Chế độ demo
17.05.2024 12:05:33
17.05.2024 12:30:24
Bán
0.1
2385.77
2382.31
Lợi nhuận
34.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116437820
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 12:05:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2385.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 12:30:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2382.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
34.60 USD
17.05.2024 12:05:31
17.05.2024 12:30:21
Bán
0.1
2385.78
2382.39
Lợi nhuận
33.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116437818
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 12:05:31
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2385.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 12:30:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2382.39
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
33.90 USD
17.05.2024 12:05:28
17.05.2024 12:30:19
Bán
0.1
2385.74
2382.38
Lợi nhuận
33.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116437817
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 12:05:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2385.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 12:30:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2382.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
33.60 USD
17.05.2024 12:05:21
17.05.2024 12:30:15
Bán
0.1
2385.68
2382.37
Lợi nhuận
33.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116437812
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 12:05:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2385.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 12:30:15
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2382.37
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
33.10 USD
16.05.2024 08:44:06
16.05.2024 09:00:30
Bán
0.06
2393.16
2390.29
Lợi nhuận
17.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116413874
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:44:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 09:00:30
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
2390.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.22 USD
16.05.2024 08:44:01
16.05.2024 09:00:27
Bán
0.06
2393.15
2390.41
Lợi nhuận
16.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116413872
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:44:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 09:00:27
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
2390.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.44 USD
16.05.2024 08:44:00
16.05.2024 09:00:24
Bán
0.06
2393.09
2390.5
Lợi nhuận
15.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116413871
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:44:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 09:00:24
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
2390.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.54 USD
16.05.2024 08:43:58
16.05.2024 09:00:21
Bán
0.06
2393.09
2390.43
Lợi nhuận
15.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116413870
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:43:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 09:00:21
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
2390.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.96 USD
16.05.2024 08:43:55
16.05.2024 09:00:18
Bán
0.06
2393.08
2390.44
Lợi nhuận
15.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116413869
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:43:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 09:00:18
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
2390.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.84 USD
16.05.2024 08:43:53
16.05.2024 09:00:15
Bán
0.06
2393.08
2390.4
Lợi nhuận
16.08 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116413868
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:43:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 09:00:15
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
2390.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.08 USD
15.05.2024 10:19:29
15.05.2024 16:31:11
Bán
0.1
2362.4
2366.58
Lợi nhuận
-41.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116382112
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 10:19:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-41.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 16:31:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2366.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-41.80 USD
15.05.2024 10:19:26
15.05.2024 16:31:08
Bán
0.1
2362.24
2366.81
Lợi nhuận
-45.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116382110
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 10:19:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-45.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 16:31:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2366.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-45.70 USD
15.05.2024 10:19:24
15.05.2024 16:31:05
Bán
0.1
2362.4
2367.11
Lợi nhuận
-47.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116382107
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 10:19:24
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 16:31:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2367.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-47.10 USD
15.05.2024 10:19:21
15.05.2024 16:30:56
Bán
0.1
2362.42
2366.07
Lợi nhuận
-36.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116382105
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 10:19:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 16:30:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2366.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-36.50 USD
15.05.2024 10:19:19
15.05.2024 16:30:54
Bán
0.1
2362.45
2365.96
Lợi nhuận
-35.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116382102
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 10:19:19
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2362.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 16:30:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2365.96
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-35.10 USD
15.05.2024 11:36:00
15.05.2024 14:08:53
Bán
0.1
2369.36
2364.75
Lợi nhuận
46.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116384066
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 11:36:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2369.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 14:08:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2364.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
46.10 USD
15.05.2024 11:35:58
15.05.2024 14:08:47
Bán
0.1
2369.3
2364.81
Lợi nhuận
44.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116384063
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 11:35:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2369.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 14:08:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2364.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
44.90 USD
15.05.2024 12:11:53
15.05.2024 12:45:59
Bán
0.1
2373.69
2368.64
Lợi nhuận
50.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116385367
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 12:11:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2373.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 12:45:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2368.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
50.50 USD
15.05.2024 12:18:11
15.05.2024 12:45:56
Bán
0.1
2372.82
2368.6
Lợi nhuận
42.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116385461
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 12:18:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2372.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 12:45:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2368.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
42.20 USD
15.05.2024 12:18:13
15.05.2024 12:45:54
Bán
0.1
2372.8
2368.55
Lợi nhuận
42.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116385462
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 12:18:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2372.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 12:45:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2368.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
42.50 USD
14.05.2024 05:39:53
14.05.2024 09:42:35
Bán
0.1
2342.5
2337.47
Lợi nhuận
50.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116351720
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 05:39:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2342.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 09:42:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2337.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
50.30 USD
14.05.2024 05:39:51
14.05.2024 09:42:31
Bán
0.1
2342.48
2337.58
Lợi nhuận
49.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116351719
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 05:39:51
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2342.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 09:42:31
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2337.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
49.00 USD
14.05.2024 05:39:48
14.05.2024 09:42:28
Bán
0.1
2342.47
2337.83
Lợi nhuận
46.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116351718
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 05:39:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2342.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 09:42:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2337.83
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
46.40 USD
13.05.2024 15:35:37
13.05.2024 16:51:42
Bán
0.2
2343.88
2340.98
Lợi nhuận
58.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116340123
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 15:35:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2343.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 16:51:42
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
2340.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.00 USD
13.05.2024 15:35:36
13.05.2024 16:51:38
Bán
0.2
2344.01
2341.1
Lợi nhuận
58.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116340119
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 15:35:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2344.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 16:51:38
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
2341.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.20 USD
13.05.2024 15:35:34
13.05.2024 16:51:35
Bán
0.2
2343.95
2340.75
Lợi nhuận
64.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116340117
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 15:35:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2343.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
64.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 16:51:35
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
2340.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
64.00 USD
10.05.2024 05:06:07
13.05.2024 10:06:04
Bán
0.1
2350.92
2349.22
Lợi nhuận
18.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116301180
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 05:06:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2350.92
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
17.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 10:06:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2349.22
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.03 USD
13.05.2024 07:34:06
13.05.2024 09:48:22
Mua
0.1
2356.49
2348.24
Lợi nhuận
-82.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116330323
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 07:34:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2356.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 09:48:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2348.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-82.50 USD
10.05.2024 05:06:04
13.05.2024 09:48:19
Bán
0.1
2350.71
2348.46
Lợi nhuận
23.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116301178
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 05:06:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2350.71
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
22.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 09:48:19
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2348.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.53 USD
10.05.2024 05:06:02
13.05.2024 09:48:15
Bán
0.1
2350.79
2348.51
Lợi nhuận
23.83 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116301176
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 05:06:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2350.79
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
22.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 09:48:15
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2348.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.83 USD
10.05.2024 05:06:00
13.05.2024 07:33:53
Bán
0.1
2350.91
2356.59
Lợi nhuận
-55.77 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116301175
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 05:06:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2350.91
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
-56.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 07:33:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2356.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-55.77 USD
10.05.2024 09:05:50
13.05.2024 07:33:50
Bán
0.1
2357.36
2356.49
Lợi nhuận
9.73 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116304252
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 09:05:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2357.36
Phí qua đêm
1.03 USD
Tổng cộng
8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 07:33:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2356.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.73 USD
10.05.2024 11:37:37
10.05.2024 17:58:02
Bán
0.1
2368.34
2360.09
Lợi nhuận
82.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116308210
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 11:37:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2368.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
82.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2024 17:58:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2360.09
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
82.50 USD
10.05.2024 11:37:40
10.05.2024 16:07:33
Bán
0.1
2368.33
2363.49
Lợi nhuận
48.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116308211
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 11:37:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2368.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2024 16:07:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2363.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
48.40 USD
10.05.2024 11:37:36
10.05.2024 16:07:28
Bán
0.1
2368.32
2362.5
Lợi nhuận
58.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116308207
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 11:37:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2368.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2024 16:07:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2362.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.20 USD
10.05.2024 11:37:34
10.05.2024 16:07:24
Bán
0.1
2368.33
2362.47
Lợi nhuận
58.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116308206
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 11:37:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2368.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2024 16:07:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2362.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.60 USD
09.05.2024 15:29:41
09.05.2024 16:13:55
Bán
0.1
2318.01
2313.34
Lợi nhuận
46.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116282764
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:29:41
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2318.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 16:13:55
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2313.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
46.70 USD
09.05.2024 15:29:40
09.05.2024 16:13:33
Bán
0.1
2318.01
2314.91
Lợi nhuận
31.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116282759
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:29:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2318.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 16:13:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2314.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.00 USD
09.05.2024 15:37:23
09.05.2024 16:13:15
Bán
0.1
2324.16
2315.53
Lợi nhuận
86.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116283516
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:37:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2324.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
86.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 16:13:15
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2315.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
86.30 USD
09.05.2024 15:45:59
09.05.2024 16:02:33
Bán
0.1
2328.9
2325.75
Lợi nhuận
31.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116284196
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:45:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2328.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 16:02:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2325.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.50 USD
09.05.2024 15:45:57
09.05.2024 16:02:30
Bán
0.1
2328.96
2325.46
Lợi nhuận
35.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116284194
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:45:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2328.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 16:02:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2325.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
35.00 USD
09.05.2024 15:29:37
09.05.2024 15:33:40
Bán
0.1
2317.95
2323.1
Lợi nhuận
-51.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116282757
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:29:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2317.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-51.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 15:33:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2323.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-51.50 USD
09.05.2024 15:29:36
09.05.2024 15:33:40
Bán
0.1
2318.09
2323.1
Lợi nhuận
-50.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116282755
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:29:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2318.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-50.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 15:33:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2323.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-50.10 USD
09.05.2024 15:29:34
09.05.2024 15:33:40
Bán
0.1
2318.08
2323.1
Lợi nhuận
-50.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116282753
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:29:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2318.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-50.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 15:33:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2323.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-50.20 USD
08.05.2024 13:28:07
08.05.2024 14:13:58
Bán
0.05
2315.62
2314.74
Lợi nhuận
4.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116260528
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 13:28:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2315.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 14:13:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2314.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.40 USD
08.05.2024 13:28:05
08.05.2024 14:13:56
Bán
0.05
2315.63
2314.65
Lợi nhuận
4.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116260525
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 13:28:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2315.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 14:13:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2314.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
08.05.2024 13:28:09
08.05.2024 14:13:55
Bán
0.05
2315.63
2314.57
Lợi nhuận
5.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116260529
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 13:28:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2315.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 14:13:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2314.57
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.30 USD
08.05.2024 13:28:06
08.05.2024 14:13:55
Bán
0.05
2315.62
2314.58
Lợi nhuận
5.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116260526
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 13:28:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2315.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 14:13:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2314.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.20 USD
08.05.2024 13:28:10
08.05.2024 14:13:54
Bán
0.05
2315.64
2314.48
Lợi nhuận
5.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116260531
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 13:28:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2315.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 14:13:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2314.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.80 USD
08.05.2024 13:28:14
08.05.2024 14:13:54
Bán
0.05
2315.55
2314.61
Lợi nhuận
4.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116260533
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 13:28:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2315.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 14:13:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2314.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.70 USD