Chế độ demo
21.06.2024 17:40:03
21.06.2024 17:57:21
Bán
0.02
1.06903
1.06827
Lợi nhuận
1.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65433098
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 17:40:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 17:57:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06827
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
21.06.2024 16:51:03
21.06.2024 17:57:21
Bán
0.01
1.06865
1.06827
Lợi nhuận
0.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65430126
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 16:51:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 17:57:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06827
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
21.06.2024 16:49:02
21.06.2024 17:57:21
Bán
0.01
1.06833
1.06827
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65430006
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 16:49:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 17:57:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06827
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.06.2024 16:47:02
21.06.2024 17:57:21
Bán
0.01
1.06775
1.06827
Lợi nhuận
-0.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65429918
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 16:47:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 17:57:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06827
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
21.06.2024 15:10:02
21.06.2024 16:45:30
Bán
0.02
1.06871
1.06821
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65426599
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 15:10:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:45:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06821
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
21.06.2024 14:39:02
21.06.2024 16:45:30
Bán
0.01
1.0683
1.06821
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65425836
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 14:39:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:45:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06821
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
21.06.2024 13:54:02
21.06.2024 16:45:30
Bán
0.01
1.06775
1.06821
Lợi nhuận
-0.51 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65424862
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 13:54:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:45:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06821
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.51 USD
21.06.2024 13:52:02
21.06.2024 16:45:30
Bán
0.01
1.06754
1.06821
Lợi nhuận
-0.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65424832
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 13:52:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:45:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06821
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
21.06.2024 16:10:02
21.06.2024 16:45:30
Bán
0.02
1.06924
1.06821
Lợi nhuận
1.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65428340
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 16:10:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:45:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06821
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
21.06.2024 13:43:06
21.06.2024 13:49:34
Bán
0.01
1.06801
1.0678
Lợi nhuận
0.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65424692
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 13:43:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 13:49:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0678
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
21.06.2024 13:10:04
21.06.2024 13:36:36
Bán
0.02
1.06931
1.06826
Lợi nhuận
2.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65424208
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 13:10:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 13:36:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06826
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
21.06.2024 11:50:03
21.06.2024 13:36:36
Bán
0.02
1.06884
1.06826
Lợi nhuận
1.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65422072
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 11:50:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06884
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 13:36:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06826
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
21.06.2024 11:26:02
21.06.2024 13:36:36
Bán
0.01
1.06834
1.06826
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65421421
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 11:26:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 13:36:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06826
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
21.06.2024 10:42:02
21.06.2024 13:36:36
Bán
0.01
1.06784
1.06826
Lợi nhuận
-0.47 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65419828
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:42:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06784
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 13:36:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06826
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
21.06.2024 10:35:02
21.06.2024 13:36:36
Bán
0.01
1.06729
1.06826
Lợi nhuận
-1.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65419514
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:35:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 13:36:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06826
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-1.02 USD
21.06.2024 10:32:03
21.06.2024 10:34:04
Bán
0.01
1.06799
1.06773
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65419367
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:32:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:34:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06773
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
21.06.2024 10:17:01
21.06.2024 10:30:00
Bán
0.01
1.06958
1.06934
Lợi nhuận
0.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65418898
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:17:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:30:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06934
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
21.06.2024 10:11:02
21.06.2024 10:15:00
Bán
0.01
1.07045
1.06991
Lợi nhuận
0.49 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65418640
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:11:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:15:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06991
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
21.06.2024 10:09:02
21.06.2024 10:15:00
Bán
0.01
1.07017
1.06991
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65418577
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:09:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:15:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06991
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
21.06.2024 10:05:04
21.06.2024 10:09:01
Bán
0.01
1.07053
1.07031
Lợi nhuận
0.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65418484
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 10:05:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:09:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07031
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
21.06.2024 06:06:02
21.06.2024 10:04:07
Bán
0.01
1.07153
1.07081
Lợi nhuận
0.67 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65415462
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 06:06:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:04:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07081
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
21.06.2024 02:37:10
21.06.2024 10:04:07
Bán
0.01
1.07054
1.07081
Lợi nhuận
-0.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65412951
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 02:37:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07054
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:04:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07081
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.32 USD
20.06.2024 23:27:02
21.06.2024 10:04:07
Bán
0.01
1.07018
1.07081
Lợi nhuận
-0.67 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65411371
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 23:27:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07018
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:04:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07081
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.67 USD
21.06.2024 08:42:02
21.06.2024 10:04:07
Bán
0.02
1.07184
1.07081
Lợi nhuận
1.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65416858
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 08:42:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 10:04:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07081
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
20.06.2024 21:35:02
20.06.2024 22:22:15
Bán
0.01
1.07144
1.07044
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65410056
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 21:35:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 22:22:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07044
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
20.06.2024 19:56:02
20.06.2024 22:22:15
Bán
0.01
1.07074
1.07044
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65408628
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 19:56:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 22:22:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07044
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
20.06.2024 19:37:02
20.06.2024 22:22:15
Bán
0.01
1.07022
1.07044
Lợi nhuận
-0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65408331
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 19:37:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 22:22:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07044
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.27 USD
20.06.2024 18:56:02
20.06.2024 19:04:59
Bán
0.01
1.0709
1.0705
Lợi nhuận
0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65407255
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:56:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0709
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 19:04:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0705
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
20.06.2024 18:25:02
20.06.2024 18:55:20
Bán
0.01
1.07145
1.07104
Lợi nhuận
0.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65406557
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:25:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:55:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07104
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
20.06.2024 18:15:02
20.06.2024 18:55:20
Bán
0.01
1.0712
1.07104
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65406211
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:15:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:55:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07104
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
20.06.2024 18:08:03
20.06.2024 18:14:00
Bán
0.01
1.07163
1.07133
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65405856
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:08:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:14:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07133
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
20.06.2024 17:38:03
20.06.2024 18:06:15
Bán
0.02
1.07269
1.072
Lợi nhuận
1.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65404624
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 17:38:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07269
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:06:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.072
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
20.06.2024 16:58:02
20.06.2024 18:06:15
Bán
0.01
1.07254
1.072
Lợi nhuận
0.49 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65402637
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 16:58:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:06:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.072
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
20.06.2024 15:36:04
20.06.2024 18:06:15
Bán
0.01
1.07208
1.072
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65398980
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 15:36:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:06:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.072
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
20.06.2024 14:58:02
20.06.2024 18:06:15
Bán
0.01
1.0715
1.072
Lợi nhuận
-0.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65397425
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 14:58:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 18:06:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.072
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
20.06.2024 12:20:03
20.06.2024 14:57:15
Bán
0.01
1.07203
1.07183
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65394002
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 12:20:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 14:57:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07183
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
20.06.2024 11:46:03
20.06.2024 14:57:15
Bán
0.01
1.07158
1.07183
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65393014
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 11:46:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 14:57:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07183
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
20.06.2024 11:22:01
20.06.2024 14:57:15
Bán
0.01
1.0712
1.07183
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65392511
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 11:22:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 14:57:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07183
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
20.06.2024 14:03:02
20.06.2024 14:57:15
Bán
0.02
1.07271
1.07183
Lợi nhuận
1.66 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65396216
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 14:03:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 14:57:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07183
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
20.06.2024 12:57:04
20.06.2024 14:57:15
Bán
0.02
1.07238
1.07183
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65394603
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 12:57:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 14:57:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07183
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
20.06.2024 11:11:03
20.06.2024 11:19:47
Bán
0.01
1.07194
1.07154
Lợi nhuận
0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65392089
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 11:11:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:19:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07154
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
20.06.2024 10:58:02
20.06.2024 11:06:44
Bán
0.01
1.07242
1.07211
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65391253
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 10:58:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07242
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 11:06:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07211
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
20.06.2024 10:40:03
20.06.2024 10:47:34
Bán
0.01
1.07289
1.07263
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65390736
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 10:40:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 10:47:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07263
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
20.06.2024 09:06:05
20.06.2024 09:44:15
Bán
0.01
1.07343
1.07316
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65388580
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 09:06:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 09:44:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07316
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
19.06.2024 14:17:02
20.06.2024 08:52:12
Bán
0.02
1.07495
1.07373
Lợi nhuận
2.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65374238
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 14:17:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07495
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 08:52:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07373
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.41 USD
19.06.2024 13:37:02
20.06.2024 08:52:12
Bán
0.02
1.07419
1.07373
Lợi nhuận
0.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65373169
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 13:37:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07419
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 08:52:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07373
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
19.06.2024 11:53:03
20.06.2024 08:52:12
Bán
0.01
1.07387
1.07373
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65370438
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 11:53:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07387
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 08:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07373
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
19.06.2024 11:06:08
20.06.2024 08:52:12
Bán
0.01
1.07352
1.07373
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65369475
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 11:06:08
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07352
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 08:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07373
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
19.06.2024 10:18:03
20.06.2024 08:52:12
Bán
0.01
1.0727
1.07373
Lợi nhuận
-1.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65368280
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 10:18:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0727
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 08:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07373
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-1.05 USD
19.06.2024 09:40:04
19.06.2024 09:50:25
Bán
0.01
1.07316
1.07284
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#65367192
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 09:40:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2024 09:50:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07284
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
0.27 USD