21.06.2024 13:57:12
21.06.2024 14:13:28
خرید
0.25
1.0683
1.06851
منافع
‪5.25 USD‬
EURUSD
سودا
#22193106
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.06.2024 13:57:12
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0683
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 14:13:28
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.06851
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.25 USD‬
20.06.2024 20:44:45
20.06.2024 21:10:12
خرید
0.25
1.07081
1.07096
منافع
‪3.75 USD‬
EURUSD
سودا
#22180660
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.06.2024 20:44:45
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07081
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.06.2024 21:10:12
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07096
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.75 USD‬
20.06.2024 17:10:35
20.06.2024 17:19:06
فروخت
0.25
1.07248
1.07242
منافع
‪1.50 USD‬
EURUSD
سودا
#22174598
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.06.2024 17:10:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07248
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.06.2024 17:19:06
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07242
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.50 USD‬
19.06.2024 14:17:30
19.06.2024 15:25:27
فروخت
0.25
1.07486
1.07466
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#22145535
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.06.2024 14:17:30
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07486
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
19.06.2024 15:25:27
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07466
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
18.06.2024 16:16:00
18.06.2024 21:36:09
فروخت
0.25
1.07329
1.07328
منافع
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#22123536
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:16:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07329
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 21:36:09
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07328
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.25 USD‬
18.06.2024 05:35:17
18.06.2024 09:21:51
خرید
0.25
1.07278
1.07293
منافع
‪3.75 USD‬
EURUSD
سودا
#22109281
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.06.2024 05:35:17
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07278
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 09:21:51
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07293
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.75 USD‬
14.06.2024 08:22:15
18.06.2024 01:42:16
خرید
0.25
1.07377
1.07378
منافع
‪-3.95 USD‬
EURUSD
سودا
#22053135
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 08:22:15
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07377
سود
‪-4.20 USD‬
کل
‪0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 01:42:16
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07378
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-3.95 USD‬
17.06.2024 11:37:17
17.06.2024 13:24:40
فروخت
0.25
1.0704
1.07032
منافع
‪2.00 USD‬
EURUSD
سودا
#22090980
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.06.2024 11:37:17
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0704
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 13:24:40
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07032
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.00 USD‬
14.06.2024 11:09:15
17.06.2024 12:13:33
خرید
0.25
1.07107
1.07126
منافع
‪2.65 USD‬
EURUSD
سودا
#22057852
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 11:09:15
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07107
سود
‪-2.10 USD‬
کل
‪4.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 12:13:33
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07126
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.65 USD‬
14.06.2024 18:49:28
17.06.2024 09:05:01
فروخت
0.25
1.06948
1.06914
منافع
‪8.78 USD‬
EURUSD
سودا
#22075951
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 18:49:28
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.06948
سود
‪0.28 USD‬
کل
‪8.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 09:05:01
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.06914
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.78 USD‬
02.05.2024 19:12:15
14.06.2024 13:10:11
فروخت
0.25
1.07036
1.06868
منافع
‪53.98 USD‬
EURUSD
سودا
#21127012
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.05.2024 19:12:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07036
سود
‪11.98 USD‬
کل
‪42.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:10:11
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.06868
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪53.98 USD‬
13.06.2024 12:00:10
13.06.2024 12:58:00
فروخت
0.25
1.08051
1.08031
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#22027476
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 12:00:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08051
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 12:58:00
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08031
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
13.06.2024 10:56:26
13.06.2024 11:15:03
فروخت
0.25
1.08116
1.081
منافع
‪4.00 USD‬
EURUSD
سودا
#22025928
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 10:56:26
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08116
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 11:15:03
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.081
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.00 USD‬
13.06.2024 05:06:59
13.06.2024 10:14:19
خرید
0.25
1.08068
1.0809
منافع
‪5.50 USD‬
EURUSD
سودا
#22021014
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.06.2024 05:06:59
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08068
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.06.2024 10:14:19
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.0809
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.50 USD‬
12.06.2024 21:01:00
12.06.2024 21:02:37
فروخت
0.25
1.08288
1.08268
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#22013183
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 21:01:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08288
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 21:02:37
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08268
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
11.06.2024 11:44:18
12.06.2024 14:07:41
خرید
0.25
1.07613
1.07623
منافع
‪0.40 USD‬
EURUSD
سودا
#21966609
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 11:44:18
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07613
سود
‪-2.10 USD‬
کل
‪2.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 14:07:41
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07623
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.40 USD‬
11.06.2024 13:41:10
12.06.2024 11:04:10
خرید
0.25
1.07457
1.07477
منافع
‪2.90 USD‬
EURUSD
سودا
#21969659
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 13:41:10
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07457
سود
‪-2.10 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 11:04:10
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07477
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.90 USD‬
11.06.2024 04:58:28
11.06.2024 10:14:27
فروخت
0.25
1.07654
1.07649
منافع
‪1.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21960862
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.06.2024 04:58:28
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.06.2024 10:14:27
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07649
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.25 USD‬
10.06.2024 15:30:03
10.06.2024 15:37:16
فروخت
0.25
1.0756
1.0754
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21949400
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 15:30:03
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0756
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 15:37:16
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.0754
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
10.06.2024 12:17:20
10.06.2024 15:20:16
خرید
0.25
1.07577
1.07578
منافع
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21944274
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 12:17:20
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07577
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 15:20:16
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07578
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.25 USD‬
10.06.2024 13:48:36
10.06.2024 14:24:46
خرید
0.25
1.07371
1.0748
منافع
‪27.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21946251
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 13:48:36
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07371
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪27.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 14:24:46
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.0748
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪27.25 USD‬
10.06.2024 11:11:07
10.06.2024 11:32:14
فروخت
0.25
1.0762
1.07619
منافع
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21942834
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.06.2024 11:11:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0762
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 11:32:14
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07619
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.25 USD‬
30.05.2024 10:37:18
10.06.2024 00:06:00
فروخت
0.25
1.07981
1.07951
منافع
‪10.01 USD‬
EURUSD
سودا
#21713685
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.05.2024 10:37:18
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07981
سود
‪2.51 USD‬
کل
‪7.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.06.2024 00:06:00
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.07951
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪10.01 USD‬
07.06.2024 12:57:15
07.06.2024 13:59:31
فروخت
0.25
1.08917
1.08891
منافع
‪6.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21909851
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 12:57:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08917
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.06.2024 13:59:31
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08891
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.50 USD‬
07.06.2024 05:15:10
07.06.2024 08:13:15
فروخت
0.25
1.08944
1.08937
منافع
‪1.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21898445
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 05:15:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08944
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.06.2024 08:13:15
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08937
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.75 USD‬
06.06.2024 16:59:44
06.06.2024 17:11:24
فروخت
0.25
1.08837
1.08826
منافع
‪2.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21887132
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.06.2024 16:59:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08837
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.06.2024 17:11:24
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08826
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.75 USD‬
06.06.2024 12:21:04
06.06.2024 13:40:27
فروخت
0.25
1.08777
1.08778
منافع
‪-0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21876895
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.06.2024 12:21:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08777
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.06.2024 13:40:27
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08778
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.25 USD‬
06.06.2024 04:46:27
06.06.2024 07:41:24
فروخت
0.25
1.0889
1.08875
منافع
‪3.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21869319
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.06.2024 04:46:27
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0889
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.06.2024 07:41:24
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08875
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.75 USD‬
03.06.2024 11:26:08
03.06.2024 11:31:18
خرید
0.5
1.08381
1.08392
منافع
‪5.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21782880
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.06.2024 11:26:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08381
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.06.2024 11:31:18
ٹریڈ حجم
0.5
خروج
1.08392
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.50 USD‬
31.05.2024 16:45:30
31.05.2024 17:09:32
خرید
0.25
1.08752
1.08753
منافع
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21756856
افتتاحی تاریخ اور وقت
31.05.2024 16:45:30
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08752
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.05.2024 17:09:32
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08753
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.25 USD‬
31.05.2024 09:04:17
31.05.2024 09:12:32
فروخت
0.25
1.08196
1.08176
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21741822
افتتاحی تاریخ اور وقت
31.05.2024 09:04:17
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08196
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.05.2024 09:12:32
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08176
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
30.05.2024 15:30:40
30.05.2024 15:33:52
خرید
0.25
1.08197
1.08223
منافع
‪6.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21722807
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.05.2024 15:30:40
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08197
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
30.05.2024 15:33:52
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08223
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.50 USD‬
29.05.2024 17:02:13
29.05.2024 17:17:37
فروخت
0.25
1.08366
1.08358
منافع
‪2.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21696016
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.05.2024 17:02:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08366
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.05.2024 17:17:37
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08358
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.00 USD‬
29.05.2024 15:03:06
29.05.2024 15:54:00
فروخت
0.25
1.08515
1.085
منافع
‪3.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21690386
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.05.2024 15:03:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08515
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.05.2024 15:54:00
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.085
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.75 USD‬
29.05.2024 13:01:05
29.05.2024 13:11:57
فروخت
0.25
1.085
1.0848
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21686910
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.05.2024 13:01:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.085
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.05.2024 13:11:57
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.0848
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
24.05.2024 17:16:35
29.05.2024 11:03:31
فروخت
0.5
1.0845
1.08401
منافع
‪26.15 USD‬
EURUSD
سودا
#21611804
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.05.2024 17:16:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0845
سود
‪1.65 USD‬
کل
‪24.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.05.2024 11:03:31
ٹریڈ حجم
0.5
خروج
1.08401
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪26.15 USD‬
23.05.2024 13:15:29
23.05.2024 16:45:01
فروخت
0.5
1.0845
1.0842
منافع
‪15.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21572770
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.05.2024 13:15:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0845
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪15.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.05.2024 16:45:01
ٹریڈ حجم
0.5
خروج
1.0842
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪15.00 USD‬
22.05.2024 11:43:59
23.05.2024 12:22:55
خرید
0.25
1.08505
1.08327
منافع
‪-50.80 USD‬
EURUSD
سودا
#21535199
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.05.2024 11:43:59
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08505
سود
‪-6.30 USD‬
کل
‪-44.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.05.2024 12:22:55
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08327
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-50.80 USD‬
22.05.2024 11:00:37
22.05.2024 11:13:48
فروخت
0.25
1.08562
1.08531
منافع
‪7.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21533774
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.05.2024 11:00:37
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08562
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.05.2024 11:13:48
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08531
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.75 USD‬
21.05.2024 17:27:25
21.05.2024 20:01:43
فروخت
0.25
1.0853
1.0852
منافع
‪2.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21516695
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.05.2024 17:27:25
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0853
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.05.2024 20:01:43
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.0852
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.50 USD‬
21.05.2024 09:00:17
21.05.2024 16:00:01
فروخت
0.25
1.08573
1.08553
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21500073
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.05.2024 09:00:17
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08573
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.05.2024 16:00:01
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08553
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
17.05.2024 18:34:43
20.05.2024 14:27:24
فروخت
0.25
1.08656
1.08632
منافع
‪6.28 USD‬
EURUSD
سودا
#21452298
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.05.2024 18:34:43
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08656
سود
‪0.28 USD‬
کل
‪6.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.05.2024 14:27:24
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08632
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.28 USD‬
17.05.2024 18:08:11
17.05.2024 18:28:33
فروخت
0.25
1.08742
1.08723
منافع
‪4.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21450848
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.05.2024 18:08:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08742
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.05.2024 18:28:33
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08723
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.75 USD‬
17.05.2024 12:00:19
17.05.2024 15:00:15
خرید
0.25
1.08461
1.08422
منافع
‪-9.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21438025
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.05.2024 12:00:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08461
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.05.2024 15:00:15
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08422
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-9.75 USD‬
17.05.2024 08:51:10
17.05.2024 11:04:45
فروخت
0.25
1.08588
1.08568
منافع
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21433615
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.05.2024 08:51:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08588
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.05.2024 11:04:45
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08568
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.00 USD‬
17.05.2024 08:30:27
17.05.2024 08:35:08
خرید
0.25
1.0858
1.08581
منافع
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21433293
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.05.2024 08:30:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0858
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.05.2024 08:35:08
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08581
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.25 USD‬
16.05.2024 16:16:10
16.05.2024 16:28:55
خرید
0.25
1.08629
1.08659
منافع
‪7.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21420088
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.05.2024 16:16:10
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08629
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.05.2024 16:28:55
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08659
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.50 USD‬
16.05.2024 12:08:20
16.05.2024 12:27:29
فروخت
0.25
1.0872
1.08698
منافع
‪5.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21412404
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.05.2024 12:08:20
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0872
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.05.2024 12:27:29
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08698
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.50 USD‬
15.05.2024 19:49:24
16.05.2024 11:23:05
فروخت
0.25
1.08682
1.08676
منافع
‪2.33 USD‬
EURUSD
سودا
#21397980
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.05.2024 19:49:24
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08682
سود
‪0.83 USD‬
کل
‪1.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.05.2024 11:23:05
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08676
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.33 USD‬
16.05.2024 11:03:07
16.05.2024 11:19:19
فروخت
0.25
1.08736
1.08706
منافع
‪7.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21410782
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.05.2024 11:03:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08736
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.05.2024 11:19:19
ٹریڈ حجم
0.25
خروج
1.08706
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.50 USD‬