Chế độ demo
#BMW
93.56
Báo giá
-12.89%
Thay đổi (1m)
#MBG
66.26
Báo giá
-11.27%
Thay đổi (1m)
#PAH3
49.91
Báo giá
1.16%
Thay đổi (1m)
#MC
753.80
Báo giá
-4.93%
Thay đổi (1m)
#VOW
140.70
Báo giá
0.79%
Thay đổi (1m)
#TTE
66.36
Báo giá
-4.19%
Thay đổi (1m)
#AIR
159.06
Báo giá
2.14%
Thay đổi (1m)
#BAYN
28.22
Báo giá
2.32%
Thay đổi (1m)
#ASML
880.00
Báo giá
2.56%
Thay đổi (1m)
#UNA
50.46
Báo giá
4.56%
Thay đổi (1m)
#RNO
50.50
Báo giá
2.73%
Thay đổi (1m)
#ADS
222.50
Báo giá
-4.42%
Thay đổi (1m)
#LRLCY
449.35
Báo giá
2.35%
Thay đổi (1m)
#SIE
178.42
Báo giá
0.08%
Thay đổi (1m)
#BAES
1384.50
Báo giá
2.21%
Thay đổi (1m)
#AHT
5708.00
Báo giá
-6.91%
Thay đổi (1m)
#ALV
265.80
Báo giá
-0.56%
Thay đổi (1m)
#BARC
216.10
Báo giá
5.88%
Thay đổi (1m)
#BATS
2391.00
Báo giá
1.66%
Thay đổi (1m)
#BLND
409.00
Báo giá
4.55%
Thay đổi (1m)
#BNP
66.93
Báo giá
-1.82%
Thay đổi (1m)
#BRBY
1040.00
Báo giá
-10.61%
Thay đổi (1m)
#BT
126.80
Báo giá
20.88%
Thay đổi (1m)
#CON
62.12
Báo giá
0.26%
Thay đổi (1m)
#HIK
1951.00
Báo giá
2.25%
Thay đổi (1m)
#HSBA
695.20
Báo giá
3.93%
Thay đổi (1m)
#III
2952.00
Báo giá
2.32%
Thay đổi (1m)
#IMB
1935.00
Báo giá
6.29%
Thay đổi (1m)
#ITRK
5005.00
Báo giá
2.14%
Thay đổi (1m)
#KER
332.85
Báo giá
-1.52%
Thay đổi (1m)
#NWG
306.00
Báo giá
-0.68%
Thay đổi (1m)
#PSON
942.60
Báo giá
-4.32%
Thay đổi (1m)
#TSCO
315.40
Báo giá
9.29%
Thay đổi (1m)
#UU
1006.80
Báo giá
-3.45%
Thay đổi (1m)
#VOD
73.58
Báo giá
6.33%
Thay đổi (1m)