၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၉
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09062
1.09094
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#85725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09062
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၈
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09062
1.09095
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#85724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09062
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09095
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၅၆:၂၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09023
1.09094
အမြတ်
0.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#85827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၅၆:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09023
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၅၆:၂၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09023
1.09094
အမြတ်
0.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#85826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၅၆:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09023
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၉
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09062
1.09094
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#85726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09062
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၅၆:၂၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.09023
1.09094
အမြတ်
0.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#85828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၅၆:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09023
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၄
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08954
1.09046
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08954
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၆
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08954
1.09046
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08954
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08954
1.09046
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08954
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08954
1.09046
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08954
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၂:၁၈
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08875
1.0905
အမြတ်
1.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၂:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08875
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၂:၁၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08875
1.0905
အမြတ်
1.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၂:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08875
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၂:၁၆
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08874
1.0905
အမြတ်
1.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၀၂:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08874
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.60 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၅၉:၄၉
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08892
1.0905
အမြတ်
1.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၅၉:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08892
လဲလှယ်ခြင်း
-0.16 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၀
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08786
1.08886
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#79924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၂
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08786
1.08886
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#79927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၂
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08786
1.08886
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#79926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၁
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08786
1.08886
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#79925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၆:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၄၃:၁၆
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08797
1.08887
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#79953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၄၃:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၄၃:၁၅
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08797
1.08885
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#79952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၄၃:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၅၅
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08732
1.08817
အမြတ်
0.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၅၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၅၇
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08732
1.08815
အမြတ်
0.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၅၆
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08732
1.08815
အမြတ်
0.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၂၉:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၅
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08707
1.08815
အမြတ်
1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၄
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08706
1.08815
အမြတ်
1.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၆
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08706
1.08814
အမြတ်
1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၇
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08706
1.08815
အမြတ်
1.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၆
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08706
1.08814
အမြတ်
1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၉
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08707
1.08814
အမြတ်
1.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၈
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08707
1.08815
အမြတ်
1.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၃:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၇
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08801
1.0888
အမြတ်
0.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#78861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၇
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08801
1.08879
အမြတ်
0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#78862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၉
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08802
1.08879
အမြတ်
0.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#78864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၈
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.088
1.08879
အမြတ်
0.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#78863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၅:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၃
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08823
1.08914
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၂
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08823
1.08914
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၂
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08823
1.08913
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၅
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08821
1.08914
အမြတ်
0.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၄
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08823
1.08914
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၅
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08818
1.08914
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၆
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08819
1.08914
အမြတ်
0.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#74929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၆
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08792
1.08914
အမြတ်
1.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၉
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08792
1.08914
အမြတ်
1.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၈
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08792
1.08913
အမြတ်
1.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၇
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08791
1.08912
အမြတ်
1.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၅၀
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0879
1.08912
အမြတ်
1.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၅၀
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0879
1.08912
အမြတ်
1.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၉
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08791
1.08912
အမြတ်
1.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#75172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.21 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၂၂
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08646
1.08779
အမြတ်
1.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၂၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08645
1.08779
အမြတ်
1.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD