ទិញ
0.15
12.04.2024 13:14:00
1.24917
1.24663
0.00000
1.25440
ចំណេញ
-0.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 13:14:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24917
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24663
កាត់ចំណេញ
1.25440
ទិញ
0.1
12.04.2024 09:45:00
1.25219
1.24663
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 09:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25219
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24663
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.07
11.04.2024 23:51:00
1.25527
1.24663
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.60 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 23:51:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25527
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24663
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.05
10.04.2024 16:38:00
1.25835
1.24663
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.59 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:38:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25835
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24663
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.03
10.04.2024 15:56:00
1.26132
1.24663
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:56:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26132
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24663
កាត់ចំណេញ
1.25686
ទិញ
0.02
10.04.2024 15:31:00
1.26459
1.24663
0.00000
1.25686
ចំណេញ
-0.36 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:31:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26459
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24663
កាត់ចំណេញ
1.25686