ទិញ
0.17
24.04.2024 18:25:00
1.24315
1.24911
1.24356
0.00000
ចំណេញ
1.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 18:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24315
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.24356
ចំណេញ
1.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.13
23.04.2024 12:05:02
1.23630
1.24911
1.23670
0.00000
ចំណេញ
1.67 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 12:05:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.23630
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.23670
ចំណេញ
1.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.19
23.04.2024 10:10:00
1.23381
1.24911
1.23423
0.00000
ចំណេញ
2.91 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 10:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.23381
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.23423
ចំណេញ
2.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.13
19.04.2024 19:00:01
1.23985
1.24911
1.24026
1.24964
ចំណេញ
1.20 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 19:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.23985
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.24026
ចំណេញ
1.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.24964
ទិញ
0.11
18.04.2024 15:25:00
1.24614
1.24911
1.24656
1.25285
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 15:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24614
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.24656
ចំណេញ
0.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25285
ទិញ
0.15
12.04.2024 13:14:00
1.24917
1.24911
0.00000
1.25440
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 13:14:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24917
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25440
ទិញ
0.1
12.04.2024 09:45:00
1.25219
1.24911
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.31 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 09:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25219
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.07
11.04.2024 23:51:00
1.25527
1.24911
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.43 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 23:51:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25527
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.05
10.04.2024 16:38:00
1.25835
1.24911
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.46 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:38:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25835
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.03
10.04.2024 15:56:00
1.26132
1.24911
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.37 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:56:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26132
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.02
10.04.2024 15:31:00
1.26459
1.24911
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.31 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:31:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26459
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24911
កាត់ចំណេញ
1.25686