د ډیمو حالت
#BMW
93.56
قیمت
‪-12.89%‪
Changing (1m)
#MBG
66.26
قیمت
‪-11.27%‪
Changing (1m)
#PAH3
49.91
قیمت
‪1.16%‪
Changing (1m)
#MC
753.80
قیمت
‪-4.93%‪
Changing (1m)
#VOW
140.70
قیمت
‪0.79%‪
Changing (1m)
#TTE
66.36
قیمت
‪-4.19%‪
Changing (1m)
#AIR
159.06
قیمت
‪2.14%‪
Changing (1m)
#BAYN
28.22
قیمت
‪2.32%‪
Changing (1m)
#ASML
880.00
قیمت
‪2.56%‪
Changing (1m)
#UNA
50.46
قیمت
‪4.56%‪
Changing (1m)
#RNO
50.50
قیمت
‪2.73%‪
Changing (1m)
#ADS
222.50
قیمت
‪-4.42%‪
Changing (1m)
#LRLCY
449.35
قیمت
‪2.35%‪
Changing (1m)
#SIE
178.42
قیمت
‪0.08%‪
Changing (1m)
#BAES
1384.50
قیمت
‪2.21%‪
Changing (1m)
#AHT
5708.00
قیمت
‪-6.91%‪
Changing (1m)
#ALV
265.80
قیمت
‪-0.56%‪
Changing (1m)
#BARC
216.10
قیمت
‪5.88%‪
Changing (1m)
#BATS
2391.00
قیمت
‪1.66%‪
Changing (1m)
#BLND
409.00
قیمت
‪4.55%‪
Changing (1m)
#BNP
66.93
قیمت
‪-1.82%‪
Changing (1m)
#BRBY
1040.00
قیمت
‪-10.61%‪
Changing (1m)
#BT
126.80
قیمت
‪20.88%‪
Changing (1m)
#CON
62.12
قیمت
‪0.26%‪
Changing (1m)
#HIK
1951.00
قیمت
‪2.25%‪
Changing (1m)
#HSBA
695.20
قیمت
‪3.93%‪
Changing (1m)
#III
2952.00
قیمت
‪2.32%‪
Changing (1m)
#IMB
1935.00
قیمت
‪6.29%‪
Changing (1m)
#ITRK
5005.00
قیمت
‪2.14%‪
Changing (1m)
#KER
332.85
قیمت
‪-1.52%‪
Changing (1m)
#NWG
306.00
قیمت
‪-0.68%‪
Changing (1m)
#PSON
942.60
قیمت
‪-4.32%‪
Changing (1m)
#TSCO
315.40
قیمت
‪9.29%‪
Changing (1m)
#UU
1006.80
قیمت
‪-3.45%‪
Changing (1m)
#VOD
73.58
قیمت
‪6.33%‪
Changing (1m)