حالت آزمایشی
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۲۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۹
فروش
0.1
2297.8
2298.22
سود
‪0.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2297.8
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪-4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
2298.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۵
فروش
0.1
2298.14
2298.15
سود
‪5.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.14
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
2298.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۶
فروش
0.1
2298.24
2298.25
سود
‪5.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۴:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.24
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
2298.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۲
فروش
0.1
2298.14
2297.88
سود
‪7.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877744
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.14
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
2297.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.74 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۴۶
فروش
0.1
2298.21
2297.64
سود
‪10.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877742
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.21
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
2297.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.84 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۳۷
فروش
0.1
2298.25
2297.93
سود
‪8.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.25
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
2297.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.34 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۶
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۲۱
فروش
0.1
2298.13
2297.92
سود
‪7.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877739
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.13
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
2297.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۷
فروش
0.1
2298.13
2297.53
سود
‪11.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.13
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
2297.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.14 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۱
فروش
0.1
2298.24
2297.93
سود
‪8.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.24
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
2297.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۸
فروش
0.1
2298.19
2297.58
سود
‪11.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۵۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2298.19
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪6.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
2297.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۹
فروش
0.1
2300.3
2298.47
سود
‪23.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877886
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2300.3
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
2298.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.44 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۶
فروش
0.1
2300.31
2298.66
سود
‪21.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۱۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2300.31
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪16.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
2298.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.64 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۲۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۲
فروش
0.1
2300.3
2298.16
سود
‪26.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#116877891
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۲۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2300.3
بهره
‪5.14 USD‬
مجموع
‪21.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
2298.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.54 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۳۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۱۰
فروش
0.1
2305.72
2298
سود
‪83.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#116853737
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2305.72
بهره
‪6.17 USD‬
مجموع
‪77.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
2298
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪83.37 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۵
فروش
0.1
2305.1
2298.98
سود
‪67.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#116853733
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2305.1
بهره
‪6.17 USD‬
مجموع
‪61.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
2298.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.37 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۲
خرید
0.1
2347.25
2298.71
سود
‪-508.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#116842689
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
2347.25
بهره
‪-23.03 USD‬
مجموع
‪-485.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
2298.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-508.43 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
فروش
0.1
2323.72
2300
سود
‪240.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#116924636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2323.72
بهره
‪3.08 USD‬
مجموع
‪237.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
2300
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪240.28 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
فروش
0.1
2306.17
2300
سود
‪67.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#116853727
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2306.17
بهره
‪6.17 USD‬
مجموع
‪61.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
2300
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.87 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۱۲
فروش
0.1
2317.07
2314.65
سود
‪24.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#116957092
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2317.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
2314.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.20 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۹
فروش
0.1
2317.54
2314.73
سود
‪28.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#116957086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2317.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
2314.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.10 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۲
فروش
0.1
2316.88
2314.57
سود
‪23.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#116957095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2316.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
2314.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.10 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۸
فروش
0.1
2318.45
2314.56
سود
‪38.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#116957103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2318.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
2314.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪38.90 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۳۰
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۵
فروش
0.1
2319.94
2314.84
سود
‪51.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#116958327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۳۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2319.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
2314.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.00 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۷
فروش
0.1
2308.57
2305.01
سود
‪41.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#116853515
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۵۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.57
بهره
‪6.17 USD‬
مجموع
‪35.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
2305.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.77 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۱۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۳
فروش
0.1
2308.42
2304.81
سود
‪42.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#116853610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.42
بهره
‪6.17 USD‬
مجموع
‪36.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
2304.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.27 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۲۰
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۴۴
فروش
0.1
2309.11
2304.45
سود
‪52.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#116854994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2309.11
بهره
‪6.17 USD‬
مجموع
‪46.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
2304.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪52.77 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۴۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۶:۰۱
فروش
0.1
2314.83
2310.58
سود
‪42.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#116949430
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2314.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۶:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
2310.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.50 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۶
فروش
0.1
2314.82
2310.48
سود
‪43.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#116949429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2314.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
2310.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.40 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۲
فروش
0.1
2314.71
2310.35
سود
‪43.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#116949428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2314.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
2310.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.60 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۴
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۳۱
فروش
0.1
2314.11
2308.77
سود
‪57.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#116899758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2314.11
بهره
‪4.11 USD‬
مجموع
‪53.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
2308.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪57.51 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۱۳
خرید
0.1
2347.5
2309.74
سود
‪-400.63 USD‬
XAUUSD
معامله
#116842693
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
2347.5
بهره
‪-23.03 USD‬
مجموع
‪-377.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۷:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
2309.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-400.63 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۶
فروش
0.1
2314.08
2309.38
سود
‪51.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#116899756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2314.08
بهره
‪4.11 USD‬
مجموع
‪47.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
2309.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.11 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۲۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۲
فروش
0.1
2314
2309.6
سود
‪48.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#116899753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۶:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2314
بهره
‪4.11 USD‬
مجموع
‪44.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۶:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
2309.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪48.11 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۱۹:۰۵
فروش
0.1
2325.22
2313.1
سود
‪124.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#116924673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2325.22
بهره
‪3.08 USD‬
مجموع
‪121.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
2313.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪124.28 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۳
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۶:۰۱
فروش
0.1
2325.45
2318.96
سود
‪67.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#116924665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2325.45
بهره
‪3.08 USD‬
مجموع
‪64.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
2318.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪67.98 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۲
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۵۷
فروش
0.1
2323.31
2319.04
سود
‪45.78 USD‬
XAUUSD
معامله
#116924632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2323.31
بهره
‪3.08 USD‬
مجموع
‪42.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
2319.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.78 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۷
خرید
0.1
2347.51
2332.69
سود
‪-159.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#116842699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
2347.51
بهره
‪-11.52 USD‬
مجموع
‪-148.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
2332.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-159.72 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۰۶:۰۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۰
خرید
0.1
2344.91
2324.96
سود
‪-211.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#116843381
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۰۶:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
2344.91
بهره
‪-11.52 USD‬
مجموع
‪-199.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
2324.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-211.02 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۴۱
فروش
0.1
2306.55
2302.38
سود
‪41.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#116893905
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
2306.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
2302.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۴
فروش
0.1
2306.5
2301.96
سود
‪45.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#116893901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2306.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
2301.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۳۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۰
فروش
0.1
2306.44
2301.94
سود
‪45.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#116893897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۳۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2306.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
2301.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.00 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۵۳
فروش
0.1
2308.69
2303.4
سود
‪53.93 USD‬
XAUUSD
معامله
#116883900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.69
بهره
‪1.03 USD‬
مجموع
‪52.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
2303.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪53.93 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۸
فروش
0.1
2308.38
2303.53
سود
‪49.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#116883898
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.38
بهره
‪1.03 USD‬
مجموع
‪48.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
2303.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.53 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۵
فروش
0.1
2308.37
2303.47
سود
‪50.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#116883899
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.37
بهره
‪1.03 USD‬
مجموع
‪49.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
2303.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪50.03 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۸
فروش
0.1
2308.87
2303.36
سود
‪56.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#116883901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۲:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.87
بهره
‪1.03 USD‬
مجموع
‪55.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
2303.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪56.13 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۵۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۳
فروش
0.1
2310.97
2303.44
سود
‪76.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#116884509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۵۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2310.97
بهره
‪1.03 USD‬
مجموع
‪75.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
2303.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪76.33 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۱۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۴۸
خرید
0.1
2339.27
2311.84
سود
‪-278.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#116844534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
2339.27
بهره
‪-3.84 USD‬
مجموع
‪-274.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
2311.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-278.14 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۲۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۹
فروش
0.1
2308.24
2300.93
سود
‪74.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#116853389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2308.24
بهره
‪1.03 USD‬
مجموع
‪73.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
2300.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪74.13 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۱
فروش
0.1
2306.63
2301.2
سود
‪54.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#116879331
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2306.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
2301.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪54.30 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۲۶
فروش
0.1
2306.53
2301.37
سود
‪51.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#116879329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2306.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
2301.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.60 USD‬