حالت آزمایشی
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
فروش
0.02
1.06903
1.06827
سود
‪1.42 USD‬
EURUSD
معامله
#65433098
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.06827
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
فروش
0.01
1.06865
1.06827
سود
‪0.33 USD‬
EURUSD
معامله
#65430126
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06827
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
فروش
0.01
1.06833
1.06827
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#65430006
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06827
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
فروش
0.01
1.06775
1.06827
سود
‪-0.57 USD‬
EURUSD
معامله
#65429918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06827
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
فروش
0.01
1.0683
1.06821
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#65425836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06821
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۴:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
فروش
0.01
1.06775
1.06821
سود
‪-0.51 USD‬
EURUSD
معامله
#65424862
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۴:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06821
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۲:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
فروش
0.01
1.06754
1.06821
سود
‪-0.72 USD‬
EURUSD
معامله
#65424832
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۲:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06821
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.72 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۰:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
فروش
0.02
1.06924
1.06821
سود
‪1.96 USD‬
EURUSD
معامله
#65428340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06821
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
فروش
0.02
1.06871
1.06821
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#65426599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06821
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۰۶
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۳۴
فروش
0.01
1.06801
1.0678
سود
‪0.16 USD‬
EURUSD
معامله
#65424692
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.0678
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
فروش
0.02
1.06931
1.06826
سود
‪2.00 USD‬
EURUSD
معامله
#65424208
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.06826
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۰:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
فروش
0.02
1.06884
1.06826
سود
‪1.06 USD‬
EURUSD
معامله
#65422072
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.06826
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
فروش
0.01
1.06834
1.06826
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#65421421
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06826
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۲:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
فروش
0.01
1.06784
1.06826
سود
‪-0.47 USD‬
EURUSD
معامله
#65419828
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۲:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06826
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۵:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
فروش
0.01
1.06729
1.06826
سود
‪-1.02 USD‬
EURUSD
معامله
#65419514
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06826
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-1.02 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۴:۰۴
فروش
0.01
1.06799
1.06773
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#65419367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06773
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۷:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
فروش
0.01
1.06958
1.06934
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD
معامله
#65418898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۷:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06934
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۱:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
فروش
0.01
1.07045
1.06991
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD
معامله
#65418640
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۱:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06991
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
فروش
0.01
1.07017
1.06991
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#65418577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06991
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۱
فروش
0.01
1.07053
1.07031
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#65418484
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.07031
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۲:۳۷:۱۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
فروش
0.01
1.07054
1.07081
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#65412951
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۲:۳۷:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07081
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۲۷:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
فروش
0.01
1.07018
1.07081
سود
‪-0.67 USD‬
EURUSD
معامله
#65411371
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۲۷:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07018
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07081
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.67 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۴۲:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
فروش
0.02
1.07184
1.07081
سود
‪1.96 USD‬
EURUSD
معامله
#65416858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۴۲:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.07081
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۶:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
فروش
0.01
1.07153
1.07081
سود
‪0.67 USD‬
EURUSD
معامله
#65415462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07081
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
فروش
0.01
1.07144
1.07044
سود
‪0.95 USD‬
EURUSD
معامله
#65410056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07044
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۶:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
فروش
0.01
1.07074
1.07044
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#65408628
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07044
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
فروش
0.01
1.07022
1.07044
سود
‪-0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#65408331
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07044
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۵۹
فروش
0.01
1.0709
1.0705
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#65407255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.0705
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
فروش
0.01
1.07145
1.07104
سود
‪0.36 USD‬
EURUSD
معامله
#65406557
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07104
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
فروش
0.01
1.0712
1.07104
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#65406211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07104
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۰
فروش
0.01
1.07163
1.07133
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#65405856
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07133
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۸:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
فروش
0.02
1.07269
1.072
سود
‪1.28 USD‬
EURUSD
معامله
#65404624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۸:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
فروش
0.01
1.07254
1.072
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD
معامله
#65402637
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.072
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۴
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
فروش
0.01
1.07208
1.072
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#65398980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.072
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۸:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
فروش
0.01
1.0715
1.072
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD
معامله
#65397425
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۸:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.072
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
فروش
0.01
1.07158
1.07183
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#65393014
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07183
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۰۱
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
فروش
0.01
1.0712
1.07183
سود
‪-0.68 USD‬
EURUSD
معامله
#65392511
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07183
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
فروش
0.02
1.07271
1.07183
سود
‪1.66 USD‬
EURUSD
معامله
#65396216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.07183
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.66 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۷:۰۴
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
فروش
0.02
1.07238
1.07183
سود
‪1.00 USD‬
EURUSD
معامله
#65394603
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۷:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.07183
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
فروش
0.01
1.07203
1.07183
سود
‪0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#65394002
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07183
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۴۷
فروش
0.01
1.07194
1.07154
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#65392089
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07154
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۸:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۴۴
فروش
0.01
1.07242
1.07211
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#65391253
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۸:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07211
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۰:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۷:۳۴
فروش
0.01
1.07289
1.07263
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#65390736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07263
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۰۵
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۵
فروش
0.01
1.07343
1.07316
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#65388580
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07316
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۷:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
فروش
0.02
1.07495
1.07373
سود
‪2.41 USD‬
EURUSD
معامله
#65374238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۷:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07495
بهره
‪0.07 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.07373
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.41 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
فروش
0.02
1.07419
1.07373
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD
معامله
#65373169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07419
بهره
‪0.07 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.07373
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۳:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
فروش
0.01
1.07387
1.07373
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#65370438
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۳:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07387
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07373
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۰۸
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
فروش
0.01
1.07352
1.07373
سود
‪-0.23 USD‬
EURUSD
معامله
#65369475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07352
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07373
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۸:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
فروش
0.01
1.0727
1.07373
سود
‪-1.05 USD‬
EURUSD
معامله
#65368280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۸:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0727
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪-1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07373
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۰:۰۴
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۵
فروش
0.01
1.07316
1.07284
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#65367192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۰:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07284
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.27 USD‬