559710120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25267
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၀:၀၀
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၂၂:၄၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.25171
1.25212
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559591916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၂၂:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.25212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၅၀:၀၀
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.24864
1.24908
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559669177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၅၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.24908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၀
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.24513
1.2456
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559671080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.2456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၁၅:၀၂
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၄၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.24833
1.24874
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559658073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၁၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.24874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၀:၀၀
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.24857
1.24898
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559627837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.24898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၃၀:၀၁
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.24868
1.24913
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559608114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.24913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၄၅:၀၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.25508
1.25551
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559560569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25551
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၄၁:၀၈
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.18
1.25594
1.2543
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559459286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၄၁:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.2543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၆:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.24816
1.25668
အမြတ်
0.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559421344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.25668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၃၅:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25806
1.25846
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559517745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၅:၀၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၁၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25712
1.25753
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559513827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၅:၀၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25599
1.25639
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559494068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25511
1.25548
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559486227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.25531
1.25568
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559485481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.25568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD