10.06.2024 14:04:22
13.06.2024 19:12:29
فروخت
0.1
2297.8
2298.22
منافع
‪0.94 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877756
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:04:22
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2297.8
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪-4.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:12:29
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.22
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.94 USD‬
10.06.2024 14:04:01
13.06.2024 19:12:25
فروخت
0.1
2298.14
2298.15
منافع
‪5.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877745
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:04:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.14
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪-0.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:12:25
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.15
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.04 USD‬
10.06.2024 14:04:03
13.06.2024 19:12:16
فروخت
0.1
2298.24
2298.25
منافع
‪5.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877747
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:04:03
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.24
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪-0.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:12:16
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.25
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.04 USD‬
10.06.2024 14:03:59
13.06.2024 19:12:12
فروخت
0.1
2298.14
2297.88
منافع
‪7.74 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877744
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.14
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪2.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:12:12
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.88
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.74 USD‬
10.06.2024 14:03:57
13.06.2024 19:11:46
فروخت
0.1
2298.21
2297.64
منافع
‪10.84 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877742
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.21
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪5.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:11:46
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.64
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪10.84 USD‬
10.06.2024 14:03:54
13.06.2024 19:03:37
فروخت
0.1
2298.25
2297.93
منافع
‪8.34 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877737
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:54
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.25
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪3.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:03:37
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.93
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.34 USD‬
10.06.2024 14:03:56
13.06.2024 19:03:21
فروخت
0.1
2298.13
2297.92
منافع
‪7.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877739
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:56
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.13
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪2.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:03:21
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.92
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.24 USD‬
10.06.2024 14:03:58
13.06.2024 19:03:17
فروخت
0.1
2298.13
2297.53
منافع
‪11.14 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877743
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:58
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.13
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪6.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:03:17
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.53
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪11.14 USD‬
10.06.2024 14:03:55
13.06.2024 19:03:11
فروخت
0.1
2298.24
2297.93
منافع
‪8.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877738
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.24
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪3.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:03:11
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.93
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.24 USD‬
10.06.2024 14:03:52
13.06.2024 19:03:08
فروخت
0.1
2298.19
2297.58
منافع
‪11.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877735
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:03:52
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2298.19
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪6.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 19:03:08
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2297.58
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪11.24 USD‬
10.06.2024 14:13:18
13.06.2024 18:57:29
فروخت
0.1
2300.3
2298.47
منافع
‪23.44 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877886
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:13:18
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2300.3
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪18.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:57:29
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.47
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪23.44 USD‬
10.06.2024 14:13:19
13.06.2024 18:57:26
فروخت
0.1
2300.31
2298.66
منافع
‪21.64 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877887
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:13:19
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2300.31
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪16.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:57:26
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪21.64 USD‬
10.06.2024 14:13:25
13.06.2024 18:57:22
فروخت
0.1
2300.3
2298.16
منافع
‪26.54 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877891
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:13:25
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2300.3
سود
‪5.14 USD‬
کل
‪21.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:57:22
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.16
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪26.54 USD‬
07.06.2024 16:56:32
13.06.2024 18:57:10
فروخت
0.1
2305.72
2298
منافع
‪83.37 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853737
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 16:56:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2305.72
سود
‪6.17 USD‬
کل
‪77.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:57:10
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪83.37 USD‬
07.06.2024 16:56:27
13.06.2024 18:57:05
فروخت
0.1
2305.1
2298.98
منافع
‪67.37 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853733
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 16:56:27
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2305.1
سود
‪6.17 USD‬
کل
‪61.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:57:05
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.98
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪67.37 USD‬
07.06.2024 11:43:01
13.06.2024 18:57:02
خرید
0.1
2347.25
2298.71
منافع
‪-508.43 USD‬
XAUUSD
سودا
#116842689
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 11:43:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2347.25
سود
‪-23.03 USD‬
کل
‪-485.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:57:02
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2298.71
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-508.43 USD‬
07.06.2024 16:56:24
13.06.2024 18:54:51
فروخت
0.1
2306.17
2300
منافع
‪67.87 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853727
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 16:56:24
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2306.17
سود
‪6.17 USD‬
کل
‪61.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:54:51
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2300
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪67.87 USD‬
12.06.2024 15:35:44
13.06.2024 18:54:51
فروخت
0.1
2323.72
2300
منافع
‪240.28 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924636
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 15:35:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2323.72
سود
‪3.08 USD‬
کل
‪237.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 18:54:51
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2300
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪240.28 USD‬
13.06.2024 15:31:11
13.06.2024 16:53:12
فروخت
0.1
2317.07
2314.65
منافع
‪24.20 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957092
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 15:31:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.07
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪24.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 16:53:12
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2314.65
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪24.20 USD‬
13.06.2024 15:31:09
13.06.2024 16:53:09
فروخت
0.1
2317.54
2314.73
منافع
‪28.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957086
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 15:31:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.54
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪28.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 16:53:09
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2314.73
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪28.10 USD‬
13.06.2024 15:31:13
13.06.2024 16:53:02
فروخت
0.1
2316.88
2314.57
منافع
‪23.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957095
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 15:31:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2316.88
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪23.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 16:53:02
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2314.57
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪23.10 USD‬
13.06.2024 15:31:15
13.06.2024 16:52:58
فروخت
0.1
2318.45
2314.56
منافع
‪38.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957103
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 15:31:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2318.45
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪38.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 16:52:58
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2314.56
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪38.90 USD‬
13.06.2024 15:47:30
13.06.2024 16:52:55
فروخت
0.1
2319.94
2314.84
منافع
‪51.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#116958327
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 15:47:30
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.94
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪51.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 16:52:55
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2314.84
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪51.00 USD‬
07.06.2024 16:52:51
13.06.2024 14:45:57
فروخت
0.1
2308.57
2305.01
منافع
‪41.77 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853515
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 16:52:51
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.57
سود
‪6.17 USD‬
کل
‪35.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 14:45:57
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2305.01
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪41.77 USD‬
07.06.2024 16:54:13
13.06.2024 14:45:53
فروخت
0.1
2308.42
2304.81
منافع
‪42.27 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853610
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 16:54:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.42
سود
‪6.17 USD‬
کل
‪36.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 14:45:53
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2304.81
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪42.27 USD‬
07.06.2024 17:03:20
13.06.2024 14:45:44
فروخت
0.1
2309.11
2304.45
منافع
‪52.77 USD‬
XAUUSD
سودا
#116854994
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 17:03:20
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2309.11
سود
‪6.17 USD‬
کل
‪46.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 14:45:44
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2304.45
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪52.77 USD‬
13.06.2024 10:29:42
13.06.2024 14:26:01
فروخت
0.1
2314.83
2310.58
منافع
‪42.50 USD‬
XAUUSD
سودا
#116949430
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 10:29:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2314.83
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪42.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 14:26:01
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2310.58
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪42.50 USD‬
13.06.2024 10:29:38
13.06.2024 14:25:56
فروخت
0.1
2314.82
2310.48
منافع
‪43.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#116949429
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 10:29:38
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2314.82
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪43.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 14:25:56
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2310.48
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪43.40 USD‬
13.06.2024 10:29:37
13.06.2024 14:25:52
فروخت
0.1
2314.71
2310.35
منافع
‪43.60 USD‬
XAUUSD
سودا
#116949428
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 10:29:37
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2314.71
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪43.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 14:25:52
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2310.35
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪43.60 USD‬
11.06.2024 15:26:34
13.06.2024 04:37:31
فروخت
0.1
2314.11
2308.77
منافع
‪57.51 USD‬
XAUUSD
سودا
#116899758
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 15:26:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2314.11
سود
‪4.11 USD‬
کل
‪53.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 04:37:31
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2308.77
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪57.51 USD‬
07.06.2024 11:43:05
13.06.2024 04:37:13
خرید
0.1
2347.5
2309.74
منافع
‪-400.63 USD‬
XAUUSD
سودا
#116842693
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 11:43:05
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2347.5
سود
‪-23.03 USD‬
کل
‪-377.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 04:37:13
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2309.74
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-400.63 USD‬
11.06.2024 15:26:32
13.06.2024 04:36:56
فروخت
0.1
2314.08
2309.38
منافع
‪51.11 USD‬
XAUUSD
سودا
#116899756
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 15:26:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2314.08
سود
‪4.11 USD‬
کل
‪47.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 04:36:56
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2309.38
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪51.11 USD‬
11.06.2024 15:26:29
13.06.2024 04:36:52
فروخت
0.1
2314
2309.6
منافع
‪48.11 USD‬
XAUUSD
سودا
#116899753
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 15:26:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2314
سود
‪4.11 USD‬
کل
‪44.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 04:36:52
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2309.6
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪48.11 USD‬
12.06.2024 15:36:13
13.06.2024 04:19:05
فروخت
0.1
2325.22
2313.1
منافع
‪124.28 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924673
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 15:36:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.22
سود
‪3.08 USD‬
کل
‪121.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 04:19:05
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2313.1
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪124.28 USD‬
12.06.2024 15:36:03
13.06.2024 03:16:01
فروخت
0.1
2325.45
2318.96
منافع
‪67.98 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924665
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 15:36:03
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.45
سود
‪3.08 USD‬
کل
‪64.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 03:16:01
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2318.96
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪67.98 USD‬
12.06.2024 15:35:42
13.06.2024 03:15:57
فروخت
0.1
2323.31
2319.04
منافع
‪45.78 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924632
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 15:35:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2323.31
سود
‪3.08 USD‬
کل
‪42.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 03:15:57
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2319.04
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪45.78 USD‬
07.06.2024 11:43:08
12.06.2024 15:49:57
خرید
0.1
2347.51
2332.69
منافع
‪-159.72 USD‬
XAUUSD
سودا
#116842699
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 11:43:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2347.51
سود
‪-11.52 USD‬
کل
‪-148.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 15:49:57
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2332.69
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-159.72 USD‬
07.06.2024 12:06:08
12.06.2024 15:36:20
خرید
0.1
2344.91
2324.96
منافع
‪-211.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#116843381
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 12:06:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2344.91
سود
‪-11.52 USD‬
کل
‪-199.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 15:36:20
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2324.96
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-211.02 USD‬
11.06.2024 11:35:46
11.06.2024 12:30:41
فروخت
0.1
2306.55
2302.38
منافع
‪41.70 USD‬
XAUUSD
سودا
#116893905
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 11:35:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2306.55
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪41.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 12:30:41
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2302.38
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪41.70 USD‬
11.06.2024 11:35:42
11.06.2024 12:30:34
فروخت
0.1
2306.5
2301.96
منافع
‪45.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#116893901
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 11:35:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2306.5
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪45.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 12:30:34
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2301.96
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪45.40 USD‬
11.06.2024 11:35:38
11.06.2024 12:30:30
فروخت
0.1
2306.44
2301.94
منافع
‪45.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#116893897
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 11:35:38
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2306.44
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪45.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 12:30:30
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2301.94
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪45.00 USD‬
10.06.2024 19:02:26
11.06.2024 04:56:53
فروخت
0.1
2308.69
2303.4
منافع
‪53.93 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883900
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 19:02:26
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.69
سود
‪1.03 USD‬
کل
‪52.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 04:56:53
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2303.4
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪53.93 USD‬
10.06.2024 19:02:22
11.06.2024 04:56:48
فروخت
0.1
2308.38
2303.53
منافع
‪49.53 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883898
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 19:02:22
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.38
سود
‪1.03 USD‬
کل
‪48.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 04:56:48
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2303.53
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪49.53 USD‬
10.06.2024 19:02:24
11.06.2024 04:56:45
فروخت
0.1
2308.37
2303.47
منافع
‪50.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883899
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 19:02:24
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.37
سود
‪1.03 USD‬
کل
‪49.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 04:56:45
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2303.47
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪50.03 USD‬
10.06.2024 19:02:28
11.06.2024 04:56:38
فروخت
0.1
2308.87
2303.36
منافع
‪56.13 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883901
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 19:02:28
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.87
سود
‪1.03 USD‬
کل
‪55.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 04:56:38
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2303.36
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪56.13 USD‬
10.06.2024 19:39:52
11.06.2024 04:56:33
فروخت
0.1
2310.97
2303.44
منافع
‪76.33 USD‬
XAUUSD
سودا
#116884509
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 19:39:52
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2310.97
سود
‪1.03 USD‬
کل
‪75.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 04:56:33
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2303.44
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪76.33 USD‬
07.06.2024 12:50:19
10.06.2024 19:38:48
خرید
0.1
2339.27
2311.84
منافع
‪-278.14 USD‬
XAUUSD
سودا
#116844534
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 12:50:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2339.27
سود
‪-3.84 USD‬
کل
‪-274.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 19:38:48
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2311.84
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-278.14 USD‬
07.06.2024 16:51:24
10.06.2024 16:48:39
فروخت
0.1
2308.24
2300.93
منافع
‪74.13 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853389
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 16:51:24
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2308.24
سود
‪1.03 USD‬
کل
‪73.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 16:48:39
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2300.93
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪74.13 USD‬
10.06.2024 15:22:35
10.06.2024 16:48:31
فروخت
0.1
2306.63
2301.2
منافع
‪54.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#116879331
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 15:22:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2306.63
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪54.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 16:48:31
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2301.2
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪54.30 USD‬
10.06.2024 15:22:34
10.06.2024 16:48:26
فروخت
0.1
2306.53
2301.37
منافع
‪51.60 USD‬
XAUUSD
سودا
#116879329
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 15:22:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2306.53
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪51.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 16:48:26
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2301.37
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪51.60 USD‬