ទិញ
2
08.12.2023 21:32:00
2001.44
2004.13
0.00
0.00
ចំណេញ
5.38 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 21:32:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2001.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
5.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
08.12.2023 17:51:00
2008.31
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-8.36 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 17:51:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2008.31
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-8.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
2
08.12.2023 17:40:00
2011.85
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-15.44 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 17:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2011.85
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-15.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
2
08.12.2023 16:05:00
2015.12
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-21.98 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 16:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2015.12
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-21.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
2
08.12.2023 15:31:00
2018.21
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-28.16 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 15:31:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2018.21
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-28.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
2
08.12.2023 10:05:00
2029.17
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-50.08 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 10:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2029.17
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-50.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
1.69
07.12.2023 16:17:00
2032.32
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-47.64 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2023 16:17:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2032.32
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-47.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.69
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
1.3
07.12.2023 16:04:00
2035.50
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-40.78 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2023 16:04:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2035.50
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-40.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27
ទិញ
1
07.12.2023 15:42:00
2038.51
2004.13
0.00
2023.27
ចំណេញ
-34.38 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2023 15:42:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2038.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-34.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2004.13
កាត់ចំណេញ
2023.27