23.04.2024 18:05:00
23.04.2024 18:09:54
ទិញ
0.17
1.2426
1.243
ចំណេញ
0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558986012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 18:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2024 18:09:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
1.243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
19.04.2024 18:10:00
23.04.2024 17:02:57
ទិញ
0.09
1.24288
1.24329
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558840769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 18:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2024 17:02:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
22.04.2024 10:20:01
23.04.2024 11:55:59
ទិញ
0.13
1.23679
1.23721
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558889173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 10:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2024 11:55:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.23721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
23.04.2024 09:05:00
23.04.2024 09:47:21
ទិញ
0.19
1.23369
1.23409
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558947512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 09:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2024 09:47:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.23409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
22.04.2024 13:20:01
23.04.2024 09:00:19
ទិញ
0.19
1.23362
1.23402
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558899058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 13:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2024 09:00:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.23402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
19.04.2024 05:05:00
19.04.2024 18:53:21
ទិញ
0.13
1.23976
1.24018
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558784489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 05:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2024 18:53:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.24018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
19.04.2024 14:15:01
19.04.2024 17:56:39
ទិញ
0.09
1.2431
1.24352
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558825645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 14:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2024 17:56:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
19.04.2024 03:20:00
19.04.2024 10:05:24
ទិញ
0.09
1.24287
1.24326
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558763619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 03:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2024 10:05:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.04.2024 17:00:00
18.04.2024 06:13:14
ទិញ
0.11
1.24612
1.24654
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558684593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 17:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2024 06:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.24654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
17.04.2024 19:05:00
17.04.2024 20:13:48
ទិញ
0.09
1.24296
1.24337
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558692522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 19:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 20:13:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.04.2024 09:05:00
17.04.2024 19:02:27
ទិញ
0.09
1.24298
1.24341
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558659627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 09:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 19:02:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.04.2024 13:40:02
17.04.2024 16:51:25
ទិញ
0.11
1.2461
1.2465
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558675256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 13:40:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 16:51:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.2465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.04.2024 10:20:01
17.04.2024 12:01:20
ទិញ
0.11
1.2461
1.24651
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558665578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 10:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 12:01:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.24651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
16.04.2024 16:00:01
17.04.2024 09:41:40
ទិញ
0.11
1.24611
1.24646
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558620106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 16:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 09:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.24646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.04.2024 06:50:00
17.04.2024 09:01:20
ទិញ
0.09
1.24308
1.24347
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558655386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 06:50:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 09:01:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.04.2024 22:35:00
17.04.2024 06:20:12
ទិញ
0.09
1.24297
1.24336
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558643522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 22:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2024 06:20:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.04.2024 21:25:01
16.04.2024 22:33:11
ទិញ
0.09
1.24291
1.24331
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558641882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 21:25:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 22:33:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.04.2024 20:30:01
16.04.2024 21:20:29
ទិញ
0.09
1.24259
1.243
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558637462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 20:30:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 21:20:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.04.2024 19:05:01
16.04.2024 19:56:09
ទិញ
0.09
1.24298
1.24338
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558634787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 19:05:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 19:56:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.04.2024 18:40:04
16.04.2024 18:58:19
ទិញ
0.09
1.24311
1.24351
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558633640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 18:40:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24311
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 18:58:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.04.2024 09:05:02
16.04.2024 18:30:30
ទិញ
0.09
1.24284
1.24325
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558597752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 09:05:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 18:30:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
15.04.2024 17:05:01
16.04.2024 15:42:01
ទិញ
0.11
1.24615
1.24656
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558553211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 17:05:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 15:42:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.24656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
16.04.2024 04:20:04
16.04.2024 09:02:42
ទិញ
0.09
1.24285
1.24325
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558586228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 04:20:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 09:02:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.24325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
12.04.2024 17:48:00
16.04.2024 04:07:03
ទិញ
0.34
1.24308
1.24348
ចំណេញ
0.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558477970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 17:48:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 04:07:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.24348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
15.04.2024 15:35:00
15.04.2024 17:06:55
ទិញ
0.11
1.24551
1.24591
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558544118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 15:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 17:06:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.24591
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
12.04.2024 15:44:00
15.04.2024 09:20:06
ទិញ
0.23
1.24611
1.24652
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558463264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 15:44:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 09:20:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
1.24652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
10.04.2024 09:23:03
15.04.2024 01:17:18
លក់
0.03
1.26811
1.2455
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558293448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 09:23:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 01:17:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.2455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
12.04.2024 17:23:00
12.04.2024 17:34:00
ទិញ
0.34
1.24298
1.24338
ចំណេញ
0.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558475669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 17:23:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 17:34:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.24338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
12.04.2024 12:28:00
12.04.2024 13:03:21
ទិញ
0.15
1.24902
1.24943
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558449424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 12:28:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 13:03:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.24943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
11.04.2024 22:00:00
11.04.2024 23:00:37
ទិញ
0.07
1.25534
1.25574
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558417574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 22:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2024 23:00:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.25574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
11.04.2024 16:57:00
11.04.2024 21:51:13
ទិញ
0.07
1.25514
1.25554
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558395791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 16:57:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2024 21:51:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.25554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
11.04.2024 17:41:00
11.04.2024 18:44:40
ទិញ
0.1
1.25206
1.25246
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558402080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 17:41:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2024 18:44:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.25246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
11.04.2024 11:50:00
11.04.2024 15:32:38
ទិញ
0.07
1.25529
1.2557
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558375770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 11:50:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2024 15:32:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.2557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.04.2024 18:11:00
11.04.2024 11:46:35
ទិញ
0.07
1.25527
1.25569
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558337551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 18:11:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2024 11:46:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.25569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.04.2024 19:30:00
10.04.2024 20:04:41
ទិញ
0.1
1.25224
1.25265
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558344907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 19:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 20:04:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.25265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
10.04.2024 15:38:00
10.04.2024 15:54:30
ទិញ
0.03
1.26155
1.26195
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558310746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:38:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 15:54:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.26195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2024 10:19:00
10.04.2024 15:30:34
លក់
0.02
1.26508
1.26468
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558242955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 10:19:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 15:30:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2024 13:02:04
09.04.2024 18:44:37
លក់
0.03
1.26808
1.26768
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558251164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 13:02:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2024 18:44:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.26768
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2024 09:25:03
09.04.2024 10:18:24
លក់
0.02
1.26558
1.26518
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558241138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 09:25:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2024 10:18:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2024 09:09:01
09.04.2024 09:24:13
លក់
0.02
1.26619
1.26579
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558240662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 09:09:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2024 09:24:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 20:28:01
09.04.2024 09:08:19
ទិញ
0.02
1.26597
1.26637
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558224991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 20:28:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2024 09:08:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 18:34:02
08.04.2024 20:27:57
ទិញ
0.02
1.26548
1.26585
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558222224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 18:34:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 20:27:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 17:46:01
08.04.2024 18:33:17
ទិញ
0.02
1.265
1.2654
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558219867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 17:46:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 18:33:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 17:27:00
08.04.2024 17:45:13
ទិញ
0.02
1.26443
1.26481
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558218819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 17:27:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 17:45:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26481
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 17:08:01
08.04.2024 17:26:57
ទិញ
0.02
1.2639
1.26429
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558217742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 17:08:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 17:26:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 16:35:00
08.04.2024 17:20:59
លក់
0.02
1.26447
1.2641
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558212850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 16:35:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 17:20:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 16:32:01
08.04.2024 16:35:00
ទិញ
0.02
1.26406
1.26446
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558212557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 16:32:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 13:34:01
08.04.2024 16:31:16
ទិញ
0.02
1.26359
1.26399
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558203414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 13:34:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 16:31:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26399
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 09:32:00
08.04.2024 13:33:39
ទិញ
0.02
1.26314
1.26352
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558194587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 09:32:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 13:33:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2024 09:28:56
08.04.2024 09:31:27
ទិញ
0.02
1.26266
1.26305
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558194476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 09:28:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 09:31:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26305
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD