د ډیمو حالت
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۴۱
1.08910
1.09014
0.00000
1.08600
ګټه
‪-5.20 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۴۱
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08910
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-5.20 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08600
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۳۷
1.08908
1.09014
0.00000
1.08600
ګټه
‪-5.30 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۳۷
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08908
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-5.30 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08600
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۳۴
1.08911
1.09014
0.00000
1.08600
ګټه
‪-5.15 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۳۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08911
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-5.15 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08600
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۵۳
1.08820
1.09014
0.00000
1.08400
ګټه
‪-9.70 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۵۳
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08820
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-9.70 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08400
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۸
1.08821
1.09014
0.00000
1.08400
ګټه
‪-9.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۸
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08821
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-9.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08400
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۱
1.08833
1.09014
0.00000
1.08400
ګټه
‪-9.05 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۱
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08833
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-9.05 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08400
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۳۳
1.08831
1.09014
0.00000
1.08400
ګټه
‪-9.15 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۳۳
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08831
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-9.15 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08400
خرڅول
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۲۷
1.08826
1.09014
0.00000
1.08400
ګټه
‪-9.40 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۲۷
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08826
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-9.40 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08400
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۲۶:۲۴
1.08700
1.09014
0.00000
1.08300
ګټه
‪-15.70 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۲۶:۲۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08700
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-15.70 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08300
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۳۲
1.08751
1.09014
0.00000
1.08300
ګټه
‪-13.15 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۳۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08751
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-13.15 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08300
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۸
1.08732
1.09014
0.00000
1.08300
ګټه
‪-14.10 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۸
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08732
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-14.10 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08300
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
1.08600
1.09014
0.00000
1.08200
ګټه
‪-20.70 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08600
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-20.70 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08200
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
1.08600
1.09014
0.00000
1.08200
ګټه
‪-20.70 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08600
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-20.70 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08200
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
1.08600
1.09014
0.00000
1.08200
ګټه
‪-20.70 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08600
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-20.70 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08200
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۵
1.08507
1.09014
0.00000
1.08000
ګټه
‪-25.35 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۵
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08507
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-25.35 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08000
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۰
1.08508
1.09014
0.00000
1.08000
ګټه
‪-25.30 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08508
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-25.30 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08000
خرڅول
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۳۷
1.08512
1.09014
0.00000
1.08000
ګټه
‪-25.10 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۳۷
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08512
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-25.10 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.08000
خرڅول
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۸
1.08281
1.09014
0.00000
1.07800
ګټه
‪-36.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۸
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08281
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-36.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07800
خرڅول
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۴
1.08281
1.09014
0.00000
1.07800
ګټه
‪-36.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08281
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-36.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07800
خرڅول
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۰
1.08282
1.09014
0.00000
1.07800
ګټه
‪-36.60 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08282
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-36.60 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07800
خرڅول
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۱۰
1.08127
1.09014
0.00000
1.07700
ګټه
‪-44.35 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۱۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08127
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-44.35 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07700
خرڅول
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۶
1.08126
1.09014
0.00000
1.07700
ګټه
‪-44.40 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۶
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08126
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-44.40 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07700
خرڅول
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۲
1.08126
1.09014
0.00000
1.07700
ګټه
‪-44.40 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08126
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-44.40 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07700
خرڅول
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۴
1.07944
1.09014
0.00000
1.07600
ګټه
‪-53.50 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07944
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-53.50 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07600
خرڅول
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۰
1.07944
1.09014
0.00000
1.07600
ګټه
‪-53.50 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07944
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-53.50 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07600
خرڅول
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۱۶
1.07950
1.09014
0.00000
1.07600
ګټه
‪-53.20 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۱۶
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07950
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-53.20 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07600
خرڅول
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۹
1.07836
1.09014
0.00000
1.07600
ګټه
‪-58.90 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۹
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07836
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-58.90 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07600
خرڅول
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۴
1.07837
1.09014
0.00000
1.07600
ګټه
‪-58.85 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07837
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-58.85 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07600
خرڅول
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۵۷
1.07834
1.09014
0.00000
1.07600
ګټه
‪-59.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۵۷
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07834
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-59.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.09014
ګټه ترې واخله
1.07600
کاپی
‪20 000.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۴۲
‪387.54%‪
‪590.64%‪
0.00
0.00
ګټه
‪0.00 USD‬
Unicorn-Forex
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۴۲
ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
‪20 000.00 USD‬
ګټه ترې واخله
0.00