د ډیمو حالت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۲۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۹
خرڅول
0.1
2297.8
2298.22
ګټه
‪0.94 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2297.8
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪-4.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.22
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.94 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۵
خرڅول
0.1
2298.14
2298.15
ګټه
‪5.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.14
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪-0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.15
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۶
خرڅول
0.1
2298.24
2298.25
ګټه
‪5.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.24
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪-0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.25
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۲
خرڅول
0.1
2298.14
2297.88
ګټه
‪7.74 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877744
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.14
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪2.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.88
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.74 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۴۶
خرڅول
0.1
2298.21
2297.64
ګټه
‪10.84 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.21
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪5.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.64
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪10.84 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۳۷
خرڅول
0.1
2298.25
2297.93
ګټه
‪8.34 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.25
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪3.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.93
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪8.34 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۶
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۲۱
خرڅول
0.1
2298.13
2297.92
ګټه
‪7.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.13
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪2.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.92
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۷
خرڅول
0.1
2298.13
2297.53
ګټه
‪11.14 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.13
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪6.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.53
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪11.14 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۱
خرڅول
0.1
2298.24
2297.93
ګټه
‪8.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.24
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪3.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.93
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪8.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۸
خرڅول
0.1
2298.19
2297.58
ګټه
‪11.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2298.19
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪6.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2297.58
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪11.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۹
خرڅول
0.1
2300.3
2298.47
ګټه
‪23.44 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2300.3
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪18.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.47
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪23.44 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۶
خرڅول
0.1
2300.31
2298.66
ګټه
‪21.64 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2300.31
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪16.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.66
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪21.64 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۲۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۲
خرڅول
0.1
2300.3
2298.16
ګټه
‪26.54 USD‬
XAUUSD
سودا
#116877891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۲۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2300.3
ګټنه
‪5.14 USD‬
ټوله
‪21.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.16
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪26.54 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۳۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۱۰
خرڅول
0.1
2305.72
2298
ګټه
‪83.37 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2305.72
ګټنه
‪6.17 USD‬
ټوله
‪77.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪83.37 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۵
خرڅول
0.1
2305.1
2298.98
ګټه
‪67.37 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853733
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2305.1
ګټنه
‪6.17 USD‬
ټوله
‪61.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.98
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪67.37 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۲
خریداری کول
0.1
2347.25
2298.71
ګټه
‪-508.43 USD‬
XAUUSD
سودا
#116842689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2347.25
ګټنه
‪-23.03 USD‬
ټوله
‪-485.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2298.71
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-508.43 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
خرڅول
0.1
2306.17
2300
ګټه
‪67.87 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2306.17
ګټنه
‪6.17 USD‬
ټوله
‪61.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2300
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪67.87 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
خرڅول
0.1
2323.72
2300
ګټه
‪240.28 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2323.72
ګټنه
‪3.08 USD‬
ټوله
‪237.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2300
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪240.28 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۱۲
خرڅول
0.1
2317.07
2314.65
ګټه
‪24.20 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2317.07
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪24.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2314.65
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪24.20 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۹
خرڅول
0.1
2317.54
2314.73
ګټه
‪28.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2317.54
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪28.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2314.73
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪28.10 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۲
خرڅول
0.1
2316.88
2314.57
ګټه
‪23.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2316.88
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪23.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2314.57
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪23.10 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۸
خرڅول
0.1
2318.45
2314.56
ګټه
‪38.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#116957103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2318.45
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪38.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2314.56
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪38.90 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۳۰
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۵
خرڅول
0.1
2319.94
2314.84
ګټه
‪51.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#116958327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۳۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.94
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪51.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2314.84
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪51.00 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۷
خرڅول
0.1
2308.57
2305.01
ګټه
‪41.77 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.57
ګټنه
‪6.17 USD‬
ټوله
‪35.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2305.01
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪41.77 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۱۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۳
خرڅول
0.1
2308.42
2304.81
ګټه
‪42.27 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.42
ګټنه
‪6.17 USD‬
ټوله
‪36.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2304.81
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪42.27 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۲۰
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۴۴
خرڅول
0.1
2309.11
2304.45
ګټه
‪52.77 USD‬
XAUUSD
سودا
#116854994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2309.11
ګټنه
‪6.17 USD‬
ټوله
‪46.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2304.45
