حالت آزمایشی
فروش
4
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۰
2020.32
2025.55
0.00
2006.68
سود
‪-20.92 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2020.32
Stop loss
0.00
سود
‪-20.92 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
2025.55
Take profit
2006.68
فروش
2
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۵۲:۰۰
2014.00
2025.57
0.00
2000.60
سود
‪-23.14 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۵۲:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2014.00
Stop loss
0.00
سود
‪-23.14 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2025.57
Take profit
2000.60
فروش
2
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۴۴:۰۰
2006.88
2025.57
0.00
2000.60
سود
‪-37.38 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۴۴:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2006.88
Stop loss
0.00
سود
‪-37.38 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
2025.57
Take profit
2000.60
فروش
1.69
۱۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۰۰
1999.82
2025.57
0.00
2000.60
سود
‪-43.52 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1999.82
Stop loss
0.00
سود
‪-43.52 USD‬
حجم معامله
1.69
قیمت فعلی
2025.57
Take profit
2000.60
فروش
1.3
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۰
1992.54
2025.57
0.00
2000.60
سود
‪-42.94 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1992.54
Stop loss
0.00
سود
‪-42.94 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
2025.57
Take profit
2000.60
فروش
1
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۰۰
1985.01
2025.57
0.00
2000.60
سود
‪-40.56 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1985.01
Stop loss
0.00
سود
‪-40.56 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2025.57
Take profit
2000.60
خرید
0.5
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۴۹
1991.82
2025.37
0.00
0.00
سود
‪16.78 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۴۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1991.82
Stop loss
0.00
سود
‪16.78 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
0.5
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۵
1998.93
2025.37
0.00
0.00
سود
‪13.22 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1998.93
Stop loss
0.00
سود
‪13.22 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
1
۰۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۳۶
2035.54
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-10.17 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۳۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2035.54
Stop loss
0.00
سود
‪-10.17 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
1
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۵
2031.61
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-6.24 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2031.61
Stop loss
0.00
سود
‪-6.24 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
0.99
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۲۱:۱۹
2076.89
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-51.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۲۱:۱۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2076.89
Stop loss
0.00
سود
‪-51.00 USD‬
حجم معامله
0.99
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
3
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۲۱:۰۵
2076.97
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-154.80 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۲۱:۰۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2076.97
Stop loss
0.00
سود
‪-154.80 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
1
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۸:۵۹
2060.35
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-34.98 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۸:۵۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2060.35
Stop loss
0.00
سود
‪-34.98 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۲۲
2053.04
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-27.67 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۲۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2053.04
Stop loss
0.00
سود
‪-27.67 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00
خرید
6
۲۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۲:۱۸
2054.14
2025.37
0.00
0.00
سود
‪-172.62 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۲:۱۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2054.14
Stop loss
0.00
سود
‪-172.62 USD‬
حجم معامله
6
قیمت فعلی
2025.37
Take profit
0.00