10.06.2024 14:04:22
13.06.2024 19:12:29
លក់
0.1
2297.8
2298.22
ចំណេញ
0.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:04:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2297.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
-4.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:12:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
10.06.2024 14:04:01
13.06.2024 19:12:25
លក់
0.1
2298.14
2298.15
ចំណេញ
5.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:04:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:12:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.04 USD
10.06.2024 14:04:03
13.06.2024 19:12:16
លក់
0.1
2298.24
2298.25
ចំណេញ
5.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:04:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:12:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.04 USD
10.06.2024 14:03:59
13.06.2024 19:12:12
លក់
0.1
2298.14
2297.88
ចំណេញ
7.74 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877744
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:12:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.74 USD
10.06.2024 14:03:57
13.06.2024 19:11:46
លក់
0.1
2298.21
2297.64
ចំណេញ
10.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.84 USD
10.06.2024 14:03:54
13.06.2024 19:03:37
លក់
0.1
2298.25
2297.93
ចំណេញ
8.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:03:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.34 USD
10.06.2024 14:03:56
13.06.2024 19:03:21
លក់
0.1
2298.13
2297.92
ចំណេញ
7.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:03:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.24 USD
10.06.2024 14:03:58
13.06.2024 19:03:17
លក់
0.1
2298.13
2297.53
ចំណេញ
11.14 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:03:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.14 USD
10.06.2024 14:03:55
13.06.2024 19:03:11
លក់
0.1
2298.24
2297.93
ចំណេញ
8.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:03:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.24 USD
10.06.2024 14:03:52
13.06.2024 19:03:08
លក់
0.1
2298.19
2297.58
ចំណេញ
11.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:03:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2298.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
6.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:03:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2297.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.24 USD
10.06.2024 14:13:18
13.06.2024 18:57:29
លក់
0.1
2300.3
2298.47
ចំណេញ
23.44 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:13:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2300.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:57:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.44 USD
10.06.2024 14:13:19
13.06.2024 18:57:26
លក់
0.1
2300.31
2298.66
ចំណេញ
21.64 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:13:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2300.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
16.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:57:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.64 USD
10.06.2024 14:13:25
13.06.2024 18:57:22
លក់
0.1
2300.3
2298.16
ចំណេញ
26.54 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116877891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:13:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2300.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.14 USD
សរុប
21.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:57:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.54 USD
07.06.2024 16:56:32
13.06.2024 18:57:10
លក់
0.1
2305.72
2298
ចំណេញ
83.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116853737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 16:56:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2305.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.17 USD
សរុប
77.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:57:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
83.37 USD
07.06.2024 16:56:27
13.06.2024 18:57:05
លក់
0.1
2305.1
2298.98
ចំណេញ
67.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116853733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 16:56:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2305.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.17 USD
សរុប
61.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:57:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.37 USD
07.06.2024 11:43:01
13.06.2024 18:57:02
ទិញ
0.1
2347.25
2298.71
ចំណេញ
-508.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116842689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 11:43:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2347.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.03 USD
សរុប
-485.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:57:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2298.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-508.43 USD
07.06.2024 16:56:24
13.06.2024 18:54:51
លក់
0.1
2306.17
2300
ចំណេញ
67.87 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116853727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 16:56:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2306.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.17 USD
សរុប
61.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:54:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2300
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.87 USD
12.06.2024 15:35:44
13.06.2024 18:54:51
លក់
0.1
2323.72
2300
ចំណេញ
240.28 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116924636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 15:35:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2323.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.08 USD
សរុប
237.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:54:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2300
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
240.28 USD
13.06.2024 15:31:11
13.06.2024 16:53:12
លក់
0.1
2317.07
2314.65
ចំណេញ
24.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116957092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:31:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2317.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:53:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2314.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.20 USD
13.06.2024 15:31:09
13.06.2024 16:53:09
លក់
0.1
2317.54
2314.73
ចំណេញ
28.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116957086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:31:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2317.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:53:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2314.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.10 USD
13.06.2024 15:31:13
13.06.2024 16:53:02
លក់
0.1
2316.88
2314.57
ចំណេញ
23.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116957095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:31:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2316.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:53:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2314.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.10 USD
13.06.2024 15:31:15
13.06.2024 16:52:58
លក់
0.1
2318.45
2314.56
ចំណេញ
38.90 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116957103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:31:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2318.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:52:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2314.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.90 USD
13.06.2024 15:47:30
13.06.2024 16:52:55
លក់
0.1
2319.94
2314.84
ចំណេញ
51.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116958327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:47:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2319.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:52:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2314.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.00 USD
07.06.2024 16:52:51
13.06.2024 14:45:57
លក់
0.1
2308.57
2305.01
ចំណេញ
41.77 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116853515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 16:52:51
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.17 USD
សរុប
35.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 14:45:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2305.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.77 USD
07.06.2024 16:54:13
13.06.2024 14:45:53
លក់
0.1
2308.42
2304.81
ចំណេញ
42.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116853610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 16:54:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.17 USD
សរុប
36.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 14:45:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2304.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
42.27 USD
07.06.2024 17:03:20
13.06.2024 14:45:44
លក់
0.1
2309.11
2304.45
ចំណេញ
52.77 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116854994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 17:03:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2309.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.17 USD
សរុប
46.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 14:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2304.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
52.77 USD
13.06.2024 10:29:42
13.06.2024 14:26:01
លក់
0.1
2314.83
2310.58
ចំណេញ
42.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116949430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 10:29:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2314.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 14:26:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2310.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
42.50 USD
13.06.2024 10:29:38
13.06.2024 14:25:56
លក់
0.1
2314.82
2310.48
ចំណេញ
43.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116949429
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 10:29:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2314.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 14:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2310.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.40 USD
13.06.2024 10:29:37
13.06.2024 14:25:52
លក់
0.1
2314.71
2310.35
ចំណេញ
43.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116949428
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 10:29:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2314.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 14:25:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2310.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.60 USD
11.06.2024 15:26:34
13.06.2024 04:37:31
លក់
0.1
2314.11
2308.77
ចំណេញ
57.51 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116899758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2024 15:26:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2314.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
4.11 USD
សរុប
53.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 04:37:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2308.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
57.51 USD
07.06.2024 11:43:05
13.06.2024 04:37:13
ទិញ
0.1
2347.5
2309.74
ចំណេញ
-400.63 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116842693
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 11:43:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2347.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.03 USD
សរុប
-377.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 04:37:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2309.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-400.63 USD
11.06.2024 15:26:32
13.06.2024 04:36:56
លក់
0.1
2314.08
2309.38
ចំណេញ
51.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116899756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2024 15:26:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2314.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
4.11 USD
សរុប
47.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 04:36:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2309.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.11 USD
11.06.2024 15:26:29
13.06.2024 04:36:52
លក់
0.1
2314
2309.6
ចំណេញ
48.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116899753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2024 15:26:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
4.11 USD
សរុប
44.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 04:36:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2309.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.11 USD
12.06.2024 15:36:13
13.06.2024 04:19:05
លក់
0.1
2325.22
2313.1
ចំណេញ
124.28 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116924673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 15:36:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2325.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.08 USD
សរុប
121.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 04:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2313.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
124.28 USD
12.06.2024 15:36:03
13.06.2024 03:16:01
លក់
0.1
2325.45
2318.96
ចំណេញ
67.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116924665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 15:36:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2325.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.08 USD
សរុប
64.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 03:16:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2318.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.98 USD
12.06.2024 15:35:42
13.06.2024 03:15:57
លក់
0.1
2323.31
2319.04
ចំណេញ
45.78 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116924632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 15:35:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2323.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.08 USD
សរុប
42.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 03:15:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2319.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.78 USD
07.06.2024 11:43:08
12.06.2024 15:49:57
ទិញ
0.1
2347.51
2332.69
ចំណេញ
-159.72 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116842699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 11:43:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2347.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.52 USD
សរុប
-148.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 15:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2332.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-159.72 USD
07.06.2024 12:06:08
12.06.2024 15:36:20
ទិញ
0.1
2344.91
2324.96
ចំណេញ
-211.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116843381
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 12:06:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2344.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.52 USD
សរុប
-199.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 15:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2324.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-211.02 USD
11.06.2024 11:35:46
11.06.2024 12:30:41
លក់
0.1
2306.55
2302.38
ចំណេញ
41.70 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116893905
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2024 11:35:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2306.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 12:30:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2302.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.70 USD
11.06.2024 11:35:42
11.06.2024 12:30:34
លក់
0.1
2306.5
2301.96
ចំណេញ
45.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116893901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2024 11:35:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2306.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 12:30:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2301.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.40 USD
11.06.2024 11:35:38
11.06.2024 12:30:30
លក់
0.1
2306.44
2301.94
ចំណេញ
45.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116893897
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2024 11:35:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2306.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 12:30:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2301.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.00 USD
10.06.2024 19:02:26
11.06.2024 04:56:53
លក់
0.1
2308.69
2303.4
ចំណេញ
53.93 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116883900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 19:02:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.03 USD
សរុប
52.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 04:56:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2303.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
53.93 USD
10.06.2024 19:02:22
11.06.2024 04:56:48
លក់
0.1
2308.38
2303.53
ចំណេញ
49.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116883898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 19:02:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.03 USD
សរុប
48.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 04:56:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2303.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.53 USD
10.06.2024 19:02:24
11.06.2024 04:56:45
លក់
0.1
2308.37
2303.47
ចំណេញ
50.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116883899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 19:02:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.03 USD
សរុប
49.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 04:56:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2303.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
50.03 USD
10.06.2024 19:02:28
11.06.2024 04:56:38
លក់
0.1
2308.87
2303.36
ចំណេញ
56.13 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116883901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 19:02:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.03 USD
សរុប
55.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 04:56:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2303.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
56.13 USD
10.06.2024 19:39:52
11.06.2024 04:56:33
លក់
0.1
2310.97
2303.44
ចំណេញ
76.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116884509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 19:39:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2310.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.03 USD
សរុប
75.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2024 04:56:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2303.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
76.33 USD
07.06.2024 12:50:19
10.06.2024 19:38:48
ទិញ
0.1
2339.27
2311.84
ចំណេញ
-278.14 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116844534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 12:50:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2339.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.84 USD
សរុប
-274.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 19:38:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2311.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-278.14 USD
07.06.2024 16:51:24
10.06.2024 16:48:39
លក់
0.1
2308.24
2300.93
ចំណេញ
74.13 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116853389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 16:51:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2308.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.03 USD
សរុប
73.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 16:48:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2300.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
74.13 USD
10.06.2024 15:22:35
10.06.2024 16:48:31
លក់
0.1
2306.63
2301.2
ចំណេញ
54.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116879331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 15:22:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2306.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 16:48:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2301.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
54.30 USD
10.06.2024 15:22:34
10.06.2024 16:48:26
លក់
0.1
2306.53
2301.37
ចំណេញ
51.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116879329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 15:22:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2306.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 16:48:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2301.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.60 USD