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪52.77 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۴۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۶:۰۱
خرڅول
0.1
2314.83
2310.58
ګټه
‪42.50 USD‬
XAUUSD
سودا
#116949430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2314.83
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪42.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2310.58
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪42.50 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۶
خرڅول
0.1
2314.82
2310.48
ګټه
‪43.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#116949429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2314.82
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪43.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2310.48
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪43.40 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۲
خرڅول
0.1
2314.71
2310.35
ګټه
‪43.60 USD‬
XAUUSD
سودا
#116949428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2314.71
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪43.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2310.35
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪43.60 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۳۱
خرڅول
0.1
2314.11
2308.77
ګټه
‪57.51 USD‬
XAUUSD
سودا
#116899758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2314.11
ګټنه
‪4.11 USD‬
ټوله
‪53.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2308.77
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪57.51 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۱۳
خریداری کول
0.1
2347.5
2309.74
ګټه
‪-400.63 USD‬
XAUUSD
سودا
#116842693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2347.5
ګټنه
‪-23.03 USD‬
ټوله
‪-377.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2309.74
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-400.63 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۶
خرڅول
0.1
2314.08
2309.38
ګټه
‪51.11 USD‬
XAUUSD
سودا
#116899756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2314.08
ګټنه
‪4.11 USD‬
ټوله
‪47.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2309.38
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪51.11 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۲۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۲
خرڅول
0.1
2314
2309.6
ګټه
‪48.11 USD‬
XAUUSD
سودا
#116899753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2314
ګټنه
‪4.11 USD‬
ټوله
‪44.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2309.6
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪48.11 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۱۹:۰۵
خرڅول
0.1
2325.22
2313.1
ګټه
‪124.28 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.22
ګټنه
‪3.08 USD‬
ټوله
‪121.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2313.1
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪124.28 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۶:۰۱
خرڅول
0.1
2325.45
2318.96
ګټه
‪67.98 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.45
ګټنه
‪3.08 USD‬
ټوله
‪64.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2318.96
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪67.98 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۵۷
خرڅول
0.1
2323.31
2319.04
ګټه
‪45.78 USD‬
XAUUSD
سودا
#116924632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2323.31
ګټنه
‪3.08 USD‬
ټوله
‪42.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2319.04
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪45.78 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۷
خریداری کول
0.1
2347.51
2332.69
ګټه
‪-159.72 USD‬
XAUUSD
سودا
#116842699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2347.51
ګټنه
‪-11.52 USD‬
ټوله
‪-148.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2332.69
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-159.72 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۰۶:۰۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۰
خریداری کول
0.1
2344.91
2324.96
ګټه
‪-211.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#116843381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۰۶:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2344.91
ګټنه
‪-11.52 USD‬
ټوله
‪-199.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2324.96
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-211.02 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۴۱
خرڅول
0.1
2306.55
2302.38
ګټه
‪41.70 USD‬
XAUUSD
سودا
#116893905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2306.55
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪41.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2302.38
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪41.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۴
خرڅول
0.1
2306.5
2301.96
ګټه
‪45.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#116893901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2306.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪45.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2301.96
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪45.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۳۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۰
خرڅول
0.1
2306.44
2301.94
ګټه
‪45.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#116893897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۳۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2306.44
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪45.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2301.94
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪45.00 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.1
2308.69
2303.4
ګټه
‪53.93 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.69
ګټنه
‪1.03 USD‬
ټوله
‪52.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2303.4
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪53.93 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۸
خرڅول
0.1
2308.38
2303.53
ګټه
‪49.53 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.38
ګټنه
‪1.03 USD‬
ټوله
‪48.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2303.53
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪49.53 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۵
خرڅول
0.1
2308.37
2303.47
ګټه
‪50.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.37
ګټنه
‪1.03 USD‬
ټوله
‪49.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2303.47
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪50.03 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۸
خرڅول
0.1
2308.87
2303.36
ګټه
‪56.13 USD‬
XAUUSD
سودا
#116883901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.87
ګټنه
‪1.03 USD‬
ټوله
‪55.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2303.36
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪56.13 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۵۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۳
خرڅول
0.1
2310.97
2303.44
ګټه
‪76.33 USD‬
XAUUSD
سودا
#116884509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2310.97
ګټنه
‪1.03 USD‬
ټوله
‪75.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2303.44
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪76.33 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۱۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۴۸
خریداری کول
0.1
2339.27
2311.84
ګټه
‪-278.14 USD‬
XAUUSD
سودا
#116844534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2339.27
ګټنه
‪-3.84 USD‬
ټوله
‪-274.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2311.84
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-278.14 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۲۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۹
خرڅول
0.1
2308.24
2300.93
ګټه
‪74.13 USD‬
XAUUSD
سودا
#116853389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2308.24
ګټنه
‪1.03 USD‬
ټوله
‪73.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2300.93
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪74.13 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۱
خرڅول
0.1
2306.63
2301.2
ګټه
‪54.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#116879331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2306.63
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪54.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2301.2
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪54.30 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۲۶
خرڅول
0.1
2306.53
2301.37
ګټه
‪51.60 USD‬
XAUUSD
سودا
#116879329
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2306.53
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪51.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
2301.37
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪51.60 USD‬