حالت آزمایشی
خرید
2
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۲:۰۰
2001.44
2004.13
0.00
0.00
سود
‪5.38 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۲:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2001.44
Stop loss
0.00
سود
‪5.38 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
0.00
خرید
2
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۰
2008.31
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-8.36 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2008.31
Stop loss
0.00
سود
‪-8.36 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
2
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۰۰
2011.85
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-15.44 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2011.85
Stop loss
0.00
سود
‪-15.44 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
2
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۰۰
2015.12
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-21.98 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2015.12
Stop loss
0.00
سود
‪-21.98 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
2
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۱:۰۰
2018.21
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-28.16 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۱:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2018.21
Stop loss
0.00
سود
‪-28.16 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
2
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۰۰
2029.17
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-50.08 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2029.17
Stop loss
0.00
سود
‪-50.08 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
1.69
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۱۷:۰۰
2032.32
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-47.64 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۱۷:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2032.32
Stop loss
0.00
سود
‪-47.64 USD‬
حجم معامله
1.69
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
1.3
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۴:۰۰
2035.50
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-40.78 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۴:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2035.50
Stop loss
0.00
سود
‪-40.78 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27
خرید
1
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۲:۰۰
2038.51
2004.13
0.00
2023.27
سود
‪-34.38 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۲:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2038.51
Stop loss
0.00
سود
‪-34.38 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2004.13
Take profit
2023.27