Chế độ demo
18.06.2024 18:59:52
21.06.2024 20:28:48
Bán
0.1
2326.77
2318
Lợi nhuận
92.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117046500
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 18:59:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2326.77
Phí qua đêm
5.14 USD
Tổng cộng
87.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 20:28:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2318
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
92.84 USD
18.06.2024 18:59:50
21.06.2024 20:07:54
Bán
0.1
2326.78
2321.87
Lợi nhuận
54.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117046499
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 18:59:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2326.78
Phí qua đêm
5.14 USD
Tổng cộng
49.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 20:07:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2321.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
54.24 USD
18.06.2024 18:59:48
21.06.2024 20:07:50
Bán
0.1
2326.88
2322.16
Lợi nhuận
52.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117046498
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 18:59:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2326.88
Phí qua đêm
5.14 USD
Tổng cộng
47.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 20:07:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2322.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
52.34 USD
20.06.2024 15:24:51
21.06.2024 16:53:20
Bán
0.1
2340.78
2337.24
Lợi nhuận
36.43 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117082497
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 15:24:51
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2340.78
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
35.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:53:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2337.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.43 USD
20.06.2024 15:24:50
21.06.2024 16:53:16
Bán
0.1
2340.78
2337.26
Lợi nhuận
36.23 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117082495
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 15:24:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2340.78
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
35.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:53:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2337.26
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.23 USD
20.06.2024 15:24:48
21.06.2024 16:53:13
Bán
0.1
2340.58
2336.68
Lợi nhuận
40.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117082492
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 15:24:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2340.58
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
39.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:53:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2336.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
40.03 USD
20.06.2024 15:24:46
21.06.2024 16:53:09
Bán
0.1
2340.6
2336.76
Lợi nhuận
39.43 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117082490
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 15:24:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2340.6
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
38.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:53:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2336.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
39.43 USD
20.06.2024 17:13:09
21.06.2024 16:52:39
Bán
0.1
2350.77
2343
Lợi nhuận
78.73 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117086876
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 17:13:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2350.77
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
77.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:52:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
78.73 USD
20.06.2024 17:13:07
21.06.2024 16:52:36
Bán
0.1
2350.59
2343.26
Lợi nhuận
74.33 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117086875
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 17:13:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2350.59
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
73.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:52:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2343.26
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
74.33 USD
21.06.2024 09:51:30
21.06.2024 10:57:35
Mua
0.1
2358.68
2364.07
Lợi nhuận
53.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117100640
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 09:51:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2358.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:57:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2364.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
53.90 USD
21.06.2024 09:51:27
21.06.2024 10:57:32
Mua
0.1
2358.76
2363.98
Lợi nhuận
52.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117100639
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 09:51:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2358.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:57:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2363.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
52.20 USD
21.06.2024 09:51:25
21.06.2024 10:57:24
Mua
0.1
2358.79
2364.09
Lợi nhuận
53.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117100638
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 09:51:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2358.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:57:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2364.09
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
53.00 USD
21.06.2024 09:51:23
21.06.2024 10:57:20
Mua
0.1
2358.91
2364.12
Lợi nhuận
52.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117100636
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 09:51:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2358.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:57:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2364.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
52.10 USD
20.06.2024 18:02:13
20.06.2024 18:13:26
Bán
0.1
2363
2358.99
Lợi nhuận
40.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117088937
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:02:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:13:26
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2358.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
40.10 USD
20.06.2024 18:02:10
20.06.2024 18:13:22
Bán
0.1
2362.88
2359.06
Lợi nhuận
38.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117088933
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:02:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:13:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2359.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.20 USD
20.06.2024 18:02:08
20.06.2024 18:13:19
Bán
0.1
2363
2359
Lợi nhuận
40.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117088931
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:02:08
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:13:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2359
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
20.06.2024 18:02:05
20.06.2024 18:13:16
Bán
0.1
2363.11
2359.51
Lợi nhuận
36.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117088929
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:02:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2363.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:13:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2359.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.00 USD
20.06.2024 17:56:20
20.06.2024 18:13:12
Bán
0.1
2363.03
2359.49
Lợi nhuận
35.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117088675
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 17:56:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2363.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:13:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2359.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
35.40 USD
20.06.2024 17:56:17
20.06.2024 18:13:09
Bán
0.1
2362.59
2359.48
Lợi nhuận
31.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117088672
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 17:56:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:13:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2359.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.10 USD
20.06.2024 04:39:42
20.06.2024 11:16:29
Bán
0.1
2337
2333.81
Lợi nhuận
31.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117067845
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 04:39:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:16:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2333.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.90 USD
20.06.2024 07:33:22
20.06.2024 11:12:35
Bán
0.1
2338.74
2335.62
Lợi nhuận
31.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117070264
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 07:33:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2338.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:12:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2335.62
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.20 USD
20.06.2024 07:33:25
20.06.2024 11:12:32
Bán
0.1
2338.67
2335.85
Lợi nhuận
28.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117070267
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 07:33:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2338.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:12:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2335.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.20 USD
20.06.2024 07:33:27
20.06.2024 11:12:28
Bán
0.1
2338.63
2335.54
Lợi nhuận
30.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117070270
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 07:33:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2338.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:12:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2335.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
30.90 USD
20.06.2024 07:33:36
20.06.2024 11:12:25
Bán
0.1
2338.63
2335.68
Lợi nhuận
29.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117070272
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 07:33:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2338.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:12:25
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2335.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.50 USD
20.06.2024 07:33:38
20.06.2024 11:12:19
Bán
0.1
2338.62
2335.66
Lợi nhuận
29.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117070274
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 07:33:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2338.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:12:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2335.66
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.60 USD
19.06.2024 11:52:35
19.06.2024 12:38:04
Bán
0.1
2332.24
2328.48
Lợi nhuận
37.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117056717
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 11:52:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2332.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2024 12:38:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2328.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
37.60 USD
19.06.2024 11:52:37
19.06.2024 12:38:03
Bán
0.1
2332.23
2328.41
Lợi nhuận
38.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117056718
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 11:52:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2332.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2024 12:38:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2328.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.20 USD
19.06.2024 11:52:39
19.06.2024 12:38:01
Bán
0.1
2332.23
2328.58
Lợi nhuận
36.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117056719
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 11:52:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2332.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2024 12:38:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2328.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.50 USD
18.06.2024 16:54:01
18.06.2024 18:07:18
Bán
0.1
2324.61
2319.93
Lợi nhuận
46.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117041998
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 16:54:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 18:07:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2319.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
46.80 USD
18.06.2024 16:53:57
18.06.2024 18:07:13
Bán
0.1
2324.53
2319.65
Lợi nhuận
48.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117041996
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 16:53:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 18:07:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2319.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
48.80 USD
18.06.2024 16:53:55
18.06.2024 18:07:10
Bán
0.1
2324.94
2319.68
Lợi nhuận
52.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117041994
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 16:53:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 18:07:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2319.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
52.60 USD
18.06.2024 16:53:52
18.06.2024 18:07:07
Bán
0.1
2325.11
2319.67
Lợi nhuận
54.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117041990
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 16:53:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2325.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
54.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 18:07:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2319.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
54.40 USD
18.06.2024 15:48:41
18.06.2024 15:56:49
Bán
0.1
2320.66
2314.08
Lợi nhuận
65.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117038746
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 15:48:41
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2320.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
65.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 15:56:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2314.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
65.80 USD
18.06.2024 15:48:38
18.06.2024 15:56:46
Bán
0.1
2320.58
2314.19
Lợi nhuận
63.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117038744
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 15:48:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2320.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
63.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 15:56:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2314.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
63.90 USD
18.06.2024 15:48:37
18.06.2024 15:56:43
Bán
0.1
2320.59
2314.16
Lợi nhuận
64.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117038742
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 15:48:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2320.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
64.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 15:56:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2314.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
64.30 USD
18.06.2024 15:48:32
18.06.2024 15:56:40
Bán
0.1
2320.58
2314.17
Lợi nhuận
64.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117038739
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 15:48:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2320.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
64.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 15:56:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2314.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
64.10 USD
14.06.2024 04:33:09
18.06.2024 13:33:52
Bán
0.1
2303.4
2309.4
Lợi nhuận
-57.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116973641
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 04:33:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2303.4
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
-60.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-57.94 USD
14.06.2024 04:33:12
18.06.2024 13:33:51
Bán
0.1
2303.41
2309.44
Lợi nhuận
-58.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116973644
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 04:33:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2303.41
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
-60.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-58.24 USD
14.06.2024 08:49:04
18.06.2024 13:33:45
Bán
0.1
2311.11
2309.62
Lợi nhuận
16.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116976821
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 08:49:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2311.11
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
14.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:45
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.62
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.96 USD
14.06.2024 08:49:06
18.06.2024 13:33:43
Bán
0.1
2311.11
2309.62
Lợi nhuận
16.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116976822
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 08:49:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2311.11
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
14.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.62
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.96 USD
14.06.2024 08:49:08
18.06.2024 13:33:41
Bán
0.1
2310.99
2309.6
Lợi nhuận
15.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116976825
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 08:49:08
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2310.99
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
13.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.96 USD
14.06.2024 08:49:10
18.06.2024 13:33:40
Bán
0.1
2311.01
2309.54
Lợi nhuận
16.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116976826
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 08:49:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2311.01
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.76 USD
14.06.2024 08:49:12
18.06.2024 13:33:38
Bán
0.1
2311
2309.53
Lợi nhuận
16.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116976827
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 08:49:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2311
Phí qua đêm
2.06 USD
Tổng cộng
14.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 13:33:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2309.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.76 USD
17.06.2024 18:01:43
17.06.2024 18:29:20
Bán
0.1
2324.38
2320.75
Lợi nhuận
36.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117017086
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2024 18:01:43
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 18:29:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2320.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.30 USD
17.06.2024 18:01:41
17.06.2024 18:29:16
Bán
0.1
2324.38
2320.76
Lợi nhuận
36.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117017083
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2024 18:01:41
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 18:29:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2320.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.20 USD
17.06.2024 18:01:38
17.06.2024 18:29:13
Bán
0.1
2324.55
2320.76
Lợi nhuận
37.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117017082
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2024 18:01:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 18:29:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2320.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
37.90 USD
14.06.2024 11:15:03
17.06.2024 09:43:39
Bán
0.1
2319.83
2316.14
Lợi nhuận
37.93 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116983136
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 11:15:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2319.83
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
36.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 09:43:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2316.14
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
37.93 USD
14.06.2024 11:15:00
17.06.2024 09:43:36
Bán
0.1
2319.82
2316.15
Lợi nhuận
37.73 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116983134
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 11:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2319.82
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
36.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 09:43:36
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2316.15
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
37.73 USD
14.06.2024 11:14:57
17.06.2024 09:43:33
Bán
0.1
2319.88
2316
Lợi nhuận
39.83 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116983132
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 11:14:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2319.88
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
38.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 09:43:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
39.83 USD
14.06.2024 13:27:36
17.06.2024 05:56:39
Bán
0.1
2328.82
2323.37
Lợi nhuận
55.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116988366
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 13:27:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2328.82
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
54.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 05:56:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2323.37
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.53 USD