د ډیمو حالت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
خرڅول
0.02
1.06903
1.06827
ګټه
‪1.42 USD‬
EURUSD
سودا
#65433098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06903
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.52 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06827
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.42 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
خرڅول
0.01
1.06865
1.06827
ګټه
‪0.33 USD‬
EURUSD
سودا
#65430126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06865
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06827
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.33 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
خرڅول
0.01
1.06833
1.06827
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#65430006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06833
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06827
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
خرڅول
0.01
1.06775
1.06827
ګټه
‪-0.57 USD‬
EURUSD
سودا
#65429918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06775
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.52 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06827
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.57 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۰:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
خرڅول
0.02
1.06924
1.06821
ګټه
‪1.96 USD‬
EURUSD
سودا
#65428340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06924
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06821
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.96 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
خرڅول
0.02
1.06871
1.06821
ګټه
‪0.90 USD‬
EURUSD
سودا
#65426599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06871
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06821
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.90 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
خرڅول
0.01
1.0683
1.06821
ګټه
‪0.04 USD‬
EURUSD
سودا
#65425836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0683
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.09 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06821
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.04 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۴:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
خرڅول
0.01
1.06775
1.06821
ګټه
‪-0.51 USD‬
EURUSD
سودا
#65424862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۴:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06775
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06821
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.51 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۲:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
خرڅول
0.01
1.06754
1.06821
ګټه
‪-0.72 USD‬
EURUSD
سودا
#65424832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۲:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06754
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06821
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.72 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۰۶
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۳۴
خرڅول
0.01
1.06801
1.0678
ګټه
‪0.16 USD‬
EURUSD
سودا
#65424692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06801
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0678
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۰:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
خرڅول
0.02
1.06884
1.06826
ګټه
‪1.06 USD‬
EURUSD
سودا
#65422072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06884
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.06 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
خرڅول
0.01
1.06834
1.06826
ګټه
‪0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#65421421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06834
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۲:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
خرڅول
0.01
1.06784
1.06826
ګټه
‪-0.47 USD‬
EURUSD
سودا
#65419828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۲:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06784
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.42 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.47 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۵:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
خرڅول
0.01
1.06729
1.06826
ګټه
‪-1.02 USD‬
EURUSD
سودا
#65419514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06729
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-1.02 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
خرڅول
0.02
1.06931
1.06826
ګټه
‪2.00 USD‬
EURUSD
سودا
#65424208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06931
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪2.00 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۴:۰۴
خرڅول
0.01
1.06799
1.06773
ګټه
‪0.21 USD‬
EURUSD
سودا
#65419367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06799
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06773
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۷:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
خرڅول
0.01
1.06958
1.06934
ګټه
‪0.19 USD‬
EURUSD
سودا
#65418898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۷:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06958
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06934
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.19 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۱:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.07045
1.06991
ګټه
‪0.49 USD‬
EURUSD
سودا
#65418640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۱:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07045
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06991
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.49 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.07017
1.06991
ګټه
‪0.21 USD‬
EURUSD
سودا
#65418577
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07017
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06991
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۱
خرڅول
0.01
1.07053
1.07031
ګټه
‪0.17 USD‬
EURUSD
سودا
#65418484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07053
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07031
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.17 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۴۲:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
خرڅول
0.02
1.07184
1.07081
ګټه
‪1.96 USD‬
EURUSD
سودا
#65416858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۴۲:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07184
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07081
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.96 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۶:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
خرڅول
0.01
1.07153
1.07081
ګټه
‪0.67 USD‬
EURUSD
سودا
#65415462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۶:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07153
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.72 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07081
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.67 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۲:۳۷:۱۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
خرڅول
0.01
1.07054
1.07081
ګټه
‪-0.32 USD‬
EURUSD
سودا
#65412951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۲:۳۷:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07054
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07081
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.32 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۲۷:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
خرڅول
0.01
1.07018
1.07081
ګټه
‪-0.67 USD‬
EURUSD
سودا
#65411371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۲۷:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07018
ګټنه
‪0.01 USD‬
ټوله
‪-0.63 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07081
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.67 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.07144
1.07044
ګټه
‪0.95 USD‬
EURUSD
سودا
#65410056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07144
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.95 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۶:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.07074
1.07044
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#65408628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۶:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07074
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.07022
1.07044
ګټه
‪-0.27 USD‬
EURUSD
سودا
#65408331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07022
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۲۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.27 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۵۹
خرڅول
0.01
1.0709
1.0705
ګټه
‪0.35 USD‬
EURUSD
سودا
#65407255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0709
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0705
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.35 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
خرڅول
0.01
1.07145
1.07104
ګټه
‪0.36 USD‬
EURUSD
سودا
#65406557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07145
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.41 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07104
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.36 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
خرڅول
0.01
1.0712
1.07104
ګټه
‪0.11 USD‬
EURUSD
سودا
#65406211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0712
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07104
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.11 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۰
خرڅول
0.01
1.07163
1.07133
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#65405856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07163
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07133
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۸:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
خرڅول
0.02
1.07269
1.072
ګټه
‪1.28 USD‬
EURUSD
سودا
#65404624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۸:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07269
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.072
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.28 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
خرڅول
0.01
1.07254
1.072
ګټه
‪0.49 USD‬
EURUSD
سودا
#65402637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07254
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.072
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.49 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۴
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
خرڅول
0.01
1.07208
1.072
ګټه
‪0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#65398980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07208
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.072
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۸:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
خرڅول
0.01
1.0715
1.072
ګټه
‪-0.55 USD‬
EURUSD
سودا
#65397425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۸:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0715
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.072
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.55 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
خرڅول
0.02
1.07271
1.07183
ګټه
‪1.66 USD‬
EURUSD
سودا
#65396216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07271
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.76 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07183
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.66 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۷:۰۴
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
خرڅول
0.02
1.07238
1.07183
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#65394603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۷:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07238
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07183
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
خرڅول
0.01
1.07203
1.07183
ګټه
‪0.15 USD‬
EURUSD
سودا
#65394002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07203
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07183
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
خرڅول
0.01
1.07158
1.07183
ګټه
‪-0.30 USD‬
EURUSD
سودا
#65393014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07158
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07183
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.30 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۰۱
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
خرڅول
0.01
1.0712
1.07183
ګټه
‪-0.68 USD‬
EURUSD
سودا
#65392511
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0712
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.63 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07183
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.68 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۴۷
خرڅول
0.01
1.07194
1.07154
ګټه
‪0.35 USD‬
EURUSD
سودا
#65392089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07194
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07154
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.35 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۸:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۴۴
خرڅول
0.01
1.07242
1.07211
ګټه
‪0.26 USD‬
EURUSD
سودا
#65391253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۸:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07242
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07211
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.26 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۰:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۷:۳۴
خرڅول
0.01
1.07289
1.07263
ګټه
‪0.21 USD‬
EURUSD
سودا
#65390736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07289
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07263
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.21 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۰۵
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۵
خرڅول
0.01
1.07343
1.07316
ګټه
‪0.22 USD‬
EURUSD
سودا
#65388580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07343
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07316
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.22 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۷:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
خرڅول
0.02
1.07495
1.07373
ګټه
‪2.41 USD‬
EURUSD
سودا
#65374238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۷:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07495
ګټنه
‪0.07 USD‬
ټوله
‪2.44 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07373
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪2.41 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
خرڅول
0.02
1.07419
1.07373
ګټه
‪0.89 USD‬
EURUSD
سودا
#65373169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07419
ګټنه
‪0.07 USD‬
ټوله
‪0.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07373
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.89 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۳:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
خرڅول
0.01
1.07387
1.07373
ګټه
‪0.12 USD‬
EURUSD
سودا
#65370438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۵۳:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07387
ګټنه
‪0.03 USD‬
ټوله
‪0.14 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07373
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.12 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۰۸
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
خرڅول
0.01
1.07352
1.07373
ګټه
‪-0.23 USD‬
EURUSD
سودا
#65369475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۶:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07352
ګټنه
‪0.03 USD‬
ټوله
‪-0.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07373
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-0.23 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۸:۰۳
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
خرڅول
0.01
1.0727
1.07373
ګټه
‪-1.05 USD‬
EURUSD
سودا
#65368280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۸:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0727
ګټنه
‪0.03 USD‬
ټوله
‪-1.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07373
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-1.05 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۰:۰۴
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۵
خرڅول
0.01
1.07316
1.07284
ګټه
‪0.27 USD‬
EURUSD
سودا
#65367192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۰:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07316
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.32 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07284
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪0.27 USD‬