حالت آزمایشی
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۲۸
خرید
0.25
1.0683
1.06851
سود
‪5.25 USD‬
EURUSD
معامله
#22193106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.06851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.25 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۴۵
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۱۰:۱۲
خرید
0.25
1.07081
1.07096
سود
‪3.75 USD‬
EURUSD
معامله
#22180660
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۱۰:۱۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.07096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۳۵
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۹:۰۶
فروش
0.25
1.07248
1.07242
سود
‪1.50 USD‬
EURUSD
معامله
#22174598
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۹:۰۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.07242
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۷:۳۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۲۷
فروش
0.25
1.07486
1.07466
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#22145535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۷:۳۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.07466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۳۶:۰۹
فروش
0.25
1.07329
1.07328
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#22123536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.07328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۳۵:۱۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۲۱:۵۱
خرید
0.25
1.07278
1.07293
سود
‪3.75 USD‬
EURUSD
معامله
#22109281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۳۵:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۲۱:۵۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.07293
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۲۲:۱۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۴۲:۱۶
خرید
0.25
1.07377
1.07378
سود
‪-3.95 USD‬
EURUSD
معامله
#22053135
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۲۲:۱۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07377
بهره
‪-4.20 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۴۲:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.07378
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.95 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۷:۱۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۲۴:۴۰
فروش
0.25
1.0704
1.07032
سود
‪2.00 USD‬
EURUSD
معامله
#22090980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۷:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۲۴:۴۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.07032
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۱۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۳۳
خرید
0.25
1.07107
1.07126
سود
‪2.65 USD‬
EURUSD
معامله
#22057852
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۱۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07107
بهره
‪-2.10 USD‬
مجموع
‪4.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۳۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.07126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.65 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۴۹:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۰۱
فروش
0.25
1.06948
1.06914
سود
‪8.78 USD‬
EURUSD
معامله
#22075951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۴۹:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06948
بهره
‪0.28 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.06914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.78 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۱۱
فروش
0.25
1.07036
1.06868
سود
‪53.98 USD‬
EURUSD
معامله
#21127012
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۱۲:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07036
بهره
‪11.98 USD‬
مجموع
‪42.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.06868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪53.98 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۰
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۸:۰۰
فروش
0.25
1.08051
1.08031
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#22027476
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.08031
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۶:۲۶
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۵:۰۳
فروش
0.25
1.08116
1.081
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#22025928
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۶:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۵:۰۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۶:۵۹
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۱۹
خرید
0.25
1.08068
1.0809
سود
‪5.50 USD‬
EURUSD
معامله
#22021014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۶:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.0809
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۰۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۰۲:۳۷
فروش
0.25
1.08288
1.08268
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#22013183
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۰۲:۳۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.08268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۴:۱۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۷:۴۱
خرید
0.25
1.07613
1.07623
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#21966609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۴:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07613
بهره
‪-2.10 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.07623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۱:۱۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۱۰
خرید
0.25
1.07457
1.07477
سود
‪2.90 USD‬
EURUSD
معامله
#21969659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۱:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07457
بهره
‪-2.10 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.07477
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.90 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۸:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۲۷
فروش
0.25
1.07654
1.07649
سود
‪1.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21960862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۵۸:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.07649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۷:۱۶
فروش
0.25
1.0756
1.0754
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21949400
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۷:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.0754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۷:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۱۶
خرید
0.25
1.07577
1.07578
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21944274
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۷:۲۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.07578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۸:۳۶
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۴:۴۶
خرید
0.25
1.07371
1.0748
سود
‪27.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21946251
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۸:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.0748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.25 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۰۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۲:۱۴
فروش
0.25
1.0762
1.07619
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21942834
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.07619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۱۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۰۶:۰۰
فروش
0.25
1.07981
1.07951
سود
‪10.01 USD‬
EURUSD
معامله
#21713685
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07981
بهره
‪2.51 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۰۶:۰۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.07951
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.01 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۷:۱۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۹:۳۱
فروش
0.25
1.08917
1.08891
سود
‪6.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21909851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۷:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.08891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.50 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۱۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۱۳:۱۵
فروش
0.25
1.08944
1.08937
سود
‪1.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21898445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۱۳:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.08937
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۴۴
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۴
فروش
0.25
1.08837
1.08826
سود
‪2.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21887132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.08826
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۱:۰۴
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰:۲۷
فروش
0.25
1.08777
1.08778
سود
‪-0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21876895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۱:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.08778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.25 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۶:۲۷
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۴۱:۲۴
فروش
0.25
1.0889
1.08875
سود
‪3.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21869319
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۶:۲۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.08875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۸
خرید
0.5
1.08381
1.08392
سود
‪5.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21782880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.08392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۳۲
خرید
0.25
1.08752
1.08753
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21756856
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.08753
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۴:۱۷
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۳۲
فروش
0.25
1.08196
1.08176
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21741822
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۴:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۳۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.08176
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۵۲
خرید
0.25
1.08197
1.08223
سود
‪6.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21722807
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۵۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.08223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.50 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۲:۱۳
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۳۷
فروش
0.25
1.08366
1.08358
سود
‪2.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21696016
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۲:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.08358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۴:۰۰
فروش
0.25
1.08515
1.085
سود
‪3.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21690386
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۴:۰۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.085
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۱:۰۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۱:۵۷
فروش
0.25
1.085
1.0848
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21686910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۱:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.0848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۶:۳۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۳۱
فروش
0.5
1.0845
1.08401
سود
‪26.15 USD‬
EURUSD
معامله
#21611804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۶:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0845
بهره
‪1.65 USD‬
مجموع
‪24.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.08401
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.15 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۵:۲۹
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۱
فروش
0.5
1.0845
1.0842
سود
‪15.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21572770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۵:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.0842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.00 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۵۹
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۵۵
خرید
0.25
1.08505
1.08327
سود
‪-50.80 USD‬
EURUSD
معامله
#21535199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08505
بهره
‪-6.30 USD‬
مجموع
‪-44.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۵۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.08327
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-50.80 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۳۷
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۳:۴۸
فروش
0.25
1.08562
1.08531
سود
‪7.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21533774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۳:۴۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.08531
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.75 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۷:۲۵
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۱:۴۳
فروش
0.25
1.0853
1.0852
سود
‪2.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21516695
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۷:۲۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.0852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۱۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۰۱
فروش
0.25
1.08573
1.08553
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21500073
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.08553
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۴:۴۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۷:۲۴
فروش
0.25
1.08656
1.08632
سود
‪6.28 USD‬
EURUSD
معامله
#21452298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۴:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08656
بهره
‪0.28 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۷:۲۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.08632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.28 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۸:۳۳
فروش
0.25
1.08742
1.08723
سود
‪4.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21450848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۸:۳۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.08723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.75 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۹
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۱۵
خرید
0.25
1.08461
1.08422
سود
‪-9.75 USD‬
EURUSD
معامله
#21438025
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.08422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.75 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۱۰
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۴۵
فروش
0.25
1.08588
1.08568
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD
معامله
#21433615
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۴۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.08568
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۷
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۸
خرید
0.25
1.0858
1.08581
سود
‪0.25 USD‬
EURUSD
معامله
#21433293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.08581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۱۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۸:۵۵
خرید
0.25
1.08629
1.08659
سود
‪7.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21420088
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۸:۵۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.08659
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۸:۲۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۲۹
فروش
0.25
1.0872
1.08698
سود
‪5.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21412404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۸:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0872
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۲۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.08698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۹:۲۴
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۳:۰۵
فروش
0.25
1.08682
1.08676
سود
‪2.33 USD‬
EURUSD
معامله
#21397980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۹:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08682
بهره
‪0.83 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۳:۰۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.08676
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.33 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۰۷
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۱۹
فروش
0.25
1.08736
1.08706
سود
‪7.50 USD‬
EURUSD
معامله
#21410782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.08706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