21.06.2024 17:40:03
21.06.2024 17:57:21
លក់
0.02
1.06903
1.06827
ចំណេញ
1.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65433098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 17:40:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 17:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.42 USD
21.06.2024 16:51:03
21.06.2024 17:57:21
លក់
0.01
1.06865
1.06827
ចំណេញ
0.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65430126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 16:51:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 17:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.33 USD
21.06.2024 16:49:02
21.06.2024 17:57:21
លក់
0.01
1.06833
1.06827
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65430006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 16:49:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 17:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.06.2024 16:47:02
21.06.2024 17:57:21
លក់
0.01
1.06775
1.06827
ចំណេញ
-0.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65429918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 16:47:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 17:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
21.06.2024 15:10:02
21.06.2024 16:45:30
លក់
0.02
1.06871
1.06821
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65426599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 15:10:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 16:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
21.06.2024 14:39:02
21.06.2024 16:45:30
លក់
0.01
1.0683
1.06821
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65425836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 14:39:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 16:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.04 USD
21.06.2024 13:54:02
21.06.2024 16:45:30
លក់
0.01
1.06775
1.06821
ចំណេញ
-0.51 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65424862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 13:54:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 16:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
21.06.2024 13:52:02
21.06.2024 16:45:30
លក់
0.01
1.06754
1.06821
ចំណេញ
-0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65424832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 13:52:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06754
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 16:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.72 USD
21.06.2024 16:10:02
21.06.2024 16:45:30
លក់
0.02
1.06924
1.06821
ចំណេញ
1.96 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65428340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 16:10:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 16:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.96 USD
21.06.2024 13:43:06
21.06.2024 13:49:34
លក់
0.01
1.06801
1.0678
ចំណេញ
0.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65424692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 13:43:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 13:49:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0678
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.16 USD
21.06.2024 13:10:04
21.06.2024 13:36:36
លក់
0.02
1.06931
1.06826
ចំណេញ
2.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65424208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 13:10:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 13:36:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.00 USD
21.06.2024 11:50:03
21.06.2024 13:36:36
លក់
0.02
1.06884
1.06826
ចំណេញ
1.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65422072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 11:50:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 13:36:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
21.06.2024 11:26:02
21.06.2024 13:36:36
លក់
0.01
1.06834
1.06826
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65421421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 11:26:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 13:36:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.06.2024 10:42:02
21.06.2024 13:36:36
លក់
0.01
1.06784
1.06826
ចំណេញ
-0.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65419828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:42:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 13:36:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
21.06.2024 10:35:02
21.06.2024 13:36:36
លក់
0.01
1.06729
1.06826
ចំណេញ
-1.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65419514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:35:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 13:36:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-1.02 USD
21.06.2024 10:32:03
21.06.2024 10:34:04
លក់
0.01
1.06799
1.06773
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65419367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:32:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:34:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.21 USD
21.06.2024 10:17:01
21.06.2024 10:30:00
លក់
0.01
1.06958
1.06934
ចំណេញ
0.19 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65418898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:17:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:30:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06934
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.19 USD
21.06.2024 10:11:02
21.06.2024 10:15:00
លក់
0.01
1.07045
1.06991
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65418640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:11:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:15:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.49 USD
21.06.2024 10:09:02
21.06.2024 10:15:00
លក់
0.01
1.07017
1.06991
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65418577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:09:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:15:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.21 USD
21.06.2024 10:05:04
21.06.2024 10:09:01
លក់
0.01
1.07053
1.07031
ចំណេញ
0.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65418484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 10:05:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:09:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07031
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.17 USD
21.06.2024 06:06:02
21.06.2024 10:04:07
លក់
0.01
1.07153
1.07081
ចំណេញ
0.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65415462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 06:06:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.67 USD
21.06.2024 02:37:10
21.06.2024 10:04:07
លក់
0.01
1.07054
1.07081
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65412951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 02:37:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
20.06.2024 23:27:02
21.06.2024 10:04:07
លក់
0.01
1.07018
1.07081
ចំណេញ
-0.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65411371
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 23:27:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.67 USD
21.06.2024 08:42:02
21.06.2024 10:04:07
លក់
0.02
1.07184
1.07081
ចំណេញ
1.96 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65416858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2024 08:42:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2024 10:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.96 USD
20.06.2024 21:35:02
20.06.2024 22:22:15
លក់
0.01
1.07144
1.07044
ចំណេញ
0.95 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65410056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 21:35:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 22:22:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.95 USD
20.06.2024 19:56:02
20.06.2024 22:22:15
លក់
0.01
1.07074
1.07044
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65408628
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 19:56:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 22:22:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.25 USD
20.06.2024 19:37:02
20.06.2024 22:22:15
លក់
0.01
1.07022
1.07044
ចំណេញ
-0.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65408331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 19:37:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 22:22:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.27 USD
20.06.2024 18:56:02
20.06.2024 19:04:59
លក់
0.01
1.0709
1.0705
ចំណេញ
0.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65407255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 18:56:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 19:04:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.35 USD
20.06.2024 18:25:02
20.06.2024 18:55:20
លក់
0.01
1.07145
1.07104
ចំណេញ
0.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65406557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 18:25:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:55:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.36 USD
20.06.2024 18:15:02
20.06.2024 18:55:20
លក់
0.01
1.0712
1.07104
ចំណេញ
0.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65406211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 18:15:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:55:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.11 USD
20.06.2024 18:08:03
20.06.2024 18:14:00
លក់
0.01
1.07163
1.07133
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65405856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 18:08:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:14:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.25 USD
20.06.2024 17:38:03
20.06.2024 18:06:15
លក់
0.02
1.07269
1.072
ចំណេញ
1.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65404624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 17:38:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.28 USD
20.06.2024 16:58:02
20.06.2024 18:06:15
លក់
0.01
1.07254
1.072
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65402637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 16:58:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.49 USD
20.06.2024 15:36:04
20.06.2024 18:06:15
លក់
0.01
1.07208
1.072
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65398980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 15:36:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.06.2024 14:58:02
20.06.2024 18:06:15
លក់
0.01
1.0715
1.072
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65397425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 14:58:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 18:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
20.06.2024 12:20:03
20.06.2024 14:57:15
លក់
0.01
1.07203
1.07183
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65394002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 12:20:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 14:57:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.15 USD
20.06.2024 11:46:03
20.06.2024 14:57:15
លក់
0.01
1.07158
1.07183
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65393014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 11:46:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 14:57:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
20.06.2024 11:22:01
20.06.2024 14:57:15
លក់
0.01
1.0712
1.07183
ចំណេញ
-0.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65392511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 11:22:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 14:57:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
20.06.2024 14:03:02
20.06.2024 14:57:15
លក់
0.02
1.07271
1.07183
ចំណេញ
1.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65396216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 14:03:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 14:57:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.66 USD
20.06.2024 12:57:04
20.06.2024 14:57:15
លក់
0.02
1.07238
1.07183
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65394603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 12:57:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 14:57:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.00 USD
20.06.2024 11:11:03
20.06.2024 11:19:47
លក់
0.01
1.07194
1.07154
ចំណេញ
0.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65392089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 11:11:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 11:19:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.35 USD
20.06.2024 10:58:02
20.06.2024 11:06:44
លក់
0.01
1.07242
1.07211
ចំណេញ
0.26 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65391253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 10:58:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 11:06:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.26 USD
20.06.2024 10:40:03
20.06.2024 10:47:34
លក់
0.01
1.07289
1.07263
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65390736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 10:40:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 10:47:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.21 USD
20.06.2024 09:06:05
20.06.2024 09:44:15
លក់
0.01
1.07343
1.07316
ចំណេញ
0.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65388580
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 09:06:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 09:44:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.22 USD
19.06.2024 14:17:02
20.06.2024 08:52:12
លក់
0.02
1.07495
1.07373
ចំណេញ
2.41 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65374238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2024 14:17:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.07 USD
សរុប
2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 08:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.41 USD
19.06.2024 13:37:02
20.06.2024 08:52:12
លក់
0.02
1.07419
1.07373
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65373169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2024 13:37:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.07 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 08:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.89 USD
19.06.2024 11:53:03
20.06.2024 08:52:12
លក់
0.01
1.07387
1.07373
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65370438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2024 11:53:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.03 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 08:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.12 USD
19.06.2024 11:06:08
20.06.2024 08:52:12
លក់
0.01
1.07352
1.07373
ចំណេញ
-0.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65369475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2024 11:06:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.03 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 08:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
19.06.2024 10:18:03
20.06.2024 08:52:12
លក់
0.01
1.0727
1.07373
ចំណេញ
-1.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65368280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2024 10:18:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0727
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.03 USD
សរុប
-1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.06.2024 08:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-1.05 USD
19.06.2024 09:40:04
19.06.2024 09:50:25
លក់
0.01
1.07316
1.07284
ចំណេញ
0.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#65367192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2024 09:40:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.06.2024 09:50:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.27 USD