23.05.2024 13:15:29
23.05.2024 16:45:01
លក់
0.5
1.0845
1.0842
ចំណេញ
15.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21572770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.05.2024 13:15:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.05.2024 16:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.0842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.00 USD
22.05.2024 11:43:59
23.05.2024 12:22:55
ទិញ
0.25
1.08505
1.08327
ចំណេញ
-50.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21535199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2024 11:43:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.30 USD
សរុប
-44.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.05.2024 12:22:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-50.80 USD
22.05.2024 11:00:37
22.05.2024 11:13:48
លក់
0.25
1.08562
1.08531
ចំណេញ
7.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21533774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2024 11:00:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 11:13:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.75 USD
21.05.2024 17:27:25
21.05.2024 20:01:43
លក់
0.25
1.0853
1.0852
ចំណេញ
2.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21516695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 17:27:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2024 20:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.0852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.50 USD
21.05.2024 09:00:17
21.05.2024 16:00:01
លក់
0.25
1.08573
1.08553
ចំណេញ
5.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21500073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 09:00:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2024 16:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.00 USD
17.05.2024 18:34:43
20.05.2024 14:27:24
លក់
0.25
1.08656
1.08632
ចំណេញ
6.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21452298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2024 18:34:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.28 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2024 14:27:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08632
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.28 USD
17.05.2024 18:08:11
17.05.2024 18:28:33
លក់
0.25
1.08742
1.08723
ចំណេញ
4.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21450848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2024 18:08:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2024 18:28:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.75 USD
17.05.2024 12:00:19
17.05.2024 15:00:15
ទិញ
0.25
1.08461
1.08422
ចំណេញ
-9.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21438025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2024 12:00:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2024 15:00:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.75 USD
17.05.2024 08:51:10
17.05.2024 11:04:45
លក់
0.25
1.08588
1.08568
ចំណេញ
5.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21433615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2024 08:51:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2024 11:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.00 USD
17.05.2024 08:30:27
17.05.2024 08:35:08
ទិញ
0.25
1.0858
1.08581
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21433293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2024 08:30:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2024 08:35:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
16.05.2024 16:16:10
16.05.2024 16:28:55
ទិញ
0.25
1.08629
1.08659
ចំណេញ
7.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21420088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 16:16:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 16:28:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08659
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.50 USD
16.05.2024 12:08:20
16.05.2024 12:27:29
លក់
0.25
1.0872
1.08698
ចំណេញ
5.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21412404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 12:08:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0872
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 12:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.50 USD
15.05.2024 19:49:24
16.05.2024 11:23:05
លក់
0.25
1.08682
1.08676
ចំណេញ
2.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21397980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 19:49:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.83 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 11:23:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08676
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.33 USD
16.05.2024 11:03:07
16.05.2024 11:19:19
លក់
0.25
1.08736
1.08706
ចំណេញ
7.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21410782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 11:03:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 11:19:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.50 USD
16.05.2024 09:41:30
16.05.2024 10:22:07
ទិញ
0.25
1.08787
1.0879
ចំណេញ
0.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21408736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 09:41:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 10:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.0879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
21.03.2024 16:55:51
16.05.2024 01:58:32
ទិញ
0.25
1.0879
1.08887
ចំណេញ
-93.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20090538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 16:55:51
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-117.60 USD
សរុប
24.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 01:58:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-93.35 USD
15.05.2024 18:40:59
15.05.2024 19:11:44
លក់
0.25
1.0868
1.08607
ចំណេញ
18.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21395839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 18:40:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 19:11:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.25 USD
15.05.2024 12:00:16
15.05.2024 15:03:36
ទិញ
0.25
1.08312
1.08313
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21377682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 12:00:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 15:03:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
15.05.2024 06:38:11
15.05.2024 07:30:43
លក់
0.25
1.08254
1.08233
ចំណេញ
5.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21370554
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 06:38:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 07:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.08233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.25 USD
14.05.2024 13:16:26
14.05.2024 15:30:01
លក់
0.25
1.0792
1.07919
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21348400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 13:16:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 15:30:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
14.05.2024 12:21:41
14.05.2024 12:55:59
ទិញ
0.25
1.07927
1.07928
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21346905
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 12:21:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07927
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 12:55:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07928
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
13.05.2024 18:01:45
13.05.2024 18:03:42
លក់
0.1
1.08014
1.07962
ចំណេញ
5.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21331142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 18:01:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2024 18:03:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.07962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.20 USD
10.05.2024 12:33:29
10.05.2024 12:58:00
លក់
0.25
1.07828
1.078
ចំណេញ
7.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21288338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 12:33:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2024 12:58:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.078
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.00 USD
09.05.2024 17:34:37
09.05.2024 18:52:49
លក់
0.5
1.07742
1.0772
ចំណេញ
11.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21269105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 17:34:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 18:52:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.0772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.00 USD
08.05.2024 13:09:28
08.05.2024 14:15:10
លក់
0.5
1.075
1.07482
ចំណេញ
9.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21228650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2024 13:09:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.075
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2024 14:15:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.07482
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.00 USD
07.05.2024 14:19:15
07.05.2024 14:52:03
លក់
0.25
1.07651
1.0765
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21201278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 14:19:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07651
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2024 14:52:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.0765
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
07.05.2024 10:30:50
07.05.2024 11:04:10
លក់
0.25
1.0764
1.07618
ចំណេញ
5.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21195565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 10:30:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0764
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2024 11:04:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.50 USD
07.05.2024 06:42:04
07.05.2024 07:30:28
លក់
0.25
1.07663
1.07662
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21191890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 06:42:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2024 07:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
06.05.2024 20:30:05
06.05.2024 21:13:17
លក់
0.25
1.07739
1.07735
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21186075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2024 20:30:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2024 21:13:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
06.05.2024 10:45:29
06.05.2024 10:50:20
លក់
0.25
1.07631
1.0763
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21169942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2024 10:45:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2024 10:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.0763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
03.05.2024 14:34:10
03.05.2024 14:57:31
លក់
0.25
1.0747
1.0746
ចំណេញ
2.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21142869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 14:34:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 14:57:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.0746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.50 USD
03.05.2024 07:50:28
03.05.2024 09:16:57
លក់
0.25
1.07327
1.07326
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21135881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 07:50:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 09:16:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
02.05.2024 15:52:10
02.05.2024 15:54:59
លក់
0.25
1.07046
1.07
ចំណេញ
11.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21118156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 15:52:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 15:54:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.50 USD
01.05.2024 15:15:45
01.05.2024 19:56:18
លក់
0.25
1.06724
1.06745
ចំណេញ
-5.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21082803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.05.2024 15:15:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.05.2024 19:56:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.25 USD
01.05.2024 09:04:41
01.05.2024 09:45:59
លក់
0.25
1.06547
1.06541
ចំណេញ
1.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21073856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.05.2024 09:04:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.05.2024 09:45:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.50 USD
30.04.2024 12:48:32
30.04.2024 13:00:41
លក់
0.25
1.07297
1.07266
ចំណេញ
7.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21049317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2024 12:48:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2024 13:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.75 USD
29.04.2024 18:22:41
29.04.2024 22:03:08
លក់
0.25
1.07167
1.07165
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21029794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2024 18:22:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07167
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2024 22:03:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
29.04.2024 05:59:00
29.04.2024 10:00:00
លក់
0.25
1.07168
1.07148
ចំណេញ
5.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#21007510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2024 05:59:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2024 10:00:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.00 USD
25.04.2024 17:54:04
25.04.2024 18:05:00
លក់
0.25
1.07108
1.07094
ចំណេញ
3.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20961127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.04.2024 17:54:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.04.2024 18:05:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.50 USD
25.04.2024 10:45:22
25.04.2024 15:33:58
លក់
0.25
1.07156
1.07037
ចំណេញ
29.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20944448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.04.2024 10:45:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07156
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.04.2024 15:33:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
29.75 USD
25.04.2024 11:30:05
25.04.2024 14:44:21
លក់
0.25
1.07234
1.07207
ចំណេញ
6.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20945958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.04.2024 11:30:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07234
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.04.2024 14:44:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.07207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.75 USD
24.04.2024 15:56:09
24.04.2024 18:44:27
លក់
0.25
1.06827
1.06826
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20922755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 15:56:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 18:44:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
24.04.2024 17:04:24
24.04.2024 17:38:04
លក់
0.25
1.06909
1.06908
ចំណេញ
0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20926255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 17:04:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 17:38:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06908
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
24.04.2024 16:44:06
24.04.2024 17:01:48
លក់
0.25
1.06955
1.06943
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20925300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 16:44:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 17:01:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
24.04.2024 09:44:07
24.04.2024 09:52:27
លក់
0.25
1.06977
1.06954
ចំណេញ
5.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20912496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 09:44:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 09:52:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.75 USD
23.04.2024 18:42:25
23.04.2024 18:46:16
លក់
0.25
1.06985
1.06945
ចំណេញ
10.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20902238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 18:42:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2024 18:46:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.00 USD
22.04.2024 18:00:13
22.04.2024 18:14:02
លក់
0.25
1.06437
1.06433
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20867564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 18:00:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2024 18:14:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
22.04.2024 16:58:17
22.04.2024 17:07:05
លក់
0.25
1.06307
1.06378
ចំណេញ
-17.75 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20865397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 16:58:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2024 17:07:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-17.75 USD
22.04.2024 16:09:13
22.04.2024 16:25:20
លក់
0.5
1.06369
1.0633
ចំណេញ
19.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20863033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 16:09:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2024 16:25:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.0633
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.50 USD
19.04.2024 03:41:24
22.04.2024 15:11:18
លក់
0.25
1.06367
1.06345
ចំណេញ
5.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#20797810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 03:41:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.28 USD
សរុប
5.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2024 15:11:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.06345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.78 USD