၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၉:၀၅
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08112
1.08363
အမြတ်
12.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112770789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၉:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08112
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
12.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.13 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၉:၀၄
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08116
1.08363
အမြတ်
11.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112770785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၉:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08116
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
12.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.93 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၄:၃၈
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08083
1.08363
အမြတ်
13.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112771193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၄:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08083
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
14.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.58 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၄:၃၇
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08086
1.08363
အမြတ်
13.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112771190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၄:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08086
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
13.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၁:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.43 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၉:၀၄
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08356
1.08237
အမြတ်
5.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112766770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၉:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08237
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.95 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၉:၀၃
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08356
1.08238
အမြတ်
5.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112766768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၉:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.90 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၀၃:၅၀
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.08324
1.08238
အမြတ်
5.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112286416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၀၃:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08324
လဲလှယ်ခြင်း
0.94 USD
စုစုပေါင်း
4.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.24 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၉
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.08331
1.08238
အမြတ်
4.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112763972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.65 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၈
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.08331
1.08239
အမြတ်
4.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112763969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08239
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.60 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၄
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.08446
1.08343
အမြတ်
5.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112762909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၅
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.08446
1.08358
အမြတ်
4.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112762912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08446
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.40 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၆
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.0854
1.08459
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112748456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08459
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.05 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၅
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.0854
1.08459
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112748451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08459
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.05 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၅:၅၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.08654
1.08543
အမြတ်
5.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112756628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၅:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.55 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၈:၀၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.08717
1.08643
အမြတ်
3.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112757726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၈:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.70 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၈:၀၈
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.08717
1.08643
အမြတ်
3.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112757729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၈:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.70 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၁၈:၁၆
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.08674
1.08639
အမြတ်
1.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112751458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၁၈:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.75 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၁၈:၁၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.08674
1.08638
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112751460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၀:၁၈:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၅၈:၂၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.08737
1.08634
အမြတ်
5.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112755217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၅၈:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.15 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၅၈:၂၂
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.08737
1.08631
အမြတ်
5.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112755220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၅၈:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.30 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၁၆
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.08628
1.08554
အမြတ်
3.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112747725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.70 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၁၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.08627
1.08552
အမြတ်
3.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112747728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.75 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၇:၃၆
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၂၉:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08717
1.08671
အမြတ်
2.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112745261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၇:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၂၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၇:၃၈
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၂၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.08714
1.08671
အမြတ်
2.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112745269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၇:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.15 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၇:၃၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၂၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.08715
1.08671
အမြတ်
2.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112745266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၇:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.20 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၂၇:၀၈
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.08842
1.08728
အမြတ်
5.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112740287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၂၇:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.70 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၂၇:၂၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.08846
1.08728
အမြတ်
5.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112740309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၂၇:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.90 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၂၇:၂၈
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.08846
1.08728
အမြတ်
5.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112740313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၂၇:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08728
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.90 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၈:၅၆
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.08494
1.0844
အမြတ်
3.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112293302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၈:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08494
လဲလှယ်ခြင်း
0.88 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.58 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၈:၅၈
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.08494
1.08441
အမြတ်
3.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112293308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၈:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08494
လဲလှယ်ခြင်း
0.88 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.53 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၈:၅၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.08494
1.08442
အမြတ်
3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112293304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၈:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08494
လဲလှယ်ခြင်း
0.88 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08442
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၂၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.0856
1.08513
အမြတ်
3.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112326644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0856
လဲလှယ်ခြင်း
0.82 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.17 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၂၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.08559
1.08515
အမြတ်
3.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112326648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08559
လဲလှယ်ခြင်း
0.82 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08515
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.02 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.0856
1.08516
အမြတ်
3.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112326650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0856
လဲလှယ်ခြင်း
0.82 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.02 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.0856
1.08516
အမြတ်
3.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112326658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0856
လဲလှယ်ခြင်း
0.82 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.02 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၂:၁၉:၅၂
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.08617
1.08511
အမြတ်
6.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112328544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၂:၁၉:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08617
လဲလှယ်ခြင်း
0.82 USD
စုစုပေါင်း
5.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.12 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၂:၁၉:၅၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.08618
1.08509
အမြတ်
6.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112328547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၂:၁၉:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08618
လဲလှယ်ခြင်း
0.82 USD
စုစုပေါင်း
5.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.27 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၂၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.08681
1.08506
အမြတ်
8.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112704856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08506
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.75 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၃၀
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08685
1.08514
အမြတ်
8.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112704858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၃၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.55 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08912
1.08708
အမြတ်
10.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08912
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
10.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.67 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၂
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.0891
1.08722
အမြတ်
9.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0891
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.87 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.0891
1.08726
အမြတ်
9.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0891
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08726
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.67 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.0891
1.0872
အမြတ်
9.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0891
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0872
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.97 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.0891
1.08719
အမြတ်
10.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0891
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08719
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၅
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.0891
1.08719
အမြတ်
10.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0891
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08719
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၆
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.0891
1.08721
အမြတ်
9.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112461731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၅၃:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0891
လဲလှယ်ခြင်း
0.47 USD
စုစုပေါင်း
9.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08721
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.92 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၀:၁၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.0895
1.08881
အမြတ်
3.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112490100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၀:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0895
လဲလှယ်ခြင်း
0.41 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၀:၁၃
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.0895
1.08881
အမြတ်
3.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112490098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၀:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0895
လဲလှယ်ခြင်း
0.41 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၀:၁၄
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.0895
1.08881
အမြတ်
3.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112490102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၀:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0895
လဲလှယ်ခြင်း
0.41 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၀၂
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08982
1.08881
အမြတ်
5.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#112696886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.05 USD